541 - 545 от 1042 поръчки

 • България 08.10.2019 17:00

  Инженеринг–проектиране,строителство и авторски надзор на обект „Доизграждане на третичното пречистване (отстраняване на фосфор) към ПСОВ Смолян” съгласно договорните условия на…

  За обект „Доизграждане на третичното пречистване (отстраняване на фосфор) към ПСОВ Смолян" има идеен проект,с който се предвижда изграждане на: инсталация за FeCl3;инсталация за варно мляко;инсталация за подаване на сгъстен въздух и инсталация за измерване на РО4. В рамките на идейния проект са разработени сл. обособени части по част „Електрическа, КИПиА“: Ел.захранване;Заземителна инталация;Двигателна инсталация. Технически решения по всички части на с-мата за управление и контрол на реагентното стопанство,в т.ч.: функции на управлението; контролно-измервателни прибори; информационно осигуряване;технически средства на с-мата за контрол и управление и програмно осигуряване (изисквания към софтуера).В предмета на поръчката се включват следните дейности:(i) Изготвяне на инвестиционен проект…

  Референтен номер: 00295-2019-0009
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 17 000 BGN 01.10.2019 17:00

  Текущ ремонт на архивно помещение в административната сграда на ТП на НОИ – Пловдив, находяща се на адрес гр.Пловдив, ул."Скайлер"…

  Обществената поръчка включва в предмета си подготовка за строително-ремонтни работи, включително демонтаж на определени от Възложителя стелажи в помещение, находящо се в административната сграда на ТП на НОИ – Пловдив на ул.”Скайлер” №5, извършване на строително-ремонтни работи, подробно описани в технически спецификации и количествена сметка към утвърдената документация за обществена поръчка, както и монтаж на демонтираните стелажи.

  Референтен номер: 00145-2019-0133
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Раднево 01.10.2019 16:00

  Доставка на резервни части за осигурителни инсталации

  Доставка чрез покупка на резервни части за осигурителни инсталации.
  Предметът на обществената поръчка е разделен на две обособени позиции:
  Обособена позиция №1 – Доставка на стрелкови гарнитури.
  Обособена позиция №2 – Доставка на резервни части за релсови вериги.

  Референтен номер: 00265-2019-0086
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 140 000 BGN 30.09.2019 16:00

  „Доставка на медикаменти и консумативи за нуждите на „СБАЛББ-ТРОЯН” ЕООД - ТРОЯН, за 2020г.“

  Обектът на обществената поръчка, включва общо 6 групи, обособени в една позиция – МЕДИКАМЕНТИ И КОНСУМАТИВИ, съдържаща 576 (петстотин седемдесет и шест) номенклатурни единици, видни в Приложение №4.1, неразделна част от настоящата документация за участие. На основание чл. 30, ал. 1 от ППЗОП всеки участник може да участва за една или повече номенклатурни единици. Техническата спецификация е съставена от лекарствени продукти, необходими за лечебния процес в лечебното заведение за период от 12 (дванадесет) месеца.

  Референтен номер: 00186-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 81 569 BGN 30.09.2019 17:00

  „Периодична доставка на ВиК материали, части и инвентар за нуждите на община Крумовград и обслужващите звена”

  Предметът на поръчката включва периодична доставка на ВиК материали, части и инвентар за нуждите на Община Крумовград и обслужващите звена.
  Предвид спецификата на настоящата обществена поръчка възложителят залага прогнозни количества на доставяните строителни материали и инвентар. Количествата са посочени в техническата спецификация, неразделна част от документацията за обществената поръчка, като същите са прогнозни и не ангажират възложителя с цялостното им усвояване при сключване на договор. Закупуването на артикулите ще се определя съгласно възникналите нужди на възложителя.

  Референтен номер: 00467-2019-0016
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки