16 - 20 от 218 поръчки

 • България 782 320 BGN 27.03.2018 17:30

  Изграждане на система за ГДГП за идентифициране на лица в реално време по фотографии и видео потоци

  Изграждане и тестване на система за ГДГП за идентифициране на лица в реално време по фотографии и видео потоци, включваща: доставка на приложен/ни сървър/и и специализиран софтуер, сървърни операционни системи, сървър/и за бази данни, система за управление на база данни (СУБД), работни станции, операционни системи за работни станции, крайни потребителски устройства и софтуерни лицензи

  Референтен номер: 05401-2018-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 84 929 BGN 12.03.2018 17:00

  „Извършване на доставка на обзавеждане и оборудване по проект: „Ремонт, реконструкция и пристрояване на сградата на Народно читалище „Будители-2004“, гр.…

  Обособена позиция 1: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за отопление, вентилация и климатизация на Народно читалище „Будители-2004“, гр. Септември;
  Обособена позиция 2: „Доставка и монтаж на интериорно оборудване и обзавеждане за Народно читалище „Будители-2004“, гр. Септември”.
  Обособена позиция 3: „Доставка и монтаж на оборудване на система за мълниезащита за Народно читалище „Будители-2004“, гр. Септември”.
  Обособена позиция 4: „Доставка и монтаж на оборудване за осветление на Народно читалище „Будители-2004“, гр. Септември”.

  Референтен номер: 5553-2018-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 2 190 588 BGN 26.03.2018 16:00

  „Доставка на материали и консумативи за осигуряване на учебния процес и научната дейност в Медицински университет-Пловдив по обособени позиции ”

  Предметът на обществената поръчка е периодична доставка на на дентални материали, консумативи, медикаменти, инструменти, медицински изделия и средства за дезинфекция за обезпечаване на учебната и научна дейност в Медицински университет – Пловдив и с оглед конкретни нужди отделните катедри и звена, всички индивидуализирани по вид съгласно техническите спецификации на съответните обособени позиции.

  Референтен номер: 00512-2018-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 26.03.2018 16:00

  Доставка на система за цифрова радиография

  Доставка на система за цифрова радиография.
  Техническото задание обхваща ситемата за цифрова радиография, която се състои от: два детектора за компютърна радиография. Един софтуер за пренасяне, съхранение, архивиране, обработка и анализ на изображението от Детектор за цифрова радиография. Една преносима компютърна конфигурация. Специализирани елементи, резервни части и инструменти към доставката: Резервни части, съгласно експлоатацията на подобнмо оборудване на производителя, които да гарантират експлоатацията на доставеното оборудване за срок от 5 години; Комплект инструменти, необходими за извършване на всички операции по монтаж, демонтаж и експлоатационна подръжка на доставяното оборудване.
  -Обучение.

  Референтен номер: 00353-2018-0021
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 260 000 BGN 21.03.2018 16:00

  Доставка на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за нуждите на МБАЛ „Св. Мина”…

  Доставка на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за нуждите на МБАЛ „Св. Мина” – Пловдив” ЕООД, подробно описани в Техническата спецификация за изпълнение на обществената поръчка, приложена към документацията за участие.

  Референтен номер: 00551-2018-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки