1 - 5 от 39 поръчки

 • гр. София 58 334 лв. 20.08.2018 17:30

  „Определяне на индивидуални емисионни ограничения за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти“

  „Определяне на индивидуални емисионни ограничения за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти“

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 85 000 BGN 04.09.2018 17:30

  „Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна мрежа, разположена на територията на Община Бяла Слатина за зимен сезон 2018/2019…

  „Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна мрежа, разположена на територията на Община Бяла Слатина за зимен сезон 2018/2019 г. по две обособени позиции: Обособена позиция №1 – Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на 53,08 км. четвъртокласна пътна мрежа; Обособена позиция №2 – Снегопочистване на вътрешна улична мрежа на села от община Бяла Слатина, а именно: с. Алтимир, с. Бъркачево, с. Бърдарски геран, с. Враняк, с. Галиче, с. Габаре, с. Драшан, с. Комарево, с. Соколаре, с. Тлачене, с.Търнава и с. Търнак”.
  Необходимостта от стартиране на процедурата е свързана с настъпването на зимен сезон 2018/2019 г. и възникването на евентуална нужда…

  Референтен номер: 00384-2018-0015
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 600 000 BGN 17.09.2018 17:00

  “Зимно поддържане на улици, булеварди, тротоари, подлези, надлези, спирки на МГТ и други места за обществено ползване на територията на…

  Извърш. на зимно поддържане на улици, булеварди, тротоари, подлези, надлези, спирки на МГТ и други места за обществено ползване на територията на Община гр. Добрич. Зимното поддържане се изпълняват от 1 ноември до 31 март, в завис. от метеорол. у-я, като може да се извършват по-рано или по-късно от този период. Вкл. подг. работи: прегледи на заявените за използване машини и съоръж., осиг. на необх. материали, превоз на сандъчета и фигуриране на купчинки от инертни материали на определени места; снегочистене на улиците до постигане на съответните степен и ниво на зимно поддържане, отстраняване на уплътнени снежно-ледени пластове; разпръск. на минерални…

  Референтен номер: 00383-2018-0020
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 350 000 BGN 13.09.2018 16:30

  „Услуги по екологично третиране на отпадъци” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София

  Услуги по екологично третиране на отпадъци (извършване на дейности, включващи събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране, разкомплектоване, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци) за УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД, гр. София, с оглед обезпечаване нормално функциониране на лечебното заведение за едногодишен период. Количествата на отпадъка са ориентировъчни, Възложителят не е длъжен да заяви за извозване описаните в Техническата спецификация количества/. Изпълнителят е длъжен да извозва отпадъците на Възложителя по определен от последния график, като същия може да бъде направен писмено или устно, включително и чрез възможните съвременни комуникационни средства. При изпълнение на поръчката следва да се предприемат мерки за опазване на…

  Референтен номер: 00594-2018-0029
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 10 312 500 BGN 19.09.2018 17:00

  “СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, БИООТПАДЪЦИ, ЕГО И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ОТ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА СОЗОПОЛ; МЕХАНИЗИРАНО МИЕНЕ, МЕХАНИЗИРАНО…

  Чрез настоящата обществена поръчка Възложителят цели да обезпечи събирането и транспортирането на битови отпадъци и биоотпадъци, генерирани от жилищните и нежилищни имоти на територията на Община Созопол; събирането и транспортирането на ЕГО и строителни отпадъци; измиването и дезинфекцията на съдове за отпадъци; механизирано миене, ръчното и механизирано метене на териториите за обществено ползване във всички населени места, селищни образувания и урегулирани територии извън населените места на Община Созопол.

  Референтен номер: 00568-2018-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки