291 - 293 от 293 поръчки

 • България 01.07.2019 16:30

  "Доставка на 25 броя нови нископодови съчленени трамваи за междурелсие 1009 mm

  Предметът на обществената поръчка включва следните дейности: Доставка на 25 броя нови нископодови съчленени трамваи за междурелсие 1009 mm.; Обучение на работниците и служителите на Възложителя за управление, поддържане, диагностика и ремонт на трамваите. Доставка на диагностично оборудване, съгласно описаните системите за диагностика в Приложение №4; Доставка на специализирани инструменти, подробно описани в Приложение №5; Предоставяне на Възложителя на документация за трамваите.

  Референтен номер: 00203-2019-0013
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 25.06.2019 17:00

  Доставка на модули за разширение на телекомуникационна апаратура производство на ALSTOM/GE Grid Solution, тип: e-terragridcom DXC, e-terragridcom DIP/DIP5000, e-terrаgridcom T930

  Поръчката е за доставка на модули за разширение на телекомуникационнa апаратура производство на ALSTOM/GE Grid Solution, тип: e-terragridcom DXC, e-terragridcom DIP/DIP5000, e-terragridcom T930. В таблица 1 от раздел I "Технически спецификации" са изброени всички типови модули, които могат да се доставят по процедурата, след изпращане на конкретна поръчка за доставка от страна на възложителя за срока на договора.

  Референтен номер: 01379-2019-0092
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 25.06.2019 17:00

  "Доставка на помощни релета".

  Предмет на настоящата поръчка е доставка на помощни релета, разделена на обособени позиции, както следва:
  Обособена позиция № 1: Доставка на помощни релета с бързодействие на заработване до 20 ms;
  Обособена позиция № 2: Доставка на помощни релета за телесигнализация и телеуправление.
  Обществената поръчка е със срок на договора за 4 /четири/ години.
  Всички доставки ще се извършват след изпращане на отделна поръчка за доставка от възложителя.

  Референтен номер: 01379-2019-0088
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки