241 - 245 от 336 поръчки

 • България 120 000 BGN 22.07.2019 17:30

  Доставка на резервни части за ремонт на Тетра терминали

  Доставка на резервни части за ремонт на носими Тетра терминали THR 880i (EADS), конкретизирани по вид и количество в Техническа спецификация - Приложение №1 към документацията за участие в обществената поръчка.

  Референтен номер: 05401-2019-0020
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 390 000 BGN 31.07.2019 16:00

  Доставка нса общоболнични консумативи за нуждите на МБАЛ"Д-р Христо Стамболски"ЕООД гр.Казанлък

  „ДОСТАВКА НА ОБЩОБОЛНИЧНИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „Д-р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ” ЕООД ГР. КАЗАНЛЪК”. Предметът на поръчката включва 287 номенклатурни единици:Касае се за медицински консумативи, необходими за осъществяване на медицински дейности ( спринцовки, , игли, игли за хирургически шевове, стеринли конци, термометри, санитарни изделия, катетри, сонди, дренажи, хирургични ръкавици, ръкавици за еднокр.употреба, биберони, маски, канюли, торбички за урина, пластири, превръзки, бинтове, памук, марли, компреси от марли, консумативи за реанимация и анестезия, диагностични реактиви, ланцети, медицински консумативи, принадлежности за диагностика, принадлежности за хирургически шевове, термохартия, лабораторни принадлежности, фотогр.плаки и филми, консумативи за диализа, хартиени изделия за мед.апаратура, кислород-Спринцовка 1 сс без…

  Референтен номер: 01011-2019-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 509 000 BGN 08.08.2019 17:00

  „Доставка на специализирано технологично оборудване за нуждите на Технически университет - София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център...продължава в Раздел VI.3…

  Предмет на поръчката е „Доставка на специализирано технологично оборудване за нуждите на Технически университет - София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“, по обособени позиции: Oбособена позиция № 1: Доставка на система за навигиране и планиране на поставяне на импланти. Oбособена позиция № 2: Доставка на Био Принтер за костни и тъканни елементи.
  Поръчката цели подпомагане на изпълнението на научната програма на проекта, свързана с работата на секции L1S2 „3D/CAD/CAM Технологии за имплантологията“.

  Референтен номер: 00193-2019-0015
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 846 000 BGN 01.08.2019 16:30

  „Доставка, инсталиране и поддръжка на специализирано изследователско оборудване - Сканиращ електронен микроскоп, за нуждите на Централна лаборатория по приложна физика…

  Предметът на обществената поръчка е доставка на специализирано изследователско оборудване - Сканиращ електронен микроскоп /апаратура/, състояща се от:
  1. Микроскопска система.
  2. Електронно-дисперсионен спектрометър.
  3. Система с йонно ецване за полиране и изготвяне на напречно сечение.
  В предмета на поръчката се включват следните дейности: доставка, монтаж/инсталиране, настройка, изпитания на оборудването, пускане/въвеждане в експлоатация, демонстрационни тестове, първоначално и поддържащо обучение на служители на възложителя за работа с доставената апаратура, гаранционен сервиз и гаранционна поддръжка.

  Референтен номер: 1472-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 653 695 BGN 08.08.2019 16:45

  Доставка на един комплект подбивни апарати (ляв и десен) за траверсоподбивни машини „Пласер“, серия 08 32, контрол на монтажа и…

  Доставка на един комплект подбивни апарати (ляв и десен) за траверсоподбивни машини „Пласер“, серия 08 32, контрол на монтажа и настройката им, и пускане в експлоатация, включваща:
  1. Подбивен апарат-десен с каталожен № UD 11 IV 0-RE;
  2. Подбивен апарат-десен с каталожен № UD 11 IV 0-LI;
  3. Подбивна лопатка крива с каталожен № CU30.439 FRI /CU30.4420 RA FRI/;
  4. Подбивна лопатка права с каталожен № CU30.438 FRI /CU30.4620 RA FRI/.

  Референтен номер: 00233-2019-0055
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки