281 - 285 от 293 поръчки

 • гр. София 2 000 000 BGN 01.07.2019 17:30

  Доставка на паркова мебел - пейки, кошчета за отпадъци, антипаркинг елементи, необходима за програма „Зелена София“, обекти от зелената система…

  Дейностите по доставка на паркова мебел - пейки, кошчета за отпадъци, антипаркинг елементи, необходима за програма „Зелена София“, обекти от зелената система на Столична община, ОП „Паркове и градски градини“ и други нужди на СО включват доставяне (транспортиране) на предварително заявена паркова мебел и монтирането й на обект посочен от Възложителя. Доставките са за обекти- част от зелената система на Столична община, за нуждите на ОП „Паркове и градски градини“ и по програма „Зелена София“.
  Предмет на доставка са различни типове паркови пейки, кошчета за отпадъци, антипаркинг елементи - посочени в Техническата спецификация.

  Референтен номер: 00087-2019-0051
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 3 300 000 BGN 04.07.2019 17:15

  Надграждане и разширяване обхвата на система за електронно наблюдение, собственост на Община Бургас

  Настоящата обществена поръчка цели и има за предмет „Надграждане и разширяване обхвата на система за електронно наблюдение, собственост на Община Бургас“.
  Дейностите следва да се осъществят чрез доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и поддържане в работещо състояние за целия срок на договора на нови хардуерни и софтуерни компоненти, и комуникационна свързаност, осигуряващи преноса на видеопотоци към съществуващия ЦВУТ (Център за видеонаблюдение и управление на трафика) на Община Бургас и обработката им в Интегрирана система за електронно наблюдение.
  Надграждането на съществуващата система ще доведе до разширяване на обхвата на осъществяваното от Община Бургас електронно наблюдение за подобряване качеството на живот на жителите, чрез…

  Референтен номер: 00797-2019-0028
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 195 514 BGN 27.06.2019 17:30

  „Доставка на техническо оборудване (видеоконференции, таблети и други) за помещенията, в които се настаняват задържани лица с цел осъществяване на…

  Обществената поръчка е за доставка на техническо оборудване (видеоконференции, таблети и други) за помещенията, в които се настаняват задържани лица с цел осъществяване на видеоконферентна връзка с преводачи, подробно описано в Техническата спецификация - Приложение № 1 към документацията.

  Референтен номер: 02849-2019-0021
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 316 493 BGN 08.07.2019 17:00

  „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за обекти от социалната инфраструктура на Община Перник“, по проект № BG16RFOP001-5.002-0021, прод.в…

  Предметът на възлагане обхваща:
  -Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за „ Център за грижа за лица с психични разстройства“ (ЦГЛПР);
  -Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ (ЦГЛРФД);
  -Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“ (ЦГВХНС)
  -„Доставка на оборудване и обзавеждане за нуждите на (ЦГЛПР), (ЦГЛРФД), (ЦГВХНС)- олекотени завивки,чаршафи, кухненска посуда, кофи” запазена на основание чл. 80, ал.1 от ППЗОП
  -“ Доставка и монтаж на медицинско оборудване и обзавеждане за нуждите на (ЦГЛПР), (ЦГЛРФД), (ЦГВХНС )

  Референтен номер: 00589-2019-0023
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 127 188 BGN 03.07.2019 17:15

  „Доставка и монтаж на оборудване и инсталации за образователни и развлекателни занимания в „Детски научен център”

  Предметът на обществената поръчка включва: доставка, последващ монтаж, инсталиране и тестване на следното технологично оборудване, съгласно Техническа спецификация, а именно:
  За зона за творческа и научна дейност, (STEAM зона), КОТА +5,50:
  1.Доставка и монтаж на мултитъч дисплей на мобилна стойка с колелца
  За обща изложбена зона - образователни инсталации:
  1.Доставка и монтаж на инсталация - модел на водолазен костюм
  2.Доставка и монтаж на инсталация - модел на полусфера
  3.Доставка и монтаж на инсталация, онагледяваща принципа на изследване на силата на вятъра
  4.Доставка и монтаж на инсталация, интерпретираща принципа на работа на корабните платна
  5.Доставка и монтаж на инсталация, показваща принципа на работа на различни типове колелета (квадратно, триъгълно…

  Референтен номер: 00797-2019-0029
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки