16 - 20 от 330 поръчки

 • България 21.11.2018 16:30

  „Доставка на уреди за откриване и локализиране на нерегламентирани Т- отклонения по кабели НН“

  Целта на настоящата обществена поръчка е сключване на договор за доставка на уреди, за постигане на по-голяма ефективност при разкриването на присъединения към подземната инфраструктура (кабелна мрежа НН) на Дружеството и намаляване на разходите за отстраняване на паразитни връзки (Т- муфи).

  Референтен номер: 01467-2018-0099
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 290 392 BGN 19.11.2018 17:30

  „Разработване на софтуер за управление на база данни, който ще групира предприятията според техния рисков потенциал“

  Предметът на настоящата обществена поръчка е „Разработване на софтуер за управление на база данни, който ще групира предприятията според техния рисков потенциал“, включващо изпълнение на следните дейности:
  - Разработване на софтуер за управление на база данни, която ще групира предприятията според техния рисков потенциал;
  - Обучение на 340 служители на ИА ГИТ;
  - Тестване на софтуера и корекция при необходимост;
  - Създаване на първоначална база данни на национално ниво;
  - Разработване на процедура за внедряване на критериите за оценка на рисковия потенциал на обектите за контрол в дейността; на ИА ГИТ.

  Референтен номер: 00516-2018-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 66 667 BGN 12.11.2018 17:30

  Доставка на сървър за осъществяване на постоянно трансфериране на данни към европейските бази данни с работни места и кандидатури за…

  Предмета на поръчката включват доставка на технически средства, инсталация и интеграция на оборудването в съществуващaта среда, пуск в експлоатация и гаранционна поддръжка както следва: Доставка на 1 брой сървър; 1 бр. дисков масив; 1 бр. непрекъсваемо токозахранващо устройство UPS и операционна система. Конкретните изисквания към параметрите на оборудването са описани подробно в частта „Технически спецификации на поръчката”.

  Референтен номер: 00311-2018-0033
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 06.11.2018 17:00

  „Доставка на силов модул за МП ст. № 11 и 12 в ОЦ „Люлин”

  Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Доставка на силов модул за МП ст. № 11 и 12 в ОЦ „Люлин”

  Референтен номер: 00277-2018-0024
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 230 000 BGN 08.11.2018 17:00

  „Периодична доставка на канцеларски материали и хартия за нуждите на Община Враца - по обособени позиции“

  Обществената поръчка включва 4 обособени позиции, както следва:
  Обособена позиция № 1 – „Доставка на канцеларски материали и хартия за нуждите на Общинска администрация Враца“.
  Обособена позиция № 2 – „Доставка на канцеларски материали и хартия за нуждите на общински предприятия, детски ясли, ДДО и Център за младежки дейности“.
  Обособена позиция № 3 – „Доставка на канцеларски материали и хартия за нуждите на проекти, финансирани по оперативни програми и други международни и национални програми“.
  Обособена позиция № 4 – „Доставка на канцеларски материали на стоки част списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“, запазена на основание чл. 80, ал.1 от ППЗОП.

  Референтен номер: 00814-2018-0040
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки