216 - 220 от 430 поръчки

 • България 125 563 BGN 20.11.2019 17:00

  „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за социалните услуги:„Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и…

  Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за социалните услуги „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“, в рамките на проект BG16RFOP001-5.002-0022 „Изграждане на среда, позволяваща предоставяне на качествени социални услуги за възрастни и хора с увреждания“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.
  Обхватът на дейността за съответните обособени позиции е съгласно Техническата спецификация, приложение към документацията за участие. Доставката по съответната обособена позиция трябва да отговаря на данните от техническата спецификация към документацията за обществена поръчка.

  Референтен номер: 00038-2019-0047
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 18.11.2019 16:00

  Доставка на зъб кован с наварка за роторен багер SRs 2000

  Доставка чрез покупка на зъб кован с наварка за роторен багер SRs 2000 - 25 000 броя, изработен по предоставената от Възложителя конструктивна документация, а именно: чертеж № 530.131.749:000-1ТКН ММИ с „Технически изисквания за изработка на зъб лопатка (SRs 2000) – изковка ” за зъб кован с наварка.
  Начин на изпълнение – по заявка на възложителя.

  Референтен номер: 00265-2019-0133
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 15 163 BGN 14.11.2019 17:30

  „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Brother (Брадър) за нуждите…

  Предмет на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка е доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Brother (Брадър) за нуждите на дирекция ЦКЗ.
  Ще бъдат доставяни тонери за копирни и печатащи устройства с търговска марка Brother, общо 60 броя.

  Референтен номер: 00270-2019-0022
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 250 000 BGN 14.11.2019 17:30

  Доставка на химикали, сертифицирани референтни материали (СРМ), референтни материали (РМ) и други за нуждите на ИАОС

  Доставката на химикали, реактиви, разтворители, тест-набори, буфери, микробиологични среди, сравнителни референтни материали и референтни материали и други е от изключително значение за подсигуряване на аналитичната дейност на лабораториите към ИАОС, както и за осъществяване на вътрешно-лабораторен качествен контрол при провеждане на изпитванията на компонентите и факторите на околната среда за реализиране на ангажиментите към НСМОС, РИОСВ и БД, както и поддържане на необходимото качество съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025.

  Референтен номер: 00740-2019-0027
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 300 000 BGN 11.11.2019 17:30

  “Доставка и монтаж на офис – мебели по каталог, включително изработка по индивидуален проект, за нуждите на ЦУ и ТП…

  “Доставка и монтаж на офис – мебели по каталог, включително изработка по индивидуален проект, за нуждите на ЦУ и ТП (ДЛС/ДГС) на СИДП ДП – гр. Шумен за 36 месеца, считано от датата на подписване на договора“

  Референтен номер: 02711-2019-0152
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки