546 - 550 от 712 поръчки

 • България 110 295 BGN 24.01.2019 15:30

  „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Детска градина № 15 „Слънце” по обособени позиции”

  За нуждите на ДГ № 15 Слънце, гр. Хасково е необходима доставката на хранителни продукти в прогнозни видове и количества подробно описани в техническата спецификация.

  Референтен номер: 03793-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Левски 4 000 000 BGN 04.02.2019 17:00

  „Инженеринг:проектиране, строителство и авторски надзор за обект „Изграждане на нова многофункционална спортна зала и преустройство, и реконструкция на съществуваща спортна…

  изготвяне на технически проект, извършване на строително-монтажни работи и осъществяване на авторски надзор по време на изпълнението на СМР за обект „Изграждане на нова многофункционална спортна зала и преустройство, и реконструкция на съществуваща спортна зала и обслужващи помещения в УПИ I, кв. 130 по плана на град Левски, община Левски“

  Референтен номер: 00794-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 512 187 BGN 30.01.2019 17:00

  „Основен ремонт на административна сграда (Ловна база“Пампорово“), находяща се в териториалния обхват на ТП „ДГС Смолян"

  „Основен ремонт на административна сграда (Ловна база“Пампорово“), находяща се в териториалния обхват на ТП „ДГС Смолян"

  Референтен номер: 02718-2018-0263
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 15 330 BGN 24.01.2019 17:30

  Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително - монтажни работи за възстановяване на училище за…

  Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП е Услуга - Упражняване на строит. надзор по време на изпълнение на СМР. Предмет на настоящата обществена поръчка е избирането на изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит в упражняването на консултантски услуги по смисъла на чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, а именно: упражняване на строителен надзор за гарантиране законосъобразното изпълнение на строителните работи и разрешаване ползването на обектите от обхвата на обществената поръчка и изготвяне на технически паспорт за обекта.
  Съгл. изискванията на ЗУТ това са обекти от I група, IV…

  Референтен номер: 00619-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 58 000 BGN 24.01.2019 17:00

  „Извършване на конс. услуга за СН по време на строителството на обект: Реконструкция на път PVN1112 (ос III-303 Градище –…

  Настоящата обществена поръчка е свързана с осъществяването на консултантска дейност за упражняване на строителен надзор съгласно чл.166, ал.1 от ЗУТ на обект: Реконструкция на път PVN1112 (ос III-303 Градище – Овча могила - Драгомирово - ос III-302) в участъка от км 12+316 до км 22+744“ .

  Референтен номер: 00753-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки