1 - 3 от 3 поръчки

 • гр. Правец 42 145 лв. 01.06.2020 17:30

  „Доставка и монтаж на детски и паркови съоръжения по четири обособени позиции1. Обособена позиция №1- обект: „Доставка и монтаж на…

  „Доставка и монтаж на детски и паркови съоръжения по четири обособени позиции1. Обособена позиция №1- обект: „Доставка и монтаж на детски и паркови съоръжения за обект: „Кът за отдих, спорт и развлечение с. Джурово, Община Правец” 2. Обособена позиция №2- обект: „Доставка и монтаж на детски и паркови съоръжения за обект: „Зелена зона за отдих в село Разлив, Община Правец”;3. Обособена позиция №3- обект: „Доставка и монтаж на детски и спортни съоръжения за скейт площадка, находяща се в УПИ XIII – за техническа инфраструктура, кв. 171, по плана на гр. Правец”4. Обособена позиция №4 „Изграждане на фитнес площадка за възрастни…

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 133 417 BGN 11.06.2020 16:00

  „Избор на доставчик на детски съоръжения, оборудване и монтаж за обект „Реконструкция, ремонт и благоустрояване на ДГ „Вяра, Надежда и…

  Целта на поръчката е да бъде извършена доставка на детски съоръжения за децата от яслена група и над 3 години, парково оборудване, както и монтаж (където е приложимо), във връзка с изпълнението на проект "Реконструкция, ремонт и благоустрояване на ДГ "Вяра, Надежда и Любов" с. Горна Малина, община Горна Малина", съгласно приложена количествена сметка с технически спецификации.

  Референтен номер: 00747-2020-0008
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 359 114 BGN 23.06.2020 17:00

  "Доставка на водолазна екипировка и оборудване".

  Поръчката е за доставка на водолазна екипировка и оборудване, в седем обособени позиции, както е описано в т. 1 от документацията на поръчката. Посочената стойност за изпълнение на поръчката е прогнозна. Възложителят си запазва правото, в зависимост от оферираните ценови предложения, да намали посочените количества водолазна екипировка и/или оборудване, Всеки участник може да кандидатства за неопределен брой обособени позиции. Критерий за възлагане - най-ниска цена за всяка обособена позиция поотделно. За изпълнението на всяка обособена позциия ще се сключва отделен договор.
  Възлагането на поръчката ще се извърши в съответствие с ЗОП и ППЗОП в редакцията им съгласно §12 на Закона за…

  Референтен номер: 2899-2020-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки