231 - 235 от 312 поръчки

 • България 5 042 067 BGN 30.07.2018 16:30

  ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ - АНПС

  Предметът на поръчката е "Доставка на лекарствени продукти - АНПС” (АНПС – антинеопластични средства) общо 94 на брой номенклатурни единици в Обособена позиция №1, подробно описани в Техническа спецификация /Приложение № 1/. В спецификацията са заложени лекарствени продукти, които към момента на откриване на процедурата липсват от Приложение 2 на ПЛС, те ще бъдат възлагани при наличието им в приложението/.

  Референтен номер: 00094-2018-0008
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 515 000 BGN 25.07.2018 16:00

  “Доставка на медицински консумативи за апарат за екстракорпорална литотрипсия модел Е 2000, произведен от фирма "Медиспек" - Израел ”

  По време на изпълнение на обществената поръчка ще се доставят по писмена заявка на Възложителя, медицински консумативи за апарат за екстракорпорална литотрипсия модел Е2000, произведен от фирма "Медиспек"– Израел, подробно описани в техническа спецификация. Договорът за изпълнение на обществената поръчка ще се сключи за срок до 36 /тридесет и шест/ месеца.

  Референтен номер: 00023-2018-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 155 133 BGN 26.07.2018 17:30

  „Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на МОСВ – ЦА“, включваща 2 (две) обособени позиции

  Предмет на настоящата поръчка е: „Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на МОСВ – ЦА“, включваща 2 (две) обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Доставка на компютърна техника“ и Обособена позиция № 2 „Доставка на периферна техника“.
  Целта на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител за доставка и гаранционно обслужване на:
  ? 80 броя компютърни конфигурации тип 1, всяка от които включваща компютър с операционна система, клавиатура, мишка и монитор;
  ? 20 броя компютърни конфигурации тип 2, всяка от които включваща компютър с операционна система, клавиатура, мишка и монитор;
  ? 40 броя мултифункционални устройства (МФУ) А4, B/W, Lan, duplex,…

  Референтен номер: 00258-2018-0015
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 317 200 BGN 30.07.2018 16:00

  Доставка на медицинска апаратура за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД по обособени позиции

  Предметът на обществената поръчка включва доставка на медицинска апаратура, монтаж и въвеждане в експлоатация на доставената медицинска апаратура, обучение на персонала на Възложителя за работа с доставената медицинска апаратура, гаранционно обслужване на доставената медицинска апаратура и доставка на необходимите части и материали, в рамките на гаранционния срок.

  Референтен номер: 00281-2018-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 20 083 BGN 16.07.2018 17:00

  Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици за ТП на НОИ - Кърджали

  Настоящата обществена поръчка е с цел доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на инверторни климатици за осигуряване на нормални условия за работа на служителите и комфорт на посетителите на териториалното поделение на Националния осигурителен институт – Кърджали, предвидено да се изпълнява, по видове, мощности, начин на монтаж и брой на техниката съгласно т.II от Техническите спецификации.
  В резултат от изпълнението на настоящата поръчка ще бъдат задоволени специфични нужди на Възложителя по подмяна на амортизирана климатична техника в работните административни помещения.
  Общ брой на климатичната техника - 28 бр.

  Референтен номер: 00145-2018-0086
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки