1 - 5 от 36 поръчки

 • гр. Несебър 70 000 лв. 10.04.2020 17:00

  Услуги за провеждане на процедури по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Закона за биологичното разнообразие (ЗБР),…

  Услуги за провеждане на процедури по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), Закона за водите (ЗВ), Закон за устройство на територият (ЗУТ), Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на република българия, закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), Закон за енергийната ефективност (ЗЕЕ), Конвенция за опазване на световното културно и природно наследство на Община Несебър

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 800 000 BGN 04.05.2020 17:00

  „Сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци,почистване и поддържане на чистотата на места за обществено ползване на територията на Община Съединение “.

  Дейности в обхвата на поръчката: Събиране на битови отпадъци ; Събиране на биоразградими отпадъци; Миене и дезинфекция на съдовете за отпадъци; Почистване и натоварване на ЕГО и строителни отпадъци ; Транспортиране на битови отпадъци до Регионално депо за неопасни отпадъци – с. Цалапица или до друго съоръжение/инсталация за третиране, посочени от Възложителя; Транспортиране на биоразградими отпадъци от съответните съдове до депо или до съоръжение/инсталация за третиране, посочени от Възложителя; Транспортиране на ЕГО и строителни отпадъци до Депо или до друго съоръжение/инсталация за третиране, посочени от Възложителя; Почистване на нерегламентирани замърсявания; Транспортиране на отпадъци от нерегламентирани замърсявания ; Машинно метене на…

  Референтен номер: 00835-2020-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 250 000 BGN 07.05.2020 17:00

  „Провеждане на мероприятия за превантивно подготвяне, зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа извън урбанизираните територии на населените места…

  В обхвата на настоящата обществена поръчка се включва провеждане на мероприятия за превантивно подготвяне, зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа извън урбанизираните територии на населените места в община Поморие. Изискванията за извършването на мероприятия за превантивно подготвяне, зимно поддържане и снегопочистване са подробно описани в техническата спецификация, неразделна част от документацията.

  Референтен номер: 00712-2020-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 23 220 582 BGN 07.05.2020 17:30

  „Избор на оператор на инсталацията за предварително третиране на смесени битови отпадъци от общините Пазарджик, Пещера, Батак, Брацигово, Септември, Белово…

  Избор на оператор на инсталацията за предварително третиране на смесени битови отпадъци от общините Пазарджик, Пещера, Батак, Брацигово, Септември, Белово и Лесичово и на оператор на инсталацията за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци от общините Батак, Брацигово, Лесичово, Пазарджик и Пещера, разположени на територията на РЦР Алеко Константиново, община Пазарджик.

  Референтен номер: 00385-2020-0013
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 70 000 BGN 29.04.2020 16:30

  „Снегопочистване и зимно поддържане на общински пътища и улици в населените места на територията на община Георги Дамяново за сезон…

  „Снегопочистване и зимно поддържане на общински пътища и улици в населените места на територията на община Георги Дамяново за сезон 2020/2021 година“.
  Пълно описание на предмета на обществената поръчка е определен в Техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие.

  Референтен номер: 01139-2020-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки