11 - 15 от 23 поръчки

 • България 143 333 BGN 14.02.2019 17:00

  „Периодична доставка на строителни материали /сухи смеси,метали,дърво/,електроматериали и бетон за нуждите на Общинско предприятие„Комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата“при Община…

  Предмет на обществената поръчка е периодична доставка на строителни материали /сухи смеси, метали, дърво/, електроматериали и бетон за нуждите на Общинско предприятие „Комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата“ (ОП КДПИ).
  Обществената поръчка е обособена в отделни позиции, всяка от тях предмет на договор, както следва:
  Обособена позиция №1 „Доставка на строителни материали /сухи смеси, метали, дърво/ и сходни изделия за нуждите на ОП КДПИ при Община Раднево“
  Обособена позиция №2 „Доставка на електро-материали и сходни изделия за нуждите на ОП КДПИ при Община Раднево“
  Обособена позиция №3 „Доставка на бетон за нуждите на ОП КДПИ при Община Раднево“

  Референтен номер: 00662-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 53 000 BGN 20.02.2019 17:00

  Доставка и монтаж на модулни сцени, в рамките на проект BG16RFOP001-1.034-0001 “Модернизирана образователна инфраструктура в град Лом”, финансиран по процедура…

  Доставка и монтаж на модулни сцени в рамките на проект BG16RFOP001-1.034-0001 “Модернизирана образователна инфраструктура в град Лом”, финансиран по процедура BG16RFOP001-1.001-039 “Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, Приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020,
  Обществената поръчка се изпълнява в рамките на проект BG16RFOP001-1.034-0001 „Модернизирана образователна инфраструктура град Лом” по процедура BG16RFOP001-1.039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОП „Региони в растеж 2014-2020 г”.
  Подробно описание на артикулите и CPV-кодове се съдържат в приложената към документацията техническа спецификация.

  Референтен номер: 00116-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Казанлък 54 625 лв. 24.01.2019 17:30

  „Изготвяне на инвестиционен проект за поставяне на 23 бр. спирки на градски транспорт, доставка и монтаж на нови спирки на…

  „Изготвяне на инвестиционен проект за поставяне на 23 бр. спирки на градски транспорт, доставка и монтаж на нови спирки на градския транспорт.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Драгоман 69 900 лв. 24.01.2019 17:00

  „Доставка на строителни материали за нуждите на Община Драгоман“

  „Доставка на строителни материали за нуждите на Община Драгоман“

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 20.02.2019 17:00

  Доставка на система за изолиране на газопроводи

  Предметът на поръчката включва доставка на система за изолиране на газопроводи, разпределени по отделните обособени позиции, както следва:
  Обособена позиция № 1 „Доставка на система за полагане на изолационно покритие и оборудване за полагане и ремонт на изолация ";
  Обособена позиция № 2 „Доставка на маншети “;
  Подробна информация е представена в документацията за участие в процедурата.

  Референтен номер: 01351-2019-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки