236 - 240 от 339 поръчки

 • България 194 000 BGN 05.08.2019 17:00

  Доставка на техника за разделно събиране и транспортиране на биоразградими (зелени) битови отпадъци по проект: „Проектиране и изграждане на инсталация…

  С обществената поръчка се предвижда да се достави техника за разделно събиране и транспортиране на биоразградими (зелени) битови отпадъци по проект: „Проектиране и изграждане на инсталация за компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за община Петрич“, финансиран по ОПОС 2014-2020 г., включваща: Доставка на 1 брой сметосъбиращ камион с товароносимост 1,4 тона за транспортиране на разделно събрани зелени отпадъци от контейнерите за разделно събиране на зелени битови отпадъци до компостиращата инсталация; Доставка на 1 брой сметосъбиращ камион с товароносимост 5 тона за транспортиране на разделно събрани зелени отпадъци от зелени площи на територията на населените места в…

  Референтен номер: 00212-2019-0012
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 70 000 BGN 05.08.2019 17:30

  „Разработка на система за автоматизирано въвеждане и обработка на декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ“

  Разработване и внедряване на система за автоматизирано въвеждане и обработка на декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ, позволяващо автоматизиране на процесите при въвеждане и публикуване на декларациите по чл.35 и визуализирането и в интернет сайта на МВР. Като неразделна част от системата трябва да се разработи и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ, като само част от него ще бъде публична, а другата част – за служебно ползване.

  Референтен номер: 5401-2019-0018
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 08.08.2019 17:00

  Доставка на 6 (шест) броя силови трансформатори 50 MVA, 110/21/6,3 kV

  Поръчката е за доставка (покупка) на шест броя силови трансформатори 50 MVA, 110/21/6,3 kV и включва следния обем от дейности:
  - изпитване в завода производител на произведените трансформатори в присъствието на представители на възложителя;
  - транспорт/доставка до обектите, включително на резервни части, супервизия и монтаж;
  - предпускови изпитания и провеждане на 72-часови проби и пускане в експлоатация на доставените трансформатори.

  Референтен номер: 1379-2019-0120
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 5 000 BGN 23.07.2019 17:00

  „Доставка чрез покупка на автомобилни гуми за служебните МПС, собственост на ТП „ДГС Шумен“за срок от 12 месеца от сключването…

  Процедура – публично състезание с обект – доставка и предмет: „Доставка чрез покупка на автомобилни гуми за служебните МПС, собственост на ТП „ДГС Шумен“за срок от 12 месеца от сключването на договора”.

  Референтен номер: 02711-2019-0118
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 24.07.2019 16:30

  Доставка на 5 (пет) броя мини-багера с работна маса между 3.0 и 3.5 тона при условията на финансов лизинг

  Доставка на 5 (пет) броя мини-багера с работна маса между 3.0 и 3.5 тона при условията на финансов лизинг след получаване на възлагателно писмо от Възложителя.Възложителят се задължава да изпрати възлагателни писма за всички машини в срок до 6 месеца, считано от подписване на договор за изпълнение на обществената поръчка.Цената се заплаща по банков път с платежно нареждане на банкова сметка на участника, избран за изпълнител, при условията на 5 /пет/ годишен финансов лизинг по чл. 342-347 от Търговския закон, съгласно погасителен план с равни месечни вноски. Първоначалната вноска по договора за обществената поръчка се дължи не по-рано от подписване…

  Референтен номер: 00958-2019-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки