226 - 230 от 284 поръчки

 • България 07.12.2017 16:00

  „Доставка на резервни части за товарни автомобили MAN“

  Предмет на настоящата процедура е доставка чрез покупка на резервни части за товарни автомобили MAN, съгласно спецификация.
  Видовете и количествата резервни части, предмет на поръчката са описани в техническата спецификация. Срок за изпълнение на договора: до 24 месеца от датата на подписване на договор или до достигане на общата стойност, в зависимост от това, кое от събитията настъпи по-рано. Начин на изпълнение: по заявка на Възложителя. Срок за изпълнение на всяка заявка: до 3 месеца от получаването й от Изпълнителя.

  Референтен номер: 00265-2017-0182
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 07.12.2017 16:00

  „Доставка на резервни части за еднокофови багери“HYUNDAI“

  Доставка чрез покупка на резервни части за еднокофови багери HYUNDAI, както следва:
  обособена позиция №1: „Доставка на резервни части за еднокофови багери “HYUNDAI“ 110-7А“, включваща общо 13 вида номенклатури, за ремонт на ходова част, по видове и количества посочени в техническата спецификация.
  Обособена позиция №2: „Доставка на резервни части за еднокофови багери “HYUNDAI 210“;,включваща общо 17 вида номенклатури за ремонт на ходова част, по видове и количества посочени в техническата спецификация.
  Начин на изпълнение – по заявка на възложителя.

  Референтен номер: 00265-2017-0183
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 11.12.2017 17:00

  Доставка на резервни части и компоненти за радиотелевизионно, съобщително и сродни видове оборудване за системи, поддържани от служба "АТДВ и…

  Обществената поръчка е за доставка на резервни части и компоненти за радиотелевизионно,съобщително и сродни видове оборудване за системи, поддържани от служба "АТДВ и СВ", необходими за поддръжка на съоръженията на метрото в добро техническо състояние и за гарантиране сигурността и безаварийната му работа.
  Броят от всеки вид артикули е посочен в спецификацията за резервни части и оборудване - Приложение 1 към документацията за участие , достъпна в електронен вид на адрес: https://metropolitan.nit.bg/proczeduri-po-zop/radio-televizionno-oborudvane-vtoro/

  Референтен номер: 00423-2017-0030
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 197 292 BGN 04.12.2017 17:30

  „Доставка и пускане в експлоатация на компютърни работни станции, преносими компютри, принтери и друга техника“

  За изпълнение на настоящата поръчка, Изпълнителят следва да достави и пусне в експлоатация следните видове компютърна техника: Компютърни работни станции; Преносими компютри; Принтери; Мултифункционални устройства; Мултимедийни устройства; Скенер, Таблети с клавиатура.

  Референтен номер: 00270-2017-0026
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 5 000 BGN 05.12.2017 17:00

  „Доставка чрез закупуване и монтаж на офис обзавеждане /бюра, столове, секции и др./ за нуждите на ТП „ДГС Кресна“

  Предвиденото за закупуване офис обзавеждане цели да бъде подменено част от наличното такова в административната сграда на ТП „ДГС Кресна“, находяща се в гр. Кресна, ул. „Македония“ № 198, с цел да се осигурят нормални условия на труд.
  Описание на необходимото офис обзавеждане с посочени прогнозни бройки и артикули е направено в техническата спецификация–Приложение № 1, неразделна част от документацията за участие. Възложителя си запазва правото да заявява и други артикули в зависимост от неговата необходимост, до изчерпване на стойността, посочена в ценовата оферта на изпълнителя. Възложителят не е длъжен да усвои изцяло посочените артикули.

  Референтен номер: 02724-2017-0180
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки