241 - 245 от 430 поръчки

 • България 1 888 660 BGN 18.11.2019 16:00

  Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно обслужване и поддръжка на апарати по проект „Фундаментални, транслиращи и…

  „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно обслужване и поддръжка на апарати по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология” - Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020г.”, процедура чрез подбор BG 05 M2 OP 001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ по четири обособени позиции подробно описани в Обявлението и в Техническата спецификация.
  Описание на предмета на поръчката съгласно Общия терминологичен речник (CPV): 38000000 – лабораторно, оптично и прецизно оборудване.

  Референтен номер: 1785-2019-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 265 000 BGN 15.11.2019 17:00

  Доставка на аудио-вестибуларно оборудване и консумативи за нуждите на Университетски медико-дентален център при Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” –…

  Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител/и за извършване на доставка, монтаж/инсталация, въвеждане в експлоатация на аудио-вестибуларно оборудване и периодични доставки на консумативи за работа с оборудването, наричани за краткост в документацията „оборудване“ или „стоки“, с цел обезпечаване на лечебната и диагностичната дейност при провеждане на практическо обучение на студенти и докторанти, следдипломно обучение на лекари по дентална медицина, както и за извършване на научна дейност в Университетски медико-дентален център.
  Количеството на заявените стоки се определя от Възложителя в зависимост от конкретните потребности и финансовата обезпеченост. Посочените количества в конкурсната документация са прогнозни, за срока на договора и ще служат…

  Референтен номер: 00983-2019-0043
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 3 300 000 BGN 12.11.2019 17:15

  Надграждане и разширяване обхвата на система за електронно наблюдение, собственост на Община Бургас

  Настоящата обществена поръчка цели и има за предмет „Надграждане и разширяване обхвата на система за електронно наблюдение, собственост на Община Бургас“.
  Дейностите следва да се осъществят чрез доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и поддържане в работещо състояние за целия срок на договора на нови хардуерни и софтуерни компоненти, и комуникационна свързаност, осигуряващи преноса на видеопотоци към съществуващия ЦВУТ (Център за видеонаблюдение и управление на трафика) на Община Бургас и обработката им в Интегрирана система за електронно наблюдение.
  Надграждането на съществуващата система ще доведе до разширяване на обхвата на осъществяваното от Община Бургас електронно наблюдение за подобряване качеството на живот на жителите, чрез…

  Референтен номер: 00797-2019-0050
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 18.11.2019 17:00

  Доставка и монтаж на оборудване за контролно-техническите пунктове за Годишни Технически Прегледи на „Столичен автотранспорт“ ЕАД

  Изпълнението на предмета на настоящата ОП включва дейности по доставката и монтаж на оборудване за контролно-техническите пунктове за Годишни Технически Прегледи на „Столичен автотранспорт“ ЕАД, отговарящи на изискванията на Възложителя, подробно описани в Техн. спецификация (Приложение № 1, неразделна част от документация за ОП).

  Референтен номер: 00088-2019-0020
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 150 000 BGN 19.11.2019 16:30

  Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на анестезиологични апарати

  Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на анестезиологични апарати по две обособени позиции

  Референтен номер: 00067-2019-0016
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки