516 - 520 от 588 поръчки

 • гр. Русе 69 016 лв. 20.07.2020 16:00

  „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Незабравка", гр.Русе, по 9 обособени позиции.

  „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Незабравка", гр.Русе, по 9 обособени позиции.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 386 450 BGN 14.07.2020 16:30

  „„Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на лабораторията по микробиология и вирусология“

  Предметът на обществената поръчка е „Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на лабораторията по микробиология и вирусология“. Предметът на обществената поръчка включва доставка на реактиви и консумативи за апаратите в лабораторията по микробиология и вирусология, описани в Техническата спецификация. Предметът на обществената поръчка ще се изпълнява чрез периодични доставки по писмени заявки на Възложителя за медицински изделия и консумативи от Техническата спецификация. Количествата, посочени в Техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от текущите потребности на Възложителя в срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка.

  Референтен номер: 5947-2020-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 682 783 BGN 16.07.2020 17:30

  „Изработка и доставка на униформено облекло за нуждите на специализираното звено „Национално тол управление“ - Агенция “Пътна инфраструктура“, разделена на…

  Цел на обществената поръчка е да бъдат определени изпълнители, с които да се сключат договори за изработка и доставка на лятно и зимно униформено облекло, като изделията следва да отговарят на техническите спецификации и изискванията на Възложителя.
  Посредством предоставеното униформено облекло ще се гарантира, че служителите ще бъдат ясно видими и предпазени от ПТП, както и ще служи за идентификация на служителите на НТУ. Също така ще осигури необходимата защита от неблагоприятните климатични условия, при който служителят полага своя труд, а именно работа при студ и дъжд.

  Референтен номер: 00044-2020-0033
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 852 830 BGN 16.07.2020 17:15

  Оценка на съответствието с основните изисквания към строежите съгласно ЗУТ, извършване на стр. надзор по време на строителството и управление…

  ОП1:Оценка на съответствието(ОС) с основ. изискв.към строежите съгласно ЗУТ, извършване на строителен надзор (СН) по време на строителст. и управ. на изпълн. на д-ра за проект.и строит. с предмет: Модерниз. на Тягова подстанция(ТП) Перник,прилежащия и секционен пост(СП) Гълъбник с изграж.и включв. им в с-ма за телеуправление и телесигнализация/СТТ/SCADA,както и гаранц. поддърж. и сервизно обслужване(СО) за период от 10 г.
  ОП2:ОС с осн.изискв.към строеж. съгласно ЗУТ,извършв.на СН по време на строит. и управл.на изпълнен. на д-ра за проект.и строит.с предм.: Модерн. на ТП Враца,прилеж. и СП Моравица и Криводол,подм. гарови разединители на сп. Моравица в гари Руска Бяла,Враца,Бели Извор и Криводол и…

  Референтен номер: 00233-2020-0038
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 180 000 BGN 09.07.2020 15:30

  Отпечатване на учебници и други материали на издателски център при МУ-Плевен.

  Предмет на настоящата обществена поръчка е отпечатването по предварителна заявка, периодично, според нуждите и финансовата обезпеченост на Възложителя, на учебници, друга учебно-помощна и медицинска литература, брошури/диплянки, плакати, постери, вестник, мед. списание, каталози, визитки, покани, CD обложки, рекламни материали за конгреси — резюмета на Издателски център при МУ — Плевен, включително обрязване на книжно тяло и подвързване с метален гребен по дългата страна, съгласно Техническата спецификация. Количествата за отпечатването са прогнозни и са описани подробно в Техническата спецификация. Предпечатната подготовка се извършва изцяло в Издателски център на МУ - Плевен.

  Референтен номер: 00282-2020-0013
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки