276 - 280 от 293 поръчки

 • България 950 000 BGN 27.06.2019 17:30

  „„Предоставяне на услуги по защитена комуникационна среда и доставка на клиентско оборудване за нея за ДФ „Земеделие“

  Предмет на настоящата обществена поръчка e предоставяне на комплексно интегрирано решение включващо два основни компонента:
  1. Услуги по защитена комуникационна среда за свързване на всички структури на Държавен фонд „Земеделие” на територията на Република България. Поръчката включва и осъществяване на свързаност чрез оптична преносна среда между крайните активни мрежови устройства на Държавен фонд „Земеделие” и съответните устройства в техническите възли на Изпълнителя;
  2. Доставка на ново клиентско оборудване, осигуряващо функционирането на защитената среда, включващо 34 броя комутатори и 10 броя маршрутизатори, както и удължена гаранционна поддръжка на съществуващо такова.

  Референтен номер: 00737-2019-0009
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 450 480 BGN 27.06.2019 17:00

  „ДОСТАВКА НА УПОТРЕБЯВАНИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОП БКС ,ОП „ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ“ И ОП…

  Обществената поръчка включва седем обособени позиции, както следва: ОП № 1 – „Доставка на един брой употребяван специализиран сметосъбиращ автомобил и един брой употребяван мултифункционален автомобил тип тристранен самосвал с кранова уредба за събиране на едрогабаритни отпадъци“; ОП № 2 – „Сметосъбиращ автомобил с вместимост на коша до 20 м3 - 1 бр. за ОП БКС“; ОП № 3 – „Цистерни за поливомиячни автомобили – 3 бр. за ОП БКС и Гребло за сняг и пясъкоразпръскващо устройство – 1 бр. за ОП БКС“; ОП № 4 – „Лекотоварен автомобил високопроходим за ОП БКС“; ОП № 5 – „Закупуване на два…

  Референтен номер: 00814-2019-0021
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 500 000 BGN 27.06.2019 17:00

  „Eлектронно наблюдение и поддържане на системата за електронно наблюдение”

  Предметът на обществената поръчка включва предоставяне на услуги, по електронно наблюдение и поддръжане на системата за срока на сключения договор. Системата, следва да се разглежда като съвкупността от софтуер и дейности за поддържане на работоспособността й за период от 5 години.

  Референтен номер: 00126-2019-0012
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 2 083 000 BGN 19.07.2019 17:30

  Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на спектрометър за ЯдренМагнитенРезонанс за анализ на природни продукти от лечебни и ароматични растения,…

  Предмет на обществената поръчка е избор на външен изпълнител, който да извърши доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на спектрометър за Ядрен Магнитен Резонанс за анализ на природни продукти от лечебни и ароматични растения, отпадъци от преработката им и формулировки от тях.
  Доставеното оборудване трябва да е ново, фабрично, неупотребявано и от последно поколение за съответния производител. Предлаганата апаратура трябва да бъде с параметри идентични или по-добри от минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. Доставката и всички последващи дейности по изпълнението на поръчката трябва да бъдат извършени в сградата на Възложителя, ул. „Акад. Георги…

  Референтен номер: 00819-2019-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 28.06.2019 17:00

  Доставка на модули и резервни части и следгаранционна хардуерна поддръжка на диспечерска управляваща система на ЦДУ и система за планиране…

  Следгаранционна хардуерна поддръжка на сървъри и работни станции от диспечерските управляващи системи, включваща диагностициране, ремонт и доставка чрез покупка на резервните части.

  Референтен номер: 01379-2019-0096
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки