1 - 5 от 20 поръчки

 • България 103 640 BGN 15.07.2019 17:00

  „Изготвяне на Актуализация на общинската програма за качество на атмосферния въздух по проект: BG16M1OP 002-5.002-0017 „Актуализация на Програма за управление…

  Изпълнението на дейността включва разработване на Актуализация на общинската програма за намаляване нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за КАВ, която протича през следните основни етапи:
  1. набиране на наличната информация, отнасяща се до процеса на оценка и управление на КАВ;
  2. проучване и анализ на пълнотата на наличната информация;
  3. при необходимост, набиране и анализ на необходимата допълнителна информация, отнасяща се до оценката и управлението на КАВ;
  4. комплексна оценка на КАВ в района за оценка и управление;
  5. анализ на причините за превишаване на нормите за КАВ;
  6. анализ на вече планираните и/или прилагани мерки за подобряване на КАВ;
  7. дисперсионно моделиране на…

  Референтен номер: 00413-2019-0020
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 2 700 000 BGN 02.08.2019 17:00

  „Комплексно почистване на обекти на ДП РВД“

  Обществената поръчка за „Комплексно почистване на обекти на ДП РВД” обхваща услуги по текущо и основно почистване на обекти на ДП РВД. Същата е разделена на шест обособени позиции, като обектите на ДП РВД, в които ще се извършват дейности по комплексно почистване, се намират в градовете София (Черни връх и Бояна), Варна, Бургас, Пловдив, Горна Оряховица и Върбица.

  Референтен номер: 00222-2019-0017
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Пловдив 70 000 лв. 01.07.2019 16:30

  „Ежедневно и комплексно почистване на сградата на СУ „Пейо Крачолов Яворов“ и прилежащите площи, с адрес гр. Пловдив, бул. ”България”…

  „Ежедневно и комплексно почистване на сградата на СУ „Пейо Крачолов Яворов“ и прилежащите площи, с адрес гр. Пловдив, бул. ”България” № 136”

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Русе 46 000 лв. 01.07.2019 17:00

  „Приемане, третиране и рециклиране на строителни отпадъци за нуждите на „Водоснабдяване и канализация”- гр. Русе”

  „Приемане, третиране и рециклиране на строителни отпадъци за нуждите на „Водоснабдяване и канализация”- гр. Русе”

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 2 660 000 BGN 29.07.2019 17:00

  Предоставяне на услугa по “Предварително третиране/сепариране на битови отпадъци, генерирани на територията на Регион Габрово“

  Предмет на дейността по поръчката е предварително третиране/сепариране на битови отпадъци с код 20 03 01 (домакински отпадъци и сходни с тях отпадъци от търговски, промишлени и административни дейности), вкл. разделно събирани фракции от група 20 съгласно Наредба №2 за класификация на отпадъците (Издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, като следва да се има предвид, че в нея влизат отпадъци със сл.кодове: 20 01 01 - хартия и картон; 20 01 02 – Стъкло; 20 01 10 – Облекла; 20 01 11 -текстилни материали; 20 01 38- дървесина, различна от упоменатата в 20 01…

  Референтен номер: 00038-2019-0027
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки