6 - 10 от 27 поръчки

 • България 16.11.2018 17:00

  Доставка на предварително изолирани тръби, фитинги и материали за монтажа им

  Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка на материали, а именно изолирани тръби, фитинги и материали за монтаж, описани по списък към техническата спецификация. Материалите са предназначени за аварийни ремонти, рехабилитация на съществуващи участъци и ново строителство.

  Референтен номер: 421-2018-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 29.11.2018 16:15

  Доставка на материали, необходими за подмяна на економайзер на котел-утилизатор

  Предметът на поръчката включва доставка до склада на Възложителя на материали, необходими за подмяната на економайзер на котел-утилизатор,съгласно технически изисквания и спецификации, приложени към документацията за участие.
  Поръчката е разделена на 4 /четири/ обособени позиции /ОП/, както следва:
  - Обособена позиция № 1 - Доставка на безшевни тръби, профили и ламарина, съгласно Техническа спецификация, приложена към документацията за участие;
  - Обособена позиция №2 - Доставка на тройници и колена, съгласно Техническа спецификация, приложена към документацията за участие;
  - Обособена позиция № 3 – Доставка на ламарина, шина и профили от неръждаема стомана, съгласно Техническа спецификация, приложена към документацията за участие;
  - Обособена позиция № 4…

  Референтен номер: 375-2018-0012
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 28.11.2018 17:00

  „Доставка на крепежни елементи"

  Изпълнението на предмета на поръчката включва дейности по доставка на крепежни елементи, отговарящи на изискванията на Възложителя, подробно описани в Техническа спецификация (Приложение № 1, неразделна част от документацията за общ.пор.)
  Пълното описание на изискванията към крепежните елементи, обект на настоящата поръчка е дадено в приложената към настоящата документация „Техническа спецификация”.

  Референтен номер: 00088-2018-0048
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Пловдив 123 500 лв. 21.11.2018 17:00

  Изграждане на места за местодомуване на МПС в УПИ I- компл. жил. строителство, кв.154"А" по плана на кв. "Въстанически-юг", гр.…

  Изграждане на места за местодомуване на МПС в УПИ I- компл. жил. строителство, кв.154"А" по плана на кв. "Въстанически-юг", гр. Пловдив, /ПИ с идентификатор 56784.530.2216 по КК и КР, гр. Пловдив/. С административен адрес: ул. "Иван Гарванов" № 46, гр. Пловдив.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Средец 3 500 лв. 13.11.2018 17:00

  В предметът на поръчка се включва доставка на електро и железарски материали, подробно описани и посочени в техническата спецификация и…

  В предметът на поръчка се включва доставка на електро и железарски материали, подробно описани и посочени в техническата спецификация и приложената КСС.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки