181 - 185 от 207 поръчки

 • България 341 858 BGN 25.01.2019 16:30

  Доставка по заявка на лекарствени продукти за нуждите на стационарния блок при „СБАЛОЗ” ЕООД София-град по 60 обособени позиции

  Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка по заявка на лекарствени продукти за нуждите на стационарния блок при Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания София – град (СБАЛОЗ” ЕООД) на адреса на болницата – гр. София 1784, район „Младост”, бул. „Андрей Сахаров” № 22 Доставките се извършват в болничната аптека по заявка на болницата в зависимост от потребностите на лечебното заведение.

  Референтен номер: 00801-2018-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Чепеларе 161 675 BGN 28.01.2019 17:30

  „Избор на изпълнител за доставка на оборудване по проект: „Интегриран подход за развитие на културни и природни обекти в Чепеларе,…

  „Избор на изпълнител за доставка на оборудване по проект: „Интегриран подход за развитие на културни и природни обекти в Чепеларе, България и Просочани, Гърция” (INTEGRA_TOUR), финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020”, по обособени позиции:
  обособена позиция № 1: „Доставка на обзавеждане“
  обособена позиция № 2: „Доставка на електронно оборудване“
  обособена позиция № 3: „Доставка за оборудване за шоу „Звук и светлина“
  Поръчката включва извършване на доставка, монтаж и инсталиране на оборудването и обзавеждането, предмет на отделните обособени позиции. Пълното описание на предмета на поръчката е направено в техническите спецификации.

  Референтен номер: 00064-2018-0018
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 2 359 143 BGN 28.01.2019 17:30

  „Доставка на радиоактивни лекарствени продукти, радиофармацевтици, радионуклидни генератори, китове и радионуклидни прекурсори за 2019 г.“, включваща петдесет самостоятелно обособени позиции.

  Настоящата обществена поръчка обхваща доставка на технециеви генератори, технециеви китове, радиофармацевтици за диагностика in vivo, радиофармацевтици за диагностика in vitro и радиофармацевтици за терапия за 2019 г., отпускани по реда на Наредба 34/25.11.2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.

  Референтен номер: 00080-2018-0031
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 25.01.2019 16:00

  Доставка на очила предпазни - различни видове

  Доставка чрез покупка на различни видове предпазни очила. Подробно описание съгласно Техническа спецификация.

  Референтен номер: 00265-2018-0186
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 69 987 BGN 25.01.2019 16:45

  „Доставка на ново компютърно оборудване за нуждите на ЗПУИП „Пловдив-Бургас, Фаза 2“

  Поръчката включва доставка на 14 бр. монитори и 35 бр. преносими компютри.

  Референтен номер: 00233-2018-0078
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки