526 - 530 от 971 поръчки

 • гр. Горна Оряховица 237 000 лв. 14.11.2018 17:00

  Изработване на инвестиционнен проект, изготвяне на подробни количествени и количествено-стойностни сметки, осъществяване на авторски надзор и извършване на строително-монтажни и…

  Изработване на инвестиционнен проект, изготвяне на подробни количествени и количествено-стойностни сметки, осъществяване на авторски надзор и извършване на строително-монтажни и ремонтно-възстановителни дейности по реконструкция, преустройство и модернизация на спортна зала “Никола Петров”, находяща се в УПИ I – “За стадион, ресторант, спортни зали и озеленяване”, стр. кв. 199, гр. Горна Оряховица.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Плевен 60 000 лв. 13.11.2018 16:30

  Ретрофит прекъсвачи в полета 20 кV в п/ст „Пелово“

  Ретрофит прекъсвачи в полета 20 кV в п/ст „Пелово“

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 719 853 BGN 27.11.2018 17:00

  Извършване на инвентаризация на гор.терит. и изработване на горскостоп.карти и план, планове за ловностоп.дейности и за дейностите по опазване на…

  „Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, планове за ловностопански дейности и за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за държавните горски територии “, по обособени позиции, както следва:
  - Обособена позиция № 1: ТП „Държавно горско стопанство - Асеновград”, гр. Асеновград, обл. Пловдив към „Южноцентрално държавно предприятие“ – гр.Смолян и
  - Обособена позиция № 2: ТП „Държавно горско стопанство - Първомай”, гр.Първомай, обл. Пловдив към „Южноцентрално държавно предприятие“ – гр.Смолян“

  Референтен номер: 00957-2018-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Ловеч 875 539 BGN 30.11.2018 17:30

  „Инженеринг – проектиране, извършване на строителни и монтажни работи и осъществяване на авторски надзор по проект „Прилагане на мерки за…

  продължава от II.1.2)...жилищни сгради в гр. Ловеч - етап 2“, финансиран по ПО 1 на ОПРР 2014-2020 г.“
  Проектиране, извършване на строителни и монтажни работи и осъществяването на авторски надзор – инженеринг за прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради. С изпълнение на предмета на поръчката ще се изпълнят мерки за повишаване на ЕЕ на МЖС в гр.Ловеч в съответствие с енергийните им обследвания и Технически паспорти.За всички сгради от петте об. позиции ще се приложат мерки за осигуряване на достъпна среда до входа на сградата, съгласно изискванията на Наредба №4/01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на…

  Референтен номер: 00169-2018-0040
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Ловеч 28 317 BGN 29.11.2018 17:30

  „Избор на консултант за извършване на оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор с инвеститорски функции…

  ПРОДЪЛЖАВА ОТ II.1.1...„Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч - етап 2“ на Община Ловеч, финансиран по ПО 1 на ОПРР 2014-2020 г."
  С изпълнението на поръчката се цели:Да се изготви за всяка сграда (обособена позиция) Комплексен доклад за оценка за съответствието на инвестиционните проекти по чл.142, ал.6,т.2 ЗУТ за удовлетворяване на изискванията по чл 142,ал.5 ЗУТ, включително и оценка за съответствието по чл.169,ал.1,т.6 вр. с чл.142,ал.11 ЗУТ като част от комплексния доклад.За всяка сграда да се изготви и оценка за съответствието на част “Конструктивна” от проекта, съгласно чл.142, ал.10 ЗУТ.Да се обезпечи законосъобразното изпълнение…

  Референтен номер: 00169-2018-0041
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки