16 - 20 от 288 поръчки

 • България 3 097 836 BGN 28.03.2019 16:00

  ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ НЕОБХОДИМИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МБАЛ "Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ" АД

  Предметът на поръчката обхваща доставка на лекарствени продукти на лечебното заведение с прогнозно количество съгласно Техническата спецификация - Приложение №2 от документацията за участие. Посочените количества са прогнозни и не задължават Възложителя да ги закупи в пълен обем, а съобразно своята необходимост.

  Референтен номер: 00733-2019-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 50 000 BGN 27.03.2019 16:15

  Доставка на ехокардиографски апарат за сърдечно-съдова диагностика за Клиника по кардиология при УМБАЛ "Света Анна" – София АД

  Обществената поръчка обхваща доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на ехокардиографски апарат за сърдечно-съдова диагностика за Клиника по кардиология при УМБАЛ "Света Анна" – София АД.
  Медицинската апаратура следва да бъде в пълно съответствие с техническата спецификация, изготвена от Възложителя, приложена към документацията за участие в процедурата. Договорът ще се сключи за период от 12 месеца след направена писмена заявка от Възложителя. Лечебното заведение няма задължение за закупуването на медицинската апаратура, предмет на процедурата и описани в документацията за участие.
  Участието е комплексно, като участниците подават само една оферта за изпълнение на поръчката и не се допуска…

  Референтен номер: 00692-2019-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 05.04.2019 17:00

  Дооборудване на система за непрекъсваемо захранване на резервен диспечерски център в ТДУ Юг

  Дооборудване на система за непрекъсваемо захранване на резервен диспечерски център в ТДУ Юг. Обществената поръчка е за изготвяне на работен проект и доставка и монтаж на гавно разпределително табло и на Дизел – генератор; полагане на 2 бр. силови кабели между п/ст „Пловдив“ 400кV и ТДУ „Юг“; обучение на служители на възложителя.

  Референтен номер: 01379-2019-0020
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Габрово 152 833 BGN 25.03.2019 17:00

  Доставка чрез лизинг на нови МПС за нуждите на Община Габрово и ДСП по 3 обособени позиции

  Предметът на процедурата касае доставка, чрез лизинг на:
  - 1 брой високопроходим автомобил;
  - 1 брой нов товарен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж /Заведение за социални услуги/ гр. Габрово;
  - 2 броя автомобила.
  Обхватът на дейността е съгласно Техническата спецификация, приложение към документацията за участие.

  Референтен номер: 00038-2019-0008
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Правец 400 000 BGN 26.03.2019 17:30

  ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ГРАДСКИ ФОНТАН В ГР.ПРАВЕЦ

  Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка и монтаж на технологичното оборудване за градски фонтан в гр.Правец, а също пуск на управлението и контрола на технологичното оборудване за установяване годност на експлоатация.
  Подробно описание на предмета на поръчката и изискванията към нейното изпълнение са посочени в Техническото спецификация, неразделна част от документацията за обществената поръчка.
  Всички елементи на технологичното оборудване са посочени в количествената сметка, неразделна част от документацията за обществената поръчка

  Референтен номер: 00100-2019-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки