1 - 5 от 33 поръчки

 • България 27.03.2018 23:59

  Доставка на огнеупорни разтвори за котелно оборудване

  Предметът на обществената поръчка включва доставка на 7 вида огнеупорни разтвори за котелно оборудване, като конкретните характеристики са посочени в техническата спецификация, приложена към документацията за участие в обществената поръчка. Поръчката е с продължителност 36 (тридесет и шест) месеца, като доставките ще се извършват въз основа на предварителна заявка на Възложителя.

  Референтен номер: 05242-2018-0011
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Благоевград 13.03.2018 17:00

  „Доставка на тръби и фитинги за нуждите на "Водоснабдяване и Канализация" ЕООД - Благоевград" по обособени позиции

  Предметът на поръчката е доставка по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП.
  Доставките по всяка една от обособените позиции ще се извършват по периодични заявки от страна на Възложителя, при възникнали потребности, като в заявката ще се упоменава конкретния вид изделие и точното му количество, което следва да бъде доставено.
  „Доставка на тръби и фитинги за нуждите на "Водоснабдяване и Канализация" ЕООД - Благоевград" по обособени позиции:
  Обособена позиция 1: Доставка на тръби висока плътност от РЕ100 за питейно-битово водоснабдяване:
  Обособена позиция 2: Доставка на тръби висока плътност от РЕ100RC за питейно-битово водоснабдяване – за алтернативно полагане без пясъчно легло:
  Обособена позиция 3: Доставка…

  Референтен номер: 0220-2018-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 09.03.2018 17:00

  Доставка на инертни материали за нуждите на експлоатационните райони на „Водоснабдяване и канализация” ООД – Търговище

  Доставка на инертни материали за нуждите на експлоатационните райони на „Водоснабдяване и канализация” ООД – Търговище.
  Поръчката ще се изпълнява чрез периодични доставки, по предварителни писмени заявки на Възложителя за необходимите инертни материали съобразно нуждите на дружеството, както и извършване на бързи доставки при аварийни нужди.
  Подробно описание е направено в Техническата спецификация.
  Предметът на поръчката включва доставка на инертни материали, както следва:
  Фракция със скален произход (трошен камък)
  ? Фракция 0-5 (0-4) mm;
  ? Несортиран материал 0-40 mm;
  ? Несортиран материал 0-63 mm;
  ? Несортиран материал 0-80 mm;
  ? Фракция 20-40 mm;
  ? Фракция 40-80mm;

  Референтен номер: 00856-2018-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • с. Буйновци 4 000 лв. 22.02.2018 16:30

  Доставка чрез покупка на специализиран спрей за маркиране и горска креда, за нуждите на ТП ДГС Буйновци

  Доставка чрез покупка на специализиран спрей за маркиране и горска креда, за нуждите на ТП ДГС Буйновци

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Русе 50 000 лв. 28.02.2018 16:00

  Реконструкция на котел 5 - обособена позиция-Доставки- Изработка и доставка на шлакова вана за котел 5, по техническо задание.

  Реконструкция на котел 5 - обособена позиция-Доставки- Изработка и доставка на шлакова вана за котел 5, по техническо задание.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки