226 - 230 от 312 поръчки

 • България 700 000 BGN 27.07.2018 16:00

  “Периодична доставка на резервни части за медицинска лабораторна апаратура по 9 обособени позиции

  “Периодична доставка на резервни части за медицинска лабораторна апаратура по 9 обособени позиции

  Референтен номер: 00085-2018-0028
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 31.07.2018 17:00

  Доставка на автомобилни гуми за нуждите на "Столичен автотранспорт" ЕАД

  Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва дейности по доставка автомобилни гуми за нуждите на „Столичен автотранспорт“ ЕАД, отговарящи на изискванията на Възложителя, подробно описани в Техническа спецификация (Приложение № 1, неразделна част от документацията). В случай на възникнала необходимост от доставки на автомобилни гуми, извън изброените в Техническата спецификация, Възложителят си запазва правото да направи допълнителна заявка в рамките на 10 % от стойността на договора за обществена поръчка, при единична стойност, от която се приспада търговската отстъпка от каталога на изпълнителя/производителя, която е оферирал ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовата си оферта. При възникване на тази хипотеза, Възложителят има право…

  Референтен номер: 00088-2018-0018
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 294 722 BGN 25.07.2018 16:00

  Доставка на лекарства за нуждите на МБАЛ "Света Петка Българска" ЕООД - Нова Загора

  Необходимо е осигуряване на лекарствени продукти за осигуряване нормална лечебна дейност на болницата. Посочените видове и количества са прогнозни, като в зависимост от конкретните потребности възложителят ще отправя писмени заявки за вида и количествата на нужните лекарства. Видове и количества лекарствени продукти:
  Доставка на лекарствени продукти, както следва:
  - 148 позиции по Приложение 1 - ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПАРЕНТЕРАЛНА УПОТРЕБА;
  - 235 позиции по Приложение 2 - ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПЕРОРАЛНА УПОТРЕБА;
  - 37 позиции по Приложение 3 - ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПАРЕНТЕРАЛНА УПОТРЕБА;
  -8 позиции по Приложение 4 - ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПАРЕНТЕРАЛНА УПОТРЕБА.;
  - 10 позиции по Приложение 5 - ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПАРЕНТЕРАЛНА…

  Референтен номер: 00415-2018-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Варна 355 720 BGN 26.07.2018 17:00

  “Доставка и гаранционно обслужване на апаратура и оборудване за обезпечаване на проекти по Фонд „Наука“ на Медицински университет – Варна…

  Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставката и гар. обслужване на апаратура и оборудване за осигуряване на качествено, в срок и в съответствие с дог. изисквания, провеждане на научни изследвания по одобрени за финансиране проекти от Фонд „Наука” към МУ – Варна.Предметът на обществената поръчката обхваща шестнадесет обособени позиции:ОП №1: Апаратура за четене на микроямкови плаки;ОП №2: Компютърен периметър;ОП №3: Апаратура за прецизна топография на преден очен сегмент;ОП №4: Нискоенергиен лазер;ОП №5: Хибридизационна система за генетичен анализ;ОП №6: Апаратура за хистология на шлифове и консумативи;ОПя №7: Светлинен микроскоп;ОП №8: Лиофилизатор;ОП №9: К-кт за мех. обработка на кости;ОП…

  Референтен номер: 00983-2018-0017
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 2 511 504 BGN 30.07.2018 16:00

  Доставка, монтаж и пускане в действие на високоспециализирана (иновативна) медицинска апаратура за извършване на минимално инвазивни интервенции...продължава в т. II.1.4

  Доставка, монтаж и пускане в действие на високоспециализирана (иновативна) медицинска апаратура за извършване на минимално инвазивни интервенции, чрез методи за образна диагностика с приложения за мускуло - скелетна образна диагностика, урорентгенология и неврорентгенология

  Референтен номер: 00693-2018-0016
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки