281 - 285 от 288 поръчки

 • България 450 000 BGN 05.03.2019 17:00

  Доставка на оборудване за осигуряване на VPN свързаност и киберзащита на корпоративната ИТ инфраструктура

  Предмет на поръчката е доставка на оборудване за осигуряване на VPN свързаност и киберзащита на корпоративната ИТ инфраструктура.

  Референтен номер: 00222-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 180 000 BGN 25.02.2019 17:30

  „Доставка на ветеринарномедицински лекарства и консумативи за нуждите на ОП „Екоравновесие“ за безстопанствените кучета на територията на Столична община“

  „Доставка на ветеринарномедицински лекарства и консумативи за нуждите на ОП „Екоравновесие“ за безстопанствените кучета на територията на Столична община“ подробно описани в Техническата спецификация.

  Референтен номер: 00087-2019-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 410 000 BGN 25.02.2019 17:00

  Доставка на стационарни компютри, преносими компютри и монитори

  Предмет на поръчката е доставка на стационарни компютри, преносими компютри и монитори.

  Референтен номер: 00222-2019-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 308 333 BGN 25.02.2019 17:30

  „Закупуване и доставка на медицинска апаратура за нуждите на Четвърта многопрофилна болница за активно лечение - София ЕАД“ по обособени…

  ОП № 1 -Ръчен ротационен микротом ;Видео ларингоскоп ;12-канален електрокардиограф с интерпретация ;Лапароскопски инструменти;Монтаж/инсталация и въвеж. в експлоатация на доставената апаратурата; Обучение на персонала за работа с Медицинска апаратура;
  ОП № 2 Флексибилен уретроцистоскоп ; Инструмент за ултразвуков скалпел ;Ендоскопски механичен литотриптор пънч ;Резекционен шафт за резектоскоп ;Конвексен ултразвуков трансдюсер; Монтаж/инсталация и въвеж. в експлоатация на доставената апаратурата;Обучение на персонала за работа с Медицинска апаратура;
  ОП№ 3 - мониторна станция; Монтаж/инсталация и въвеж. в експлоатация на доставената апаратурата;Обучение на персонала за работа с Медицинска апаратура;
  ОП № 4 - Комплект за Анестезиология;лапароскопско оборудване;- Спринцовкови (нискообемни) инфузионни помпи;Ултразвуков апарат; Монтаж/инсталация и въвеж. в експлоатация…

  Референтен номер: 00087-2019-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 17 000 BGN 25.02.2019 17:00

  Доставка на канцеларски материали и принадлежности за ТП на НОИ – Велико Търново по обособени позиции

  Възлагането на обществената поръчка има за цел осигуряване на ежедневната административна дейност на ТП на НОИ – Велико Търново, чрез извършване на периодични доставки на фабрично нови канцеларски материали и принадлежности за офиса, описани по видове и прогнозни количества в Техническата спецификация, Приложение № 1 и Приложение № 2 към ценовото предложение, и представен от Изпълнителя каталог/ценова листа. Към хартиения носител, участниците могат да предложат и официална интернет страница (On-line магазин) на предлаганите от тях канцеларски материали и принадлежности за офиса. Посочените количества са прогназни за срок от 24 (двадесет и четири) месеца.
  Oбособенa позиция № 2 (Приложение № 2), чиито…

  Референтен номер: 00145-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки