266 - 269 от 269 поръчки

 • гр. София 17.12.2018 16:30

  Модернизация (ретрофит) на възлови разпределителни станции 20 (10) кV и изграждане на вериги на телемеханика, реф. № PPD 18-103

  Предметът на поръчката включва проектиране, доставка (без телемеханичен периферен пост (RTU)), монтаж и въвеждане в експлоатация на вериги за телемеханика на всички присъединения в конкретния енергиен обект, свързани с дистанционно управление на енергийния обект от диспечерска служба към „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.
  Изпълнението на модернизацията (ретрофита) за конкретен енергиен обект стартира след възлагането ? (му) с документ за възлагане от страна на Възложителя, чрез който се определя дейносттаМодернизацията (ретрофитът) включва дейности по подмяна на отделни части и компоненти, включени в компановката на електрическата уредба с нови, както и модернизация на съществуващите системи за защита, контрол, измерване и сигнализация, даваща възможност за…

  Референтен номер: 01467-2018-0096
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 9 840 BGN 14.01.2019 17:00

  „Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса, необходими за административната дейност на ТП на НОИ – Силистра по обособени…

  Предметът на обществената поръчка включва периодични доставки на канцеларски материали и принадлежности за офиса, необходими за административната дейност на ТП на НОИ - Силистра, индивидуализирани по видове и прогнозни количества в техническите спецификации, неразделна част от документацията за участие. Количествата в техническите спецификации са прогнозни и Възложителят не се ангажира с тяхното усвояване. Възложителят може да заяви артикули извън номенклатурата по официален каталог/ценова листа актуален към момента на подаване на заявката.

  Референтен номер: 00145-2018-0165
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 7 100 BGN 07.01.2019 17:00

  „Абонаментна поддръжка на климатици, монтирани в сгради на ТП на НОИ- Силистра, включително осигуряване на резервни части и консумативи“

  Поддръжката, ремонтът и осигуряването на резервни части и консумативи включва: преглед, почистване, поддържане в техническа изправност, отстраняване на повреди, а при необходимост и осигуряване на резервни части и консумативи, демонтаж и монтаж в друго помещение на административните сгради на ТП на НОИ - Силистра на техниката, описана в Приложение №1 от документацията на обществената поръчка.

  Референтен номер: 00145-2018-0160
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 2 377 808 BGN 28.12.2018 16:00

  “Периодична доставка на консумативи за апарати за очна хирургия и интраокулярни импланти”

  Доставка на различни видове медицински изделия по обособени позиции, обособени в 2/две/ обособени позиции. В предмета на поръчката се включва доставка и разтоварване на доставеното по дадена заявка количество медицински изделия в склад на възложителя на следните адреси: МБАЛ – София - гр. София 1606, бул. „Св. Г. Софийски” № 3;МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул.”Христо Смирненски” № 3;МБАЛ – Пловдив - гр. Пловдив 4000, ул. „Хр. Ботев” № 81;МБАЛ – Плевен - гр. Плевен 5800, ул. „Георги Кочев” № 6.МБАЛ – Сливен - гр. Сливен 8800, ул. „Пушкин” № 2

  Референтен номер: 00085-2017-0039
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки