1 - 5 от 15 поръчки

 • гр. София 4 000 лв. 26.02.2018 16:30

  "Дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения в административните сгради на ЦУ и ТП на НОИ - София-град".

  "Дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения в административните сгради на ЦУ и ТП на НОИ - София-град".

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Раднево 35 000 лв. 01.03.2018 16:00

  Изпълнението на поръчката включва: Събиране и транспортиране на битови отпадъци; Дезинфекция и измиване на съдовете за отпадъци два пъти в…

  Изпълнението на поръчката включва: Събиране и транспортиране на битови отпадъци; Дезинфекция и измиване на съдовете за отпадъци два пъти в годината през периода април-септември; Изпълнителят доставя за собствена сметка следните видове и количества съдове за смет: за рудник „Трояново-1”, с. Трояново: контейнери тип “Бобър” с обем 1,1 м - 25 броя; кофи за смет с обем 240 л. - 7 броя; за рудник „Трояново-север”, с. Ковачево: контейнери тип “Бобър” с обем 1,1 м - 25 броя. Броят на съдовете за битови отпадъци през периода на изпълнение на поръчката може да варира, съобразно нуждите на Възложителя.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Съединение 36 000 лв. 28.02.2018 17:00

  „Предоставяне на консултантски услуги за изготвянето на анализи, свързани с управлението на компоста и прогноза за образуваните отпадъци (с подробен…

  „Предоставяне на консултантски услуги за изготвянето на анализи, свързани с управлението на компоста и прогноза за образуваните отпадъци (с подробен масов баланс) във връзка с кандидатстването на общините Съединение и Стамболийски, за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“, процедура за набиране на проектни предложения BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ с проектно предложение „Проектиране и изграждане на компостиращa инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, генерирани от община Съединение и община Стамболийски на територията на община Съединение“

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 320 000 BGN 23.03.2018 17:00

  Изпомпване и транспортиране до пречиствателна станция на отпадни инфилтратни води, генерирани от Регионално и Рекултивирано депо – Ямбол

  Предметът на настоящата обществена поръчка е изпомпване на промишлени води от ретензионния басейн на територията на площадката на Регионалното депо и транспортиране до пречиствателна станция - „Водоснабдяване и канализация- Сливен" ООД

  Референтен номер: 00339-2018-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 193 200 BGN 13.03.2018 16:30

  Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци от дейността на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” ЕАД

  Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци от дейността на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” ЕАД - събиране, транспортиране и обезвреждане или предаване за обезвреждане на опасните болнични отпадъци, генерирани от дейността на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” ЕАД. Обществената поръчка е разделена на 2 обособени позиции. Обхватът и основните параметри на обособените позиции са подробно описани в Раздел ХІ. Техническа спецификация за изпълнение на обществената поръчка от документацията за участие. Прогнозния общ обем опасни отпадъци е 120 000 кг.

  Референтен номер: 00494-2018-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки