256 - 260 от 340 поръчки

 • България 980 000 BGN 28.07.2019 17:00

  Извънгаранционна поддръжка и ремонт на системата за улично осветление /СУО/ на територията на град Плевен и шест села на бюджетна…

  Поддържането на системата за уличното осветление на територията на град Плевен и шестте села на бюджетна издръжка към Община Плевен включва работи свързани с поддръжката на електрическата и механичната част от системата за улично осветление (СУО). Предметът на поръчката включва аварийно възстановяване на таблата за улично, алейно, парково осветление; захранващата и стълбовата мрежа, подмяна на осветителните тела, подмяна на захранващи кабели и ел. табла, както и планови и/или текущи ремонти на СУО и съоръженията. Основните дейности, включени в предмета на поръчката са:
  - извършване на всички видове дейности, свързани с поддържане, аварийно възстановяване на системата за улично, парково, алейно осветление на…

  Референтен номер: 00226-2019-0015
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 008 961 BGN 01.08.2019 17:00

  "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ-Самоков”ЕООД“

  Предметът на обществената поръчка се разделя на 49 (четиридесет девет) обособени позиции с посочен Анатомо терапевтичен код (ATC) и Международно непатентно наименование (INN). Всеки участник в процедурата може да представи предложение за една или повече обособени позиции.Всеки участник може да оферира една, няколко или всички номенклатурни единици от съответната обособената позиция.Не се допуска представяне на варианти в офертата.Място на изпълнение на поръчката - Болнична аптека на МБАЛ –Самоков ЕООД, адрес: гр. Самоков, ул. „Македония“ №49. Срок на валидност на офертата - 120 дни.Разяснения по условията на процедурата - съгласно чл. 33 ЗОП. Количествата на лекарствените продукти, посочени в „Техническа спецификация”…

  Референтен номер: 505-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 66 667 BGN 31.07.2019 17:00

  Разширяване с допълнителни софтуерни лицензи на съществуващата система с отдалечен достъп до дигитални образни изследвания във Факултет „Дентална медицина“ към…

  Системата с отдалечен достъп до дигитални образни изследвания, следва да е изградена на базата на:
  1. Софтуер за едновременен достъп през интернет браузер с базови функции за визуализация и обработка на изображенията – 50 броя лицензи.
  2. Софтуер за съхранение на изследвания, администриране на потребители и други. – 1 брой лиценз.
  3. Софтуерни лицензи за мобилна апликация – неограничен брой.

  Референтен номер: 00983-2019-0022
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 5 933 978 BGN 31.07.2019 16:30

  "Доставка на лекарствени продукти по Приложение №2 от Позитивния лекарствен списък за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали".

  Периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти, които са включени в Приложение №2 от Позитивния лекарствен списък за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр. Кърджали – ВЪЗЛОЖИТЕЛ, съгласно приложената количествена спецификация с цел избор на доставчик на посочените номенклатури и сключване на договор за доставка при най-благоприятни условия за МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД, гр. Кърджали за срок от 12 месеца.

  Референтен номер: 00848-2019-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 31.07.2019 16:30

  „Доставка на нови неупотребявани GSM/GPRS/3G модеми“

  Целта на настоящата обществена поръчка е сключване на договор за закупуването на GSM/GPRS/3G модеми, с които да се подменят наличните, но технически несъвместими с потребностите на изградените в предприятието на възложителя системи за отчитане, за да се подобри скоростта и сигурността на отчитане на данните на всички потребители в системата за дистанционно отчитане Converge. Възложителят планира да поръча и да закупи прогнозно количество от 2 000 (две хиляди) броя GSM/GPRS/3G модеми, като първата доставка ще бъде в прогнозен размер от 300 броя, със срок на доставка до 60 календарни дни, след сключване на договор и изпратена поръчка. Участниците представят по…

  Референтен номер: 01467-2019-0047
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки