221 - 225 от 312 поръчки

 • България 333 414 BGN 30.07.2018 16:00

  Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна…

  Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нова медицинска апаратура и оборудване, за нуждите на „СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов-Варна” ЕООД, съгласно техническата спецификация и условията на документацията за участие. Предметът на обществената поръчка включва 5 /пет/ обособени позиции, подробно описани в предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя, а именно: ОП № 1 Окомплектован комбиниран стерилизатор, ОП № 2 Ротационен ръчен микротом, ОП № 3 Тъканен процесор (хистокинет) с каруселен тип вакуум и аспирация и клампа за парафинови блокчета, ОП № 4 Хистероскопско оборудване, ОП…

  Референтен номер: 00714-2018-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Гълъбово 91 667 BGN 18.07.2018 17:30

  Доставка на един брой товарен комбиниран специализиран автомобил /втора употреба/ за нуждите на отдел "Чистота" при Община Гълъбово

  Доставка на един брой товарен комбиниран специализиран автомобил /втора употреба/ за нуждите на отдел „Чистота” при Община Гълъбово".
  Подробно описание на техническите параметри и изисквания се съдържа в техническата спецификация неразделна част от настоящата документация.

  Референтен номер: 00420-2018-0012
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 20 833 BGN 17.07.2018 17:30

  „Закупуване на високопроходим автомобил за охрана и стопанисване на горските територии, собственост на Община Хасково“

  Предмет на обществената поръчка е избирането 1/един/ брой високопроходим автомобил за охрана и стопанисване на горските територии, за нуждите на ОП „Общинско лесничейство“, необходим във връзка с охраната, стопанисването на горските територии общинска собственост и превантивни мерки и действия при възникване на пожари в горските територии.

  Референтен номер: 00211-2018-0033
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 290 000 BGN 26.07.2018 17:30

  „Доставка на оригинални консумативи, доставка на съвместими консумативи /заместители/ за принтери и МФУ за нуждите на Община Варна и второстепенните…

  При изпълнение на поръчката следва да се извърши доставка на оригинални консумативи, на съвместими консумативи /заместители/ за принтери и МФУ, фабрично нови и нерециклирани, както следва:
  Обособена позиция 1: Оригиналните консумативи за принтери и МФУ, обект на доставката са подробно описани със съответните технически характеристики в Приложение №1 - 1 и Приложение №1 – 2, съгласно Техническа спецификация за обособена позиция №1.
  Обособена позиция 2: Съвместими консумативи /заместители/ за принтери и МФУ, обект на доставката са подробно описани със съответните технически характеристики в Приложение №2-1 и Приложение №2 – 2, съгласно Техническа спецификация за обособена позиция №2.

  Референтен номер: 00081-2018-0026
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 6 500 000 BGN 30.07.2018 17:00

  Разработване и внедряване на многофункционална информационна система за планиране на ресурсите и управление на процесите в Държавно предприятие „Ръководство на…

  Общата цел на настоящата обществена поръчка е да се разработи и внедри единна, технологично ефективна многофункционална информационна система за корпоративно управление в Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ (ERP), наричана още Системата, която да повиши ефективността на работа на всички организационни нива в предприятието, чрез предоставяне на инструменти за по-добро информационно осигуряване, оптимизирано управление на разходите, интегрирано управление на дълготрайните активи, оптимизация при управлението на проекти и човешки ресурси, оптимизация на счетоводството и управленското счетоводство, управлението на финанси, управлението и поддръжката на съоръженията, както и намаляване на използването на документи на хартиен носител в цялата организационна структура на ДП РВД.

  Референтен номер: 00222-2018-0018
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки