16 - 20 от 269 поръчки

 • България 990 000 BGN 10.01.2019 16:00

  „Доставка на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон”…

  Доставка на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон” – Пловдив” ЕООД

  Референтен номер: 01020-2018-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 954 000 BGN 11.01.2019 16:00

  "Доставка на скъпоструващи медицински изделия, които се заплащат извън цената на клиничната пътека за нуждите на "МБАЛ Пазарджик" АД 2019…

  Обект на поръчката са периодични доставки на медицински изделия чрез заявка от страна на Възложителя за нуждите на „ МБАЛ ПАЗАРДЖИК” АД , съгласно Спецификация на Възложителя. В срок от 24 / двадесет и четири / месеца, считано от датата на сключване на договора за възлагането на обществената поръчка чрез периодични доставки по предварителни заявки по вид и количество. Действието му се продължава до провеждане на нова процедура по ЗОП със същият предмет. Възложителят може да прекрати предсрочно сключения договор с писмено уведомление - без предизвестие /без дължими неустойки и обезщетения/ при условията на чл. 7, ал.3 от ПМС №…

  Референтен номер: 00027-2018-0011
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 11.01.2019 17:00

  Доставка на автоматични предпазители, пакетни ключове и бутони

  Предмет на настоящата поръчка е доставка на автоматични предпазители, пакетни ключове, бутони и сигнални индикатори, съгласно техническите спецификации и е със срок на договора за 4 (четири) години. Доставките се извършват след изпращане на поръчка за конкретна доставка от възложителя. Очакваният обем на доставките, за срока на договора е, както следва:
  - Автоматични предпазители - 23 053 бр.
  - Дефектнотокови защити - 8 бр.
  - Аксесоари за предпазители - 13 101 бр.
  - Пакетни ключове - 9 563 бр.
  - Бутони - 3 279 бр.
  - Светлинни индикатори (светлинна/сигнална лампа) - 725 бр.

  Референтен номер: 01379-2018-0216
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 17.01.2019 16:30

  Доставка на високопроходим автомобил с товарен отсек и ремарке за група ТЗУ и АБ

  Поръчката е за доставка чрез покупка на високопроходим автомобил 4х4 с товарен отсек и 4+1 места и на ремарке за лек автомобил.

  Референтен номер: 01379-2018-0217
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 50 000 BGN 11.01.2019 17:00

  „Доставка чрез покупка на 1 (един) брой употребяван товарен автомобил за нуждите на „Югозападно държавно предприятие”ДП”

  „Доставка чрез покупка на 1 (един) брой употребяван товарен автомобил за нуждите на „Югозападно държавно предприятие”ДП”, който автомобил трябва да отговаря на техническата спецификация-част от документацията за участие в процедурата.

  Референтен номер: 2724-2018-0114
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки