1 - 5 от 19 поръчки

 • гр. Пловдив 70 000 лв. 30.01.2019 17:30

  "ПОЧИСТВАНЕ НА НЕРЕГЛАМЕНТИРАНИ СМЕТИЩА ОТ ОБЩИНСКИ ТЕРЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА „РОДОПИ" в две обособени позиции

  "ПОЧИСТВАНЕ НА НЕРЕГЛАМЕНТИРАНИ СМЕТИЩА ОТ ОБЩИНСКИ ТЕРЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА „РОДОПИ" в две обособени позиции

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 874 921 BGN 25.02.2019 16:00

  Актуализиране на мрежите и програмите за мониторинг на количеството на повърхностните и подземните води, с включени две обособени позиции

  В обхвата на поръчката се включват следните дейности:
  1. В обхвата на поръчката по Обособена позиция №1 се включват следните дейности:
  - Дейност 1 – Проучване и анализ;
  - Дейност 2 – Същинско изпълнение;
  - Дейност 3 – Документиране.
  Обхватът на дейностите с включени съответни задачи са съгласно Техническата спецификация – Приложение №1.
  2. В обхвата на поръчката по Обособена позиция №2 се включват следните дейности:
  - Дейност 1 – Проучване и анализ;
  - Дейност 2 – Същинско изпълнение;
  - Дейност 3 – Документиране.
  Обхватът на дейностите с включени съответни задачи са съгласно Техническата спецификация – Приложение №1.

  Референтен номер: 00258-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Ивайловград 46 207 лв. 25.01.2019 17:30

  „Услуга с фадрома и транспорт по извозване на битови отпадъци от базата на адрес: гр. Ивайловград, местност "Мадълъка" до Регионален…

  „Услуга с фадрома и транспорт по извозване на битови отпадъци от базата на адрес: гр. Ивайловград, местност "Мадълъка" до Регионален център за управление на отпадъците - Кърджали, с. Вишеград“

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 162 000 BGN 08.02.2019 17:00

  „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от населените места на територията на община Гърмен“

  Обществената поръчка изпълнима при условията, описани в настоящата документация е с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци (ТБО) от населените места намиращи се на територията на община Гърмен“В рамките на поръчката ще бъдат обслужвани твърдите битови отпадъци (ТБО), които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, на администрации, социални и обществени сгради на територията на община Гърмен, включваща населените места: с. Гърмен, с. Балдево, с. Горно Дряново, с. Лещен, с. Дебрен, с. Долно Дряново, с. Дъбница, с. Хвостяне, с. Ковачевица, с. Крушево, с. Марчево, с. Огняново, с. Ореше, с. Осиково, с. Рибново, с. Скребатно…

  Референтен номер: 00656-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Ямбол 264 000 BGN 08.02.2019 17:00

  Комплексно почистване на: сградата на Община Ямбол и прилежащият и терен; помещение в Областен информационен център; сградата на "Безистен"; стая…

  „Комплексно почистване на сградата на Община Ямбол и прилежащия й терен, включително зрителната зала на общината – ул.”Г. С. Раковски” № 7, комплексно почистване на помещение в Областен информационен център на ул.”Търговска” № 34, комплексно почистване на сградата на „Безистен” - Културно – информационен център”, с местонахождение гр. Ямбол, идентификатор 87374.537.83.3 УПИ I, кв. 58 по КККР на гр. Ямбол, комплексно почистване на стая 1“и“ и 2“и“, на ет. 2, в сградата на „Военно окръжие – Ямбол“, с местонахождение гр. Ямбол, ул. „Търговска“ № 11”

  Референтен номер: 00339-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки