221 - 225 от 280 поръчки

 • България 795 000 BGN 10.07.2019 16:00

  Доставка на хроматографски системи за сравнителен метаболитен анализ

  Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Водещ Код на поръчката, съгласно Общ терминологичен речник: 38000000 – Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия) и конкретен код: 38432200-4 – Хроматографи. Предметът на поръчката включва доставка на две течнохроматографски системи с различни детектори: високоефективен течен хроматограф с детектор масспектрометър и високоефективен течен хроматограф с детектор за определяне на частици и детектор с диодна матрица. Инсталирането, функционирането и ефективното използване на двете течнохроматографски системи е основна част от изграждането на лаборатория за сравнителен метаболитен анализ в рамките на проект №…

  Референтен номер: 1575-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 621 104 BGN 09.07.2019 16:00

  „ДОСТАВКА НА ОБЩОБОЛНИЧНИ КОНСУМАТИВИ, КОНСУМАТИВИ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА, РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА „МБАЛ - СВИЛЕНГРАД” ЕООД”

  Доставка на медицински консумативи по 3 / три/ обособени позиции с общо 385 номенклатурните единици (артикули). Прогнозно количество на единица мярка за една година са посочени в Приложение №1- Спецификация и списък на стоките от документацията за участие, като участниците в процедурата са длъжни при участие в процедурата да се съобразят със спецификацията на възложителя.

  Референтен номер: 00280-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 42 000 BGN 05.07.2019 15:00

  Доставка на лекарствени средства за лечение на пациентите на СБАЛПФЗ Д-р Трейман ЕООД гр. Велико Търново

  Доставка на лекарствени средства за лечение на пациентите на СБАЛПФЗ Д-р Трейман ЕООД гр. Велико Търново за срок от 12 месеца

  Референтен номер: 00948-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 218 755 BGN 28.06.2019 15:00

  Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на УСБАЛЕ „АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ” ЕАД

  Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на УСБАЛЕ „АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ” ЕАД”- гр. София, за срок от 24 (двадесет и четири) месеца, както следва:
  - общоболнични лекарствени продукти;
  - лекарствени продукти за външна употреба, фасовки и билкови препарати.
  Предметът на обществената поръчка се разделя на 2 (две) обособени позиции, в зависимост от терапевтичната област на приложение на лекарствения продукт, включен в позицията.Всеки участник има право да представи оферта за една, за повече от една или за всички обособени позиции. Възложителят предвижда възможност за представяне на оферти за една, няколко или всички номенклатурни единици от обособените позиции.

  Референтен номер: 1150-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 02.07.2019 17:00

  Доставка на водомери за питейна вода и компоненти за системи за дистанционно отчитане за нуждите на „В и К“ ООД…

  Предметът на обществената поръчка включва периодични доставки по заявки на възложителя на спирателна и друга арматура, подробно посочена в техническите спецификации.

  Референтен номер: 657-2019-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки