1 - 5 от 24 поръчки

 • България 20 000 BGN 24.06.2020 17:00

  Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП ДГС Карнобат за срок от 24 месеца

  Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски, както и свързани с тях помощни строителни материали за нуждите на ТП ДГС Карнобат за срок от 24 месеца, подробно описани по вид и количество в техническата спецификация

  Референтен номер: 02716-2020-0075
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 150 000 BGN 16.06.2020 17:30

  „Периодична доставка на строителни материали и свързаните с тях изделия, за нуждите на общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската…

  Предметът на обществената поръчка обхваща изпълнението на периодична доставка на строителни материали и свързаните с тях изделия за нуждите на ОП „ЧПОИ“, гр. Пещера посочени в Техническата спецификация, неразделна част от документацията.

  Референтен номер: 00184-2020-0012
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Русе 70 000 лв. 02.06.2020 17:00

  Доставка на компоненти за ремонт на сградни водопроводни отклонения (СВО) и на сградни канализационни отклонения (СКО) за нуждите на „Водоснабдяване…

  Доставка на компоненти за ремонт на сградни водопроводни отклонения (СВО) и на сградни канализационни отклонения (СКО) за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 16.06.2020 17:00

  „Доставка на инертни материали”

  Предмет на поръчката:„Доставка на инертни материали” .
  Предметът на поръчката включва доставка на инертни материали, както следва:
  - трошен камък – фракция 0-63 мм;
  - трошен камък – фракция 0-40 мм;
  - трошен камък – фракция 0-4 мм.
  Предметът на поръчката включва доставка на предвидените стоки по предварителни писмени заявки на Възложителя за срок на действие на договора.
  Доставката на инертните материалите се извършва с транспорт на Изпълнителя до базите на Възложителя.
  Срокът на изпълнение на обществената поръчка е както следва: 24 месеца, считано от:
  - 01.01.2021 г. или
  - от датата на сключване на договора (в зависимост от хода на процедурата в случай, че договора се сключи след…

  Референтен номер: 00991-2020-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 148 255 BGN 15.06.2020 13:00

  “Доставка на минерални торове за нуждите на Земеделски институт – Шумен,

  Позиция 1 - Амониев нитрат - 184 тона;
  Позиция 2 - Комплексна минерална тор - Комплексен минерален тор (NP)20:20+13S ЕО ТОР - 130 тона

  Референтен номер: 724-2020-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки