181 - 185 от 233 поръчки

 • България 150 000 BGN 02.05.2019 16:00

  „Поддръжка на технологичната и софтуерна инфраструктура на Патентно Ведомство на Република България”

  Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности:
  3.1. Общи дейности по поддръжка на сървърната и комуникационна инфраструктура;
  3.2. Дейности по поддръжка на сървърна инфраструктура;
  3.3. Дейности по мрежова инфраструктура;
  3.4. Общи дейности по софтуерната поддръжка;
  3.5. Специализирана софтуерна поддръжка и развитие на вътрешните системи.
  Целта на обществената поръчка е осигуряване на качествена поддръжка на цялата сървърна, комуникационна и софтуерна инфраструктура на Ведомството, включително развитие на отделните софтуерни приложения за постигане на непрекъсваемост и високо качество на работа на вътрешните и публично достъпните системи на ведомството.

  Референтен номер: 00738-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 19 746 500 BGN 03.05.2019 16:00

  „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр.Плевен”

  Доставки на лекарствени продукти по предварителни писмени заявки за нуждите на лечебния процес в УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и съгласно условията на документацията за участие.
  Обектът на обществената поръчка включва, една обособена позиция – ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, съдържаща 717 (седем стотин и седемнадесет) номенклатурни единици, видни в Ценовата оферта, неразделна част от настоящата документация за участие.
  Всеки участник може да участва за една, няколко или всички номенклатурни единици.
  Пълно описание на обекта на поръчката и съответно на лекарствените продукти /като генерични наименования/, включени в обособената позиция, е подробно представено по лекарствени…

  Референтен номер: 178-2019-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 3 058 333 BGN 08.05.2019 17:00

  „ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМО ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРИ ИНТЕГРИРАНИ СИМУЛАЦИОННИ ЦЕНТЪРА ЗА НУЖДИТЕ НА ЦК QUASAR ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ…

  Предметът на обществената поръчка обхваща изпълнение на доставка, монтаж, тестване на специализирано оборудване и обучение на персонала на Възложителя по три обособени позиции.

  Референтен номер: 2314-2019-0009
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 745 633 BGN 03.05.2019 17:00

  „Доставка, инсталиране, профилактика на научноизследователска апаратура и обучение на специалисти за нуждите на център по компетентност – Институт по микробиология-БАН“

  Предметът на настоящата обществена поръчка е „Доставка, инсталиране, профилактика на научноизследователска апаратура и обучение на специалисти за нуждите на център по компетентност – Институт по микробиология-БАН“
  Включва закупуване/доставка/, инсталиране, монтаж на научноизследователска апаратура и обучение за работа на специалисти за нуждите на проект BG05M2OP001-1.002-0019 „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика”,съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020”, , процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ с партньор ИМикБ-БАН с деветнадесет обособени позиции.

  Референтен номер: 1482-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 34 200 BGN 02.05.2019 17:00

  Доставка на апаратура и оборудване за създаване на лаборатория по морска медицина в изпълнение на проект „Инфраструктура за устойчиво развитие…

  Предметът на поръчката е избор на изпълнител за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение за работа и гаранционно обслужване на апаратура и оборудване за създаване на лаборатория по морска медицина в изпълнение на проект от Националната пътна карта за научна инфраструктура „Инфраструктура за устойчиво развитие в областта на морските изследвания, обвързана и с участието на България в Европейската инфраструктура (Еuro-Аrgo)” – (МАСРИ/MASRI)“.

  Референтен номер: 00983-2019-0013
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки