546 - 550 от 990 поръчки

 • гр. Габрово 169 597 BGN 15.07.2019 17:00

  Доставка на лабораторна и измервателна апаратура за нуждите на Технически университет – Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност…

  Доставка на лабораторна и измервателна апаратура за нуждите на Технически университет – Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020
  Изпълнението на обществената поръчка включва:
  1) Доставка на апаратурата на адрес на възложителя.
  2) Инсталиране, настройка и въвеждане в експлоатация на апаратурата от квалифициран персонал на участника и демонстриране на заявените параметри на апаратурата.
  3) Обучение за работа, проведено от квалифициран персонал на участника на специалист, посочен от Възложителя.
  4) Гаранционно обслужване на доставената апаратура.

  Референтен номер: 00574-2019-0014
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 240 000 BGN 15.07.2019 17:30

  „Провеждане на мониторинг върху популациите на два вида сухоземни костенурки и два вида змии в участъка на първокласен международен път…

  Изследването да обхваща четири вида влечуги – Шипобедрена костенурка /T. graeca/, Шипоопашата костенурка /T. hermanni/), Ивичест смок /E. quatorlineata/ и Леопардов смок /Z. situla/), предмет на опазване в защитена зона за местообитанията BG0000366 „Кресна-Илинденци“, тяхната смъртност в следствие на автомобилния трафик, наличието на фрагментация на популациите, и популационните параметри на субпопулациите от двете страни на път Е79 (І-1). Отчитането на данните да се провежда по цялата дължина на трасето, без да има произволно избрани участъци, върху които да е съсредоточено вниманието на експертите. Отчитането може да се извърши чрез обхождане във всяка една от посоките на движение на цялото трасе…

  Референтен номер: 00044-2019-0042
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 302 000 BGN 17.07.2019 17:30

  Доставка на апаратура по 3 обособ.поз.за In Vitro лаборатория за оценка на биологичната активност и токсичност,част от биофармацевтичен лабораторен комплекс,по…

  Предмет на поръчката е„Доставка на апаратура по три обособени позиции за нуждите на In Vitro лаборатория за оценка на биологичната активност и токсичност,част от биофармацевтичен лабораторен комплекс,по проект BG16RFOP002-1.003-0001„Научно-технологичен парк – фаза 2“,който се изпълнява по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020,съгласно договор № BG16RFOP002-1.003-0001-СО1" и включва различна по вид, предназначение и техн.характеристики апаратура, групирана в следните три обособ.позиции: № 1.Високоскоростна тубуларна центрофуга; № 2.Апарат за разрушаване на клетки,чрез високо налягане; № 3. Апаратура за култивиране на микроорганизми и анализ на микробни култури. Предметът на поръчката включва: доставка,монтаж,инсталация и въвеждане в експлоатация на доставената апаратура,обучение на определени от възложителя лица и…

  Референтен номер: 03615-2019-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 340 000 BGN 17.07.2019 17:30

  Доставка на лабораторно оборудване по 2 об.позиции за Лаборатория за разработване и охарактеризиране на фармацевтични форми и InSilico дизайн,по Проект…

  Предмет на поръчката е „Доставка на лабораторно оборудване по две обособени позиции за нуждите на Лаборатория за разработване и охарактеризиране на фармацевтични форми и InSilico дизайн, част от биофармацевтичен лабораторен комплекс, по Проект BG16RFOP002-1.003-0001 „Научно-технологичен парк – Фаза 2“, който се изпълнява по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020,съгласно Договор № BG16RFOP002-1.003-0001-C01“ групирано в следните 2 об.поз.: об.поз.№ 1 „Лабораторно оборудване за получаване и охарактеризиране на дисперсни системи“ и № 2 „Лабораторно оборудване за получаване на твърди частици“. Предметът на поръчката включва:доставка, монтаж, инсталация,въвеждане в експлоатация на доставеното оборудване и гаранционно и сервизно обслужване на същото по време на гаранционния срок…

  Референтен номер: 03615-2019-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 2 027 369 BGN 15.07.2019 17:30

  Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на основно и съпътстващо оборудване за видеоконференти връзки и прилежащо обучение

  Министерство на правосъдието е бенефициент по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG05SFOP001-3.001-0019 -C01/03.10.2017 г. по Оперативна програма „Добро управление“, проект: „Изграждане на средства за видеоконферентни връзки и тяхното използване във фазите на досъдебно и съдебно производство, включително и при трансгранично сътрудничество в правораздаването”. Партньор по проекта е ВСС на Р България. С настоящата поръчка ще се пристъпи към изпълнение на втората дейност от проекта, а именно доставка, монтаж и пускане в експлоатация на основно и съпътстващо оборудване за видеоконферентни връзки.

  Референтен номер: 00106-2019-0011
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки