276 - 280 от 333 поръчки

 • България 175 000 BGN 26.10.2018 16:30

  Доставка на канцеларски материали за нуждите на МУ-Плевен.

  Доставка/периодична/ на канцеларски материали, по предварителна заявка, за нуждите на Медицински университет - Плевен, както следва: пишещи средства, книжарски стоки; хартиени продукти; материали за подвързване и ламиниране, магнитни носители и почистващи средства, учебни помагала, съгласно техническите спецификации.

  Референтен номер: 00282-2018-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 281 000 BGN 25.10.2018 16:00

  Доставка на медицинска апаратура за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон“-Пловдив“ ЕООД

  Доставка на медицинска апаратура за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон“-Пловдив“ ЕООД по шест отделни обособени позиции.

  Референтен номер: 01020-2018-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 259 158 BGN 31.10.2018 16:00

  Доставка медицински изделия за нуждите на отделение «Неврохирургия» при УМБАЛ «Канев» АД».

  Предметът на обществената поръчка е: „Доставка медицински изделия за нуждите на отделение «Неврохирургия» при УМБАЛ «Канев» АД».
  Поръчката съдържа 20 (двадесет) номенклатурни единици.
  Всеки участник има право да представи по едно предложение за изпълнение на поръчката. Възложителят не предвижда възможност за предоставяне на оферта само за част от номенклатурните единици, включени в поръчката.
  Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите на участниците.
  Количествата на медицинските изделия, посочени в Обявлението за обществена поръчка и в „Техническа спецификация” на документацията за участие, са прогнозни и не задължават възложителя да ги закупи в пълния им обем. Конкретните доставки се определят от потребностите на лечебното…

  Референтен номер: 00298-2018-0012
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 767 319 BGN 26.10.2018 13:30

  "Доставка чрез периодични заявки на: медицински изделия, които НЗОК не заплаща, атравматичен шевен материал, общ медицински консуматив и медицински изделия…

  Предметът на обществената поръчка е доставки чрез периодични заявки от Възложителя на: медицински изделия, които НЗОК не заплаща, атравматичен шевен материал, общ медицински консуматив и медицински изделия заплащани от НЗОК извън цената на клиничните пътеки, за нуждите на „СБАЛОЗ д-р М. Марков – Варна“ ЕООД", по четири обособени позиции. В 4 броя Технически спецификации (Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3 и Приложение 4), във формат Excel са посочени наименование, технически характеристики, мерни единици и прогнозни количества за всяка една от номенклатурите, по четирите обособени позиции.
  Техническите спецификации, са приложени към документацията за участие и публикувани на сайта на лечебното заведение.

  Референтен номер: 743-2018-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 78 000 BGN 25.10.2018 17:30

  „Придобиване на нови лицензи и доставка на лицензи за продължаване поддръжката на съществуващи лицензи за софтуерна платформа на Специализираната информационна…

  Предметът на настоящата обществена поръчка е „Придобиване на нови лицензи и доставка на лицензи за продължаване поддръжката на съществуващи лицензи за софтуерна платформа на Специализираната информационна система за бизнес анализи на НЗОК (СИСБА)”.
  Предметът на поръчката включва:
  1.1. Доставка и инсталация на нови лицензи, с осигурена едногодишна поддръжка от производителя, както следва:
  - QlikView Named User CAL – 18 /осемнадесет/ броя;
  - QlikView Document CAL – 4 /четири/ броя.
  1.2. Доставка и инсталация на лицензи за продължаване поддръжката от производителя за срок от една година на следните софтуерни лицензи:
  - QlikView Enterprise Edition Server – 1 /един/ брой;
  - QlikView Named User CAL – 33 /тридесет и…

  Референтен номер: 00207-2018-0081
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки