221 - 225 от 268 поръчки

 • България 25.03.2019 16:00

  Доставка на мелещи износоустойчиви лопатки за работни колела на мелещи вентилатори

  Доставка на мелещи износоустойчиви лопатки за работни колела на мелещи вентилатори - съгласно Спецификация и Технически и технологични изисквания.

  Референтен номер: 00246-2019-0017
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 791 000 BGN 29.03.2019 17:00

  „Доставка на нови автомобили за нуждите на Прокуратура на Република България“

  Поръчката има за цел да осигури доставка на двадесет броя нови автомобили, за нуждите на Прокуратура на Република България. В предмета на поръчката се включва и осигуряване на гаранционно (сервизно) обслужване на доставените автомобили през гаранционния срок.
  Под гаранционно (сервизно) обслужване се разбира задължителната периодична поддръжка на автомобилите (различна от отстраняването на недостатъци за сметка на Изпълнителя по време на гаранционния срок) – смяна на масла, филтри и др., която да се извършва от Изпълнителя през гаранционния срок, за да важи гаранционната отговорност на производителя.
  Поръчката има за цел да осигури доставката и гаранционното (сервизно) обслужване на 20 /двадесет/ броя нови автомобили.

  Референтен номер: 2538-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 7 856 509 BGN 28.03.2019 16:00

  „Доставка на медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология и периферна ангиопластика за нуждите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД…

  „Доставка на медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология и периферна ангиопластика за нуждите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр. Велико Търново“ за срок от 24 месеца по общо 289 номенклатурни единици, разделени в 23 (двадесет и три) обособени групи.Номенклатурните единици включени в обособените групи са подробно описани в техническата спецификация от документацията за участие.

  Референтен номер: 00052-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 666 666 BGN 29.03.2019 17:30

  Доставка на доказателствени анализатори за измерване на алкохол в издишания въздух

  Доставка на доказателствени анализатори за измерване на алкохол в издишания въздух

  Референтен номер: 00752-2019-0009
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 246 895 BGN 02.04.2019 16:15

  Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по кардиохирургия при УМБАЛ "Света Анна" – София АД

  Предмет на процедурата е доставката на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по кардиохирургия при УМБАЛ "Света Анна" – София АД по предварителна заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е от сключване на договор до 06.12.2020 година, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 24 часа от получаване на писмена заявка от Възложителя. Оставащият срок на годност на медицинските изделия и консумативи следва да е не по-малък от 75% от обявения от производителя…

  Референтен номер: 00692-2019-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки