271 - 275 от 288 поръчки

 • България 3 600 BGN 25.02.2019 17:00

  Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на Държавно горско стопанство Годеч, по обособени позиции

  Поръчката включва доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца, съгласно техническата спецификация. Поръчката е обособена в две позиции:
  обособена позиция №1 - за доставка на стоки, включени в списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП
  обособена поизция №2 - за доставка на стоки, извън списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП

  Референтен номер: 02709-2019-0009
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 573 000 BGN 25.02.2019 14:00

  „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нова медицинска апаратура за отделение по съдебна медицина и отделение по…

  Процедура по реда на Закона за обществените поръчки за доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нова медицинска апаратура за отделение по съдебна медицина и отделение по образна диагностика, за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, съгласно техническата спецификация и условията на документацията за участие. Предметът на обществената поръчка включва 4 /четири/ обособени позиции, подробно описани в предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя.Доставката, инсталацията и пускането в експлоатация на медицинската апаратура се извършват след получаване на писмена заявка от Възложителя, оформена като възлагателно писмо. Срокът, офериран от…

  Референтен номер: 00178-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 133 750 BGN 25.02.2019 17:30

  Доставка на монохромни мултифункционални устройства за нуждите на Министерството на вътрешните работи

  Предмета на поръчката включва доставка на 900 броя монохромни мултифункционални устройства тип 1 и 900 броя
  монохромни мултифункционални устройства тип 2

  Референтен номер: 05401-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 25.02.2019 16:30

  Доставка на комбиниран багер - товарач

  Доставка на комбиниран багер - товарач. Предлаганият багер трябва да бъде нов, неупотребяван, производство минимум 2018г. и да отговаря на техническите спецификации от документацията за участие в процедурата. Багерът ще се достави след писмена заявка от страна на Възложителя след сключване на договора. Гаранционен срок независимо от отработените моточасове - минмум 24 месеца. Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на приемо - предавателния протокол за доставката и трябва да е валиден за машината като цяло, отделните компоненти и резервни части. Собствеността доставения багер се предава на Възложителя с подписването на приемо - предавателния протокол при доставката. Гаранционното…

  Референтен номер: 00004-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 59 660 BGN 28.02.2019 17:00

  „Доставка на специализиран софтуер за нуждите на Технически университет – София по проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии“,…

  Предметът на поръчката е „Доставка на специализиран софтуер за нуждите на Технически университет – София по проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“, по обособени позиции:
  обособена позиция № 1: Доставка на Специализиран софтуер за нуждите на L2S1 по приложена техническа спецификация, включваща лицензи и инсталации
  обособена позиция № 2: Доставка на специализиран софтуер за нуждите на L4S2
  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по всяка обособена позиция се задължава да осигурява на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ъпдейти на софтуера/лицензите за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на приемно-предавателния протокол, подписан между представителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ…

  Референтен номер: 00193-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки