221 - 225 от 227 поръчки

  • гр. София 130 000 BGN 25.09.2017 17:30

    Доставка и гаранционно обслужване на компютърна и периферна техника за нуждите на Министерството на енергетиката”, в две обособени позиции

    Министерството на енергетиката (МЕ), на основание чл. 73, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), провежда открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и гаранционно обслужване на компютърна и периферна техника за нуждите на Министерството на енергетиката”, в две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка и гаранционно обслужване на компютърни конфигурации и преносими компютри“ и Обособена позиция № 2 „Доставка и гаранционно обслужване на периферна техника“.
    Целта на обществената поръчка е техническо обезпечаване на дейността на администрацията в Министерство на енергетиката.
    Предмета на обществената поръчка включва:
    За обособена позиция № 1:
    Доставка и гаранционно обслужване на 60 броя компютърни…

    Референтен номер: 05029-2017-0002
    Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
  • България 25.09.2017 16:30

    „Доставка на триполюсни лостови товарови прекъсвачи“

    Управителният съвет на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, като секторен възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 4, т. 2 от ЗОП, извършващ секторна дейност по чл. 123, т. 2 във връзка с чл. 125, ал. 1, т. 1 от ЗОП и § 2, т. 60 от ДР на ЗОП въз основа на специални или изключителни права по смисъла на § 2, т. 47 от ЗОП, открива и провежда “открита” по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на триполюсни лостови товарови прекъсвачи“, реф. № PPD 17-097.

    Референтен номер: 01467-2017-0083
    Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
  • България 25.09.2017 16:30

    Доставка на арматура за АС проводници, а именно: клеми, кратунки, пеперуда, обици и болтове

    Управителният съвет на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, като секторен възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 4, т. 2 от ЗОП, извършващ секторна дейност по чл. 123, т. 2 във връзка с чл. 125, ал. 1, т. 1 от ЗОП и § 2, т. 60 от ДР на ЗОП въз основа на специални или изключителни права по смисъла на § 2, т. 47 от ЗОП, открива и провежда “открита” по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на арматура за АС проводници, а именно: клеми, кратунки, пеперуда, обици и болтове“, реф. № PPD 17-098.
    Предметът…

    Референтен номер: 01467-2017-0084
    Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
  • България 30 084 702 BGN 20.09.2017 16:00

    Доставка на лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявания, разпределени в две обособени позиции, съгласно приложена спецификация

    Доставка на лекарствени продукти(ЛП) за лечение на онкологични заболявания, разпределени в две обособени позиции(ОП), съгласно приложена спецификация. ЛП са изписани в спецификацията по анатомотерапевтичен код, международно непатентно наименование, лекарствена форма, мярка, прогнозни количества. Спецификацията съдържа общо 81(осемдесет и една) номенклатури ЛП, от които 68 са включени в ОП №1, а 13 – в ОП №2. Участниците могат да подават оферти за всяка отделна номенклатура от ОП. Предлаганите ЛП от ОП № 1, чиито номера са отбелязани със звездичка, а именно: - позиция № 30* - следва да е предназначен за лечение на пациенти с тумор-индуцирана хиперкалциемия; - позиция № 16*…

    Референтен номер: 00232-2017-0004
    Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
  • България 791 633 BGN 25.09.2017 16:30

    Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нов 64 срезов спирален компютърен томограф за нуждите на МБАЛНП “Св. Наум", гр.…

    Предметът на поръчката включва извършване на еднократна доставка, монтаж, настройка, пробно изпитване, контрол на качеството, пускане в действие и въвеждане в експлоатация с всички необходими за експлоатацията принадлежности и консумативи на нов 64 срезов спирален компютърен томограф, обучение на персонала за работа с него, гаранционно обслужване и доставка при необходимост на консумативи; Изготвяне на технологичен проект за разположение на апарата и компонентите му в помещенията и по съответните части; Демонтаж и транспортиране на стария компютърен томограф на МБАЛНП „Св. Наум” до място посочено от Възложителя в рамките на структурата на МБАЛНП "Св.Наум"ЕАД; Изготвяне на проект за лъчезащита на помещението и…

    Референтен номер: 00826-2017-0008
    Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки