226 - 230 от 316 поръчки

 • България 1 350 BGN 04.09.2019 17:00

  „Периодична доставка чрез закупуване и монтаж на офис техника „компютри, преносими компютри, сървъри, принтери, скенери, копирни машини монитори, телефони и…

  Обект на настоящата обществена поръчка е „Доставка на стоки чрез покупка” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП, като избраният за изпълнител на обществената поръчка следва да извършва доставка и монтаж на следните стоки, съгласно Техническа спецификация от предмета на поръчката - Раздел І от документацията „Техническа спецификация“ :
  1.Доставка чрез покупка и монтаж на 3 (три) брой монитори за компютри за нуждите на ТП ДГС Казанлък;
  2.Доставка чрез покупка и монтаж на 1 (един) брой мултифункционално устройство (принтер, скенер, копир) за нуждите на ТП ДГС Казанлък.
  Обхватът, обемът и изискванията към изпълнението на обществената поръчка са подробно описани…

  Референтен номер: 02716-2019-0106
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 04.09.2019 16:00

  „Доставка на никелови уплътнения за парогенератори тип ПГВ-1000”

  Обществена поръчка с предмет: „Доставка на никелови уплътнения за парогенератори тип ПГВ-1000” включва доставката на никелови уплътнения, които се използват за уплътняването на капаци колекторите по I и II контур на парогенератори тип ПГВ-1000. Използването на уплътненията е еднократно и подмяната им при всяко разуплътняване на съоръженията е задължителна. Необходимото количество, размери и технически характеристики са посочени в Техническа спецификация № 2018.30.РО.YB.ТСП.2000.

  Референтен номер: 00353-2019-0080
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 546 667 BGN 29.08.2019 17:00

  „Доставка на офис консумативи /тонер касети/- нови и рециклирани“

  Предметът на настоящата обществената поръчка включва доставка на офис консумативи /тонер касети/ - нови и рециклирани за нуждите на ГД „Изпълнение на наказанията” и териториалните й служби”. Подробно описание на видовете офис консумативи, които ще се доставят, включително прогнозни количества от всеки вид са посочени в Раздел ІІ. от документацията за обществената поръчка – „Технически спецификации”.

  Референтен номер: 02030-2019-0010
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 25.09.2019 16:30

  „Доставка на трифазни маслонапълнени херметизирани шунтови реактори до 800 kVAr, 20 kV с първоначален монтаж и обучение“

  Управителният съвет на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, като секторен възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 4, т. 2 от ЗОП, извършващ секторна дейност по чл. 123, т. 2 във връзка с чл. 125, ал. 1, т. 1 от ЗОП и § 2, т. 60 от ДР на ЗОП въз основа на специални или изключителни права по смисъла на § 2, т. 47 от ЗОП, открива и провежда “открита” по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на трифазни маслонапълнени херметизирани шунтови реактори до 800 kVAr, 20 kV с първоначален монтаж и обучение“.
  Предметът на…

  Референтен номер: 01467-2019-0060
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 6 016 667 BGN 02.09.2019 17:30

  „ДОСТАВКА НА СИСТЕМА С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ОБРАБОТКА НА ПЕТАБАЙТИ “

  Доставка на система с възможност за съхранение и обработка на петабайти от данни” по проект BG05M2OP001-1.001-0003 „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологиии” включва закупуване/доставка на компютърна ситема, състояща се от двойно резервиран MDS сървър, 4 двойно резервирани OSS сървъра, 8 сървъра за работа с обща памет, запомнящи масиви на основата на твърди дискове и на SSD устройства, както и комуникационно оборудване за осъществяване на вътрешни и външни връзки на системата.

  Референтен номер: 4147-2019-0013
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки