546 - 550 от 971 поръчки

 • България 9 000 BGN 16.11.2018 17:00

  Доставка на канцеларски материали за нуждите на Държавно горско стопанство-гр.Ловеч

  Обект на поръчката е периодични доставки на канцеларски материали по видове, съгласно техническата спецификация. Поръчката е обособена в две позиции:
  обособена позиция №1:„Доставка на канцеларски материали за нуждите на Държавно горско стопанство–гр.Ловеч”,за доставка на стоки,включени в списъка по чл.12,ал.1,т.1 от ЗОП и
  обособена позиция №2:„Доставка на канцеларски материали за нуждите на Държавно горско стопанство–гр Ловеч”,за доставка на стоки,извън списъка по чл.12,ал.1,т.1 от ЗОП.

  Референтен номер: 02709-2018-0066
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 2 500 BGN 20.11.2018 17:30

  Следгаранционно сервизно обслужване на леките служебни автомобила на РЗОК - Благоевград, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и…

  Изпълнението на предмета на поръчката включва извършването на следните дейности: сервизно обслужване на 1 (един) брой служебен автомобил на РЗОК-Благоевград, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за него.

  Референтен номер: 00207-2018-0093
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 234 484 BGN 16.11.2018 14:00

  „Доставка на лабораторни консумативи и реактиви за нуждите на ДКЦ «Свети Георги» ЕООД - Пловдив“

  Обществената поръчка е с предмет: „Доставка на лабораторни консумативи и реактиви за нуждите на ДКЦ «Свети Георги» ЕООД - Пловдив“
  Поръчката е разделена на 12 обособени позиции

  Референтен номер: 00898-2018-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 110 000 BGN 16.11.2018 16:30

  „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група при условията на свободно договорени цени за…

  С настоящата обществена поръчка, Община Аврен, в качеството си на краен клиент, по смисъла на § 1., т. 27г от Допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката, има за цел:
  1.Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия при условията на свободно договорени цени за обектите, посочени в Приложение № 1 от документацията за участие.
  2.Избор на координатор на балансираща група.
  3.Пълно администриране на информационния поток и обмен на информация с Оператора на електроразпределителната/електропреносната мрежа и/или на Електроенергиен системен оператор (ЕСО) и поемане на отговорността по балансиране.
  4.При необходимост, да се извършва енергиен мониторинг със собствени или наети средства за измерване и комуникация и да…

  Референтен номер: 00900-2018-0009
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Добрич 115 102 BGN 16.11.2018 16:30

  Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ-Добрич" АД

  Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ-Добрич" АД по 15 обособени позиции

  Референтен номер: 83-2018-0015
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки