271 - 275 от 293 поръчки

 • България 03.07.2019 17:00

  Доставка на два броя апарати за определяне на тангенс от ъгъла на диелектричните загуби на трансформаторни масла

  Поръчката е за доставка чрез покупка на два броя апарати за определяне на тангенс от ъгъла на диелектричните загуби на трансформаторни масла за ЦЛЕМ-Пловдив и ЦЛЕМ-Варна, всеки окомплектован с еталонен калибратор съвместими с него с две различни сертифицирани стойности на тангенс от ъгъла на диелектричните загуби. Инсталиране, въвеждане в експлоатация, контролна проверка с еталона, както и обучение на персонала на ЦЛЕМ-Пловдив и ЦЛЕМ-Варна за работа с доставения апарат.

  Референтен номер: 01379-2019-0094
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 950 000 BGN 02.07.2019 16:00

  Доставка на ангиографска уредба за диагностика и терапия на сърдечно-съдови заболявания за нуждите на „МБАЛ-Търговище” АД гр.Търговище

  Доставка на ангиографска уредба за диагностика и терапия на сърдечно-съдови заболявания за нуждите на „МБАЛ-Търговище” АД гр.Търговище

  Референтен номер: 00531-2019-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 6 000 BGN 01.07.2019 17:00

  Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офис -1

  Обект на поръчката е доставка, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предметът на настоящата поръчка е доставка на канцеларски материали по за нуждите на ТП на НОИ – Стара Загора, като поръчката има за цел подсигуряване на ежедневната административна дейност на ТП на НОИ, гр. Стара Загора, чрез извършване на периодични доставки на фабрично нови канцеларски материали, необходими за обезпечаване работата на служителите в поделението. Видовете, техническите характеристики и съответните прогнозни количества на канцеларските материали са описани в Приложение №1 към техническите спецификации. Изискванията за доставката са посочени от възложителя в Техническите спецификации от документацията…

  Референтен номер: 00145-2019-0052
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 7 000 BGN 01.07.2019 17:00

  „Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офис – 2“ за нуждите на ТП на НОИ – Стара Загора

  Обект на поръчката е доставка, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предметът на настоящата поръчка е доставка на канцеларски материали по за нуждите на ТП на НОИ – Стара Загора, като поръчката има за цел подсигуряване на ежедневната административна дейност на ТП на НОИ, гр. Стара Загора, чрез извършване на периодични доставки на фабрично нови канцеларски материали, необходими за обезпечаване работата на служителите в поделението. Видовете, техническите характеристики и съответните прогнозни количества на канцеларските материали са описани в Приложение №1 към техническите спецификации. Изискванията за доставката са посочени от възложителя в Техническите спецификации от документацията…

  Референтен номер: 00145-2019-0053
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 6 150 691 BGN 05.07.2019 16:00

  Доставка на лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявания

  Доставка на девет лекарствени продукта за лечение на онкологични заболявания. Всеки лекарствен продукт е отделна обособена позиция. Определените в спецификацията прогнозни количества ЛП не задължават Възложителя да ги закупи. Закупените количества ЛП ще са съобразно реалните нужди на лечебното заведение.

  Референтен номер: 00232-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки