1 - 5 от 35 поръчки

 • България 400 000 BGN 20.07.2020 16:30

  „Зимно поддържане и снегопочистване на пътища от общинската мрежа на община Куклен по две обособени позиции“

  Настоящата обществена поръчка включва в себе си извършване на дейности по почистване от сняг, лед и третиране на общинска пътна мрежа на територията на община Куклен по шест маршрута за зими 2020-2021 и 2021-2022 г. и превеждане на същите в състояние за безопасна експлоатация при зимни условия. Основните дейности, предмет на поръчката са: снегопочистване на пътищата от общинската пътна мрежа на Община Куклен; третиране с пясък и/или смеси на пътищата от общинската пътна мрежа на Община Куклен.

  Референтен номер: 00025-2020-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 265 450 BGN 15.07.2020 17:00

  Почистване на коритото на река Тополница и дерета и канали на територията на община Лесичово, област Пазарджик

  Предметът на обществената поръчка е Почистване на коритото на река Тополница и дерета и канали на територията на община Лесичово, област Пазарджик.
  Пълно и детайлно специфициране на конкретните видове работи и съответните необходими количества за изпълнението на предмета на поръчката е отразено в изготвената и одобрена пълна техническа документация - Техническа спецификация, с приложена количествена сметка, които са достъпни в профила на купувача на община Лесичово.

  Референтен номер: 00230-2020-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 409 302 BGN 15.07.2020 17:00

  Избор на изпълнител за почистване на дерета и канали на територията на община Лесичово, област Пазарджик

  Предметът на обществената поръчка е: Избор на изпълнител за почистване на дерета и канали на територията на община Лесичово, област Пазарджик.
  Пълно и детайлно специфициране на конкретните видове работи и съответните необходими количества за изпълнението на предмета на поръчката е отразено в изготвената и одобрена пълна техническа документация - Техническа спецификация, с приложена количествена сметка, които са достъпни в профила на купувача на община Лесичово.

  Референтен номер: 00230-2020-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 570 000 BGN 16.07.2020 17:00

  “Зимно поддържане-снегопочистване и опесъчаване на пътна мрежа на територията на община Рудозем за следните зимни експлоатационни сезони 2020/2021, 2021/2022 и…

  Основните дейности по зимното поддържане включват: снегочистене (патрулно и периодично) на пътищата до постигане на съответните степен и ниво на зимно поддържане, разчистване на преспи и снегонавявания и отстраняване на уплътнени снежно-ледени пластове и обезопасяване на пътищата против хлъзгане: разпръскване на пясък.

  Референтен номер: 00254-2020-0015
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 500 000 BGN 16.07.2020 17:00

  „Извозване на битови отпадъци от територията на община Свищов със специализиран превоз до Регионално депо с. Санадиново, общ. Никопол –…

  Предоставяне на услуги за извозване на твърди битови отпадъци от територията на Община Свищов до Регионално депо с. Санадиново. Извозването ще се осъществява от претоварна станция по съответния график и маршрут както следва: Депо гр. Свищов до Регионално депо с. Санадиново, общ. Никопол, дължина на маршрута – 35 км. (гр. Свищов, с. Ореш, с. Татари, с. Петокладенци до Регионално депо). График на извозване: ежедневно в работните дни от седмицата.
  Прогнозно количество битов отпадък до 17 200 тона за 24 месеца. Възложителят не е обвързан с прогнозното количество битов отпадък, който ще се извозва. Възложителят ще възлага услугата в зависимост от действителните…

  Референтен номер: 00753-2020-0013
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки