1 - 5 от 50 поръчки

 • България 1 609 433 BGN 17.09.2019 17:00

  Сметосъбиране и сметоизвозване наТБО от населените места на територията наОбщина Нови пазар до инсталация за предварително третиране/сортиране/на смесени битовиотпадъци за…

  Дейностите, включени в обхвата на поръчката са:
  - Събиране на битови отпадъци, образувани в резултат на дейността на домакинствата и юридическите лица; отпадъци, които по своя характер и състав са сравними с отпадъците от домакинствата, получени в резултат на дейности на домакинствата и юридическите лица на територията на Община Нови пазар в зоните, определяни ежегодно със Заповед на Кмета на Община Нови пазар, издадена по реда на чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси;
  - Поддържане чистотата около съдовете за смет в радиус от 2 метра, като почистването се извършва при всяко обслужване на съдовете, разположени на територията…

  Референтен номер: 00450-2019-0022
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 100 000 BGN 11.09.2019 17:00

  „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА ПРИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ, СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ – ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН…

  Подробно описание на техническите параметри и изисквания се съдържа в техническата спецификация, неразделна част от настоящата документация.
  Зимното поддържане на пътищата представлява комплекс от дейности, насочени към осигуряване проходимостта на пътищата при зимни условия и премахване или ограничаване неблагоприятното влияние на снега и леда върху условията на движение на пътни превозни средства. Видът и обемът на работите по зимното поддържане се определят в зависимост от приетото за даден път ниво на зимно поддържане.
  Зимното поддържане се изразява в: събиране и предаване на информация за състоянието на пътна мрежа, снегопочистване, опесъчаване за стопяване на снега и леда.

  Референтен номер: 00841-2019-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 140 000 BGN 11.09.2019 17:00

  Избор на изпълнител за разриване и уплътняване на неопасни отпадъци в регионално депо – Габрово /землище на с. Гръблевци/ за…

  Обхватът на дейностите е съгласно Техническата спецификация и Проект на договора, неразделна част от документацията.
  Срок и място за изпълнение на поръчката:
  Срок за изпълнение на поръчката – от 01.01.2020г. до 31.12.2021г. или до изчерпване максималната стойност на поръчката.
  Място за изпълнение на поръчката – ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци - Габрово“ - землище на с. Гръблевци.

  Референтен номер: 00038-2019-0034
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 193 564 BGN 11.09.2019 17:00

  „Снегопочистване и зимно поддържане на общински пътища и улици в населените места на територията на община Берковица за сезон 2019/2020…

  „Снегопочистване и зимно поддържане на общински пътища и улици в населените места на територията на община Берковица за сезон 2019/2020 година по обособени позиции."
  Обособена позиция №1„Снегопочистване и зимно поддържане на 68.8 км (439,9 дка) местни пътища и улици в землище на гр. Берковица и 3 км (30 дка) републикански път за сезон 2019-2020 г.”,
  Обособена позиция №2„Зимно подържане и снегопочистване на 57.05 км общински пътища и 31.5 км улици в населените места на територията на Община Берковица за сезон 2019-2020 г.”
  Обособена позиция №3 „Зимно поддържане и снегопочистване на общински път MON- 1001, участък гр. Берковица-х. „Ком” за сезон 2019-2020 г.”
  За всяка…

  Референтен номер: 00017-2019-0016
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 85 000 BGN 10.09.2019 17:30

  „Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна мрежа, разположена на територията на Община Бяла Слатина за зимен сезон 2019/2020…

  „Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна мрежа, разположена на територията на Община Бяла Слатина за зимен сезон 2019/2020 г. по две обособени позиции:
  • Обособена позиция №1 – Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на 52,880 км. четвъртокласна пътна мрежа;
  • Обособена позиция №2 – Снегопочистване на вътрешна улична мрежа на села от община Бяла Слатина, а именно: с. Алтимир, с. Бъркачево, с. Бърдарски геран, с. Враняк, с. Галиче, с. Габаре, с. Драшан, с. Комарево, с. Соколаре, с. Тлачене, с.Търнава и с. Търнак”
  Необходимостта от стартиране на процедурата е свързана с настъпването на зимен сезон 2019/2020 г. и възникването на евентуална нужда…

  Референтен номер: 00384-2019-0014
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки