276 - 280 от 299 поръчки

 • България 771 426 BGN 28.02.2019 16:30

  Доставка на лекарствен продукт PEMBROLIZUMAB 100 mg за УМБАЛ ”Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД

  Предметът на обществената поръчката е "Доставка на лекарствен продукт PEMBROLIZUMAB 100 mg за УМБАЛ ”Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД". Обхватът и основните параметри на поръчката е подробно описан в Раздел ХІ. Техническа спецификация за изпълнение на обществената поръчка от документацията за участие.

  Референтен номер: 00494-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 28.02.2019 17:00

  „Доставка на акумулатори, електрически батерии за службите на управление „Експлоатация”

  Обществената поръчка е за доставка на акумулатори, електрически батерии за службите на управление „Експлоатация”, необходими за обслужване на метровлаковете и системите в управление „Експлоатация”

  Референтен номер: 00423-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 37 850 BGN 27.02.2019 17:30

  “Доставка чрез закупуване и гаранционна поддръжка на 2 броя нови моторни превозни средства категория М1, хечбек за нуждите на ГЛАВНА…

  “Доставка чрез закупуване и гаранционна поддръжка на 2 броя нови моторни превозни средства категория М1, хечбек за нуждите на ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “БОРБА С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ“ – МВР, финансирани по проект „Подобряване на мобилността на ГДБОП за ефективно разследване на организираната престъпност“ в рамките на Фонд Вътрешна сигурност 2014 – 2020“

  Референтен номер: 5228-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 272 537 BGN 25.02.2019 16:30

  Доставка на медицински изделия (консумативи, превързочни и хирургични материали) за нуждите на „Пета МБАЛ – София” ЕАД

  Предмет на обществената поръчка е периодична доставка на медицински изделия (консумативи, превързочни и хирургични материали) за нуждите на „Пета МБАЛ – София” ЕАД.
  Предметът на поръчката включва периодично повтарящи се доставки на 517 бр. медицински консумативи, шевни, превързочни и др. общоболнични изделия и консумативи по номенклатури описани в Техническата спецификация от документацията за участие в откритата процедура.

  Референтен номер: 00293-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 680 000 BGN 26.02.2019 16:00

  Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ Ботевград ЕООД

  Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ-Ботевград” Лекарствените продукти, предмет на процедурата, са представени чрез номенклатури „Лекарствени продукти”. В приложената техническа спецификация в 4 обособени позиции, а имено ОП1 състояща се от 71 номенклатурни единици, ОП2 състояща се от 187 номенклатурни единици, ОП3 състояща се от 2 номенклатурни единици и ОП4 състояща се от 3 номенклатурни единици, с цел избор на изпълнител и сключване на договор за доставка при условията и по реда на Закона за обществените поръчки. В обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, възложителят е предвидил възможност за представяне на оферти за една или няколко…

  Референтен номер: 1034-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки