526 - 530 от 752 поръчки

 • България 40 000 BGN 11.02.2019 17:00

  Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ-ОПУ Варна

  Извършването на услугата включва: техническо обслужване, текущ и основен ремонт, автотенекеджийски и автобояджийски услуги, включително доставка и/или подмяна на авточасти, възли, детайли, материали и смазочни материали на моторни превозни средства, собственост на Агенция „Пътна инфраструктура“, зачислени за ползване от Областно пътно управление-Варна, съгласно Приложение № 1. В Приложението може да настъпи промяна в резултат на бракуване, закупуване на нови автомобили, вътрешно прехвърляне на автомобили.
  В предмета на поръчката влиза доставка на консумативи като: спирачна течност, течност за чистачки, антифриз, двигателно масло, хидравлично масло, диференциално масло, двутактово масло, грес и др.

  Референтен номер: 00044-2019-0002
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 20 000 BGN 14.02.2019 14:00

  „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на селскостопански машини, машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини…

  „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на селскостопански машини, машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване (в това число трактори, булдозери, багери, багер-товарачи, снегорини и други), включително доставка на резервни части и консумативи”.

  Референтен номер: 02718-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 2 500 000 BGN 08.02.2019 17:00

  Сключване на рамково споразумение за доставки и внедряване на подземни контейнери за битови отпадъци за нуждите на Община Пловдив

  Сключване на рамково споразумение за доставки и внедряване на подземни контейнери за битови отпадъци за нуждите на Община Пловдив за срок от три години.

  Референтен номер: 00267-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 37 000 BGN 11.02.2019 17:00

  „Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на РЗОК-Варна“

  1. Изпълнението на предмета на поръчката включва извършването на следните основни дейности:
  1.1. Изготвяне на всички необходими документи за регистрация на обектите на Възложителя на свободния пазар на електроенергия и извършване пълната процедура по тяхната регистрация.
  1.2. Включване на Възложителя като непряк член на балансиращата група на Изпълнителя съгласно “Правилата за търговия с електрическа енергия“ (ПТЕЕ), без Възложителят да заплаща такса за регистрация и участие.
  1.3. Енергиен мониторинг, прогнозиране потреблението на електрическа енергия на Възложителя и съставяне на почасови графици на потребление. Известяване (регистриране) на почасовите графици в MMS на ЕСО както и извършване на всички необходими дейности, свързани с участието на Възложителя…

  Референтен номер: 207-2019-0001
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 244 377 BGN 11.02.2019 17:30

  „Доставка на цифрови телефонни устройства“

  Доставка на цифрови телефонни устройства с гаранционен срок минимум 24 месеца от дата на подписване на приемно-предавателния протокол.

  Референтен номер: 02849-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки