236 - 236 от 236 поръчки

  • България 886 596 BGN 24.06.2020 16:00

    „Периодична доставка на консумативи, реактиви и затворена система за вземане на кръв и урина по 38 /тридесет и осем/ обособени…

    „Периодична доставка на консумативи, реактиви и затворена система за вземане на кръв и урина по 38 /тридесет и осем/ обособени позиции за нуждите на лабораториите към МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД”. Обособените позиции включват номенклатурни единици, като се изисква комплексност на предложението по обособената позиция. Гаранцията за изпъл. на договора в размер на 3 % /три процента/ от прогнозната стойност на договора без включен ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора трябва да бъде представена в една от следните форми: парична сума, банкова гаранция със срок на валидност, срока на действие на договора, плюс 2 (два) месеца или застраховка със срок…

    Референтен номер: 00705-2020-0006
    Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки