541 - 545 от 718 поръчки

 • България 462 000 BGN 12.03.2020 17:30

  Инженеринг–проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт на колективно средство за защита, в сутерена…

  Предметът на обществената поръчка е „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Основен ремонт на колективно средство за защита - обект „Запад“, в сутерена на сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър І” № 1”.
  Строежът е първа категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, б. „в“ от ЗУТ.
  Обществената поръчка включва:
  •изработване на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“ с обхват и съдържание съгласно Закон за устройство на територията (ЗУТ) и Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
  •изпълнение на СМР, съгласно надлежно съгласуван и…

  Референтен номер: 00728-2020-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 530 375 BGN 10.03.2020 16:30

  Доставка на медицински изделия за нуждите на отделението по Травматология на МБАЛ"Рахила Ангелова"АД

  Доставка на медицински изделия за нуждите на отделението по Травматология на МБАЛ"Рахила Ангелова"АД

  Референтен номер: 975-2020-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 16.03.2020 16:30

  „Оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор по смисъла на чл. 166 от ЗУТ по отношение…

  „ЧЕЗ Разпределение България”АД провежда открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор по смисъла на чл.166 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) по отношение на конкретни инвестиционни обекти на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, реф.№ PPS 20-009.
  Предметът на поръчката е разделен на 3 обособени позиции, подробно описани по-долу.

  Референтен номер: 01467-2020-0008
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 668 250 BGN 24.03.2020 16:00

  Изработване и доставка на ваучери за храна за нуждите на СБАЛИПБ ”Проф.Иван Киров” за безплатна храна по Наредба № 11/21.12.2005…

  Поръчката има за цел избор изпълнител за осигуряване на ваучери за служителите на СБАЛИПБ "Проф.Иван Киров"ЕАД за безплатна храна по Наредба №11/21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея.

  Референтен номер: 01162-2020-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 575 000 BGN 16.03.2020 17:00

  „Инженеринг – проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР за реализиране на обект "Реконструкция на водопроводна мрежа и…

  Предмет на поръчката е „Инженеринг – проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР за реализиране на обект "Реконструкция на водопроводна мрежа и възстановяване на улична инфраструктура в гр. Вършец, община Вършец“.
  Проектът обхваща реконструкция на водопроводната мрежа и реконструкция на улична инфраструктура на участъци от вътрешната улична мрежа на гр. Вършец, като общата дължина на уличната мрежа, предвидена за реконструкция е приблизително 1140 м., а общата дължина на водопроводната мрежа, предмет на реконструкция, е приблизително 610 м. Обектът е трета категория строеж, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „а“ и „б“ от ЗУТ и чл. 6, ал.…

  Референтен номер: 00850-2020-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки