226 - 230 от 236 поръчки

 • гр. Хасково 56 000 лв. 15.07.2020 14:00

  „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛПФЗ-Хасково ЕООД”Поръчката включва периодични доставки след предварителни заявки на лекарствени продукти. Обектът на…

  „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛПФЗ-Хасково ЕООД”Поръчката включва периодични доставки след предварителни заявки на лекарствени продукти. Обектът на поръчката включва една обособена позиция”Лекарствени средства” с 59 броя номенклатурни единици по генерични наименования. Участниците могат да представят оферта само за целия обем на поръчката. Оценяването се извършва за цялата позиция.Общата прогнозна стойност възлиза на 56 000лв. без ДДС. Обемът на поръчката е зависимост от конкретните нужди на възложителя.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Хасково 65 000 лв. 15.07.2020 14:00

  „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦПЗ-Хасково ЕООД”Поръчката включва периодични доставки след предварителни заявки на лекарствени продукти. Обектът на…

  „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦПЗ-Хасково ЕООД”Поръчката включва периодични доставки след предварителни заявки на лекарствени продукти. Обектът на поръчката включва една обособена позиция”Лекарствени средства” с 220 броя номенклатурни единици с генерични наименования. Участниците могат да представят оферта само за целия обем на поръчката. Оценяването се извършва за цялата позиция.Обемът на поръчката е зависимост от конкретните нужди на възложителя.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 333 332 BGN 08.06.2020 16:00

  „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала, гаранционно обслужване и поддръжка на конфокален лазерен сканиращ микроскоп по проект „Фундаментални,…

  „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала, гаранционно обслужване и поддръжка на конфокален лазерен сканиращ микроскоп по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология” - Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020г.”, процедура чрез подбор BG 05 M2 OP 001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ подробно описан в Обявлението и в Техническата спецификация.

  Референтен номер: 1785-2020-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 166 538 BGN 29.05.2020 16:00

  ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА КЛИНИЧНА И ХИСТОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИИ НА СБАЛО „ПРОФ. БОЙЧО БОЙЧЕВ“ ЕАД

  ПРЕДМЕТЪТ НА ПОРЪЧКАТА Е ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА КЛИНИЧНА И ХИСТОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИИ ЗА ДВУГОДИШЕН ПЕРИОД, ПОДРОБНО ОПИСАНИ В ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ. ИЗПЪЛНЯВА СЕ НА ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ ПО ПИСМЕНИ ЗАЯВКИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. КОЛИЧЕСТВАТА СА ОРИЕНТИРОВЪЧНИ И ЗАВИСЯТ ОТ НУЖДИТЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

  Референтен номер: 00121-2020-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 469 535 BGN 26.06.2020 16:00

  ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА СБАЛО „ПРОФ. БОЙЧО БОЙЧЕВ“ ЕАД

  ПРЕДМЕТЪТ НА ПОРЪЧКАТА Е ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА ДВУГОДИШЕН ПЕРИОД, ПОДРОБНО ОПИСАНИ В ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ. ИЗПЪЛНЯВА СЕ НА ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ ПО ПИСМЕНИ ЗАЯВКИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. КОЛИЧЕСТВАТА СА ОРИЕНТИРОВЪЧНИ И ЗАВИСЯТ ОТ НУЖДИТЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

  Референтен номер: 00121-2020-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки