1 - 2 от 2 поръчки

 • България 56 200 BGN 27.06.2019 17:00

  Изготвяне на проекти по обособени позиции, както следва:

  Изготвяне на проекти по обособени позиции, както следва:
  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 - „Изготвяне на офертен проект на катер за подводни изследвания и технологични операции“, съгласно утвърдена техническа спецификация с рег. № 2049/05.06.2019г.
  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - „Изготвяне на идеен проект на изследователска лаборатория за подводни технологии“, съгласно утвърдена техническа спецификация с рег. № 2050/05.06.2019г.

  Референтен номер: 909-2019-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 37 500 BGN 05.07.2019 16:00

  "Закупуване и доставка на апаратура и оборудване/доокомплектовка на съществуваща апаратура/ за нуждите на Институт по катализ – БАН" в изпълнение…

  Поръчката обхваща закупуване и доставка на апаратура и оборудване/доокомплектовка на съществуваща апаратура/ за нуждите на Институт по катализ – БАН в изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0008: ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ “НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР), включваща две обособени позиции.

  Референтен номер: 01207-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки