551 - 555 от 939 поръчки

 • България 412 975 BGN 02.05.2019 17:00

  “Почистване на речните корита на река Ломя и река Михалска, в границите на Община Павликени” по проект: „Ефективно управление при…

  Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „б” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е „строителство“ на следните обекти:
  - „Почистване на речното корито на река Ломя в границите на регулацията на село Бутово, Община Павликени“;
  - „Почистване на речното корито на река Михалска в границите на регулацията на село Михалци, Община Павликени“
  В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на обществената поръчка са подробно индивидуализирани в Техническите спецификации на изискванията на Възложителя („Техническите спецификации“), съдържащи се в настоящата документация за обществена поръчка.

  Референтен номер: 00039-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Маджарово 800 лв. 23.04.2019 17:00

  Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други необходими бланки…

  Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други необходими бланки по задание за нуждите на ТП ДГС Маджарово.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Троян 833 лв. 22.04.2019 17:30

  „Основен ремонт покрив здравна служба с. Старо село - проект.“Предметът на обществената поръчка е осъществяване на услуга – изготвянe на…

  „Основен ремонт покрив здравна служба с. Старо село - проект.“Предметът на обществената поръчка е осъществяване на услуга – изготвянe на инвестиционен проект за основен ремонт на покрив на сграда със застроена площ 74м2, находяща се в поземлен имот с идентификатор № 70500.517.262 по кадастралната карта на с.Старо село, общ Троян попадащ в парцел VІI – 42 в кв.2 по регулационния план на с.Старо село. При изпълнение на предмета на обществената поръчка следва да се предвиди изграждане на нова покривна конструкция, покривно покритие с керемиди и гръмоотводна инсталация.Проектът следва да бъде съобразен с действащата към момента Строително-технически и Противопожарни норми и…

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • с. Черноочене 250 000 лв. 22.04.2019 17:00

  Предмет на поръчката е изпълнение на строително-монтажни работи за „Канализация с. Каблешково, общ. Черноочене“

  Предмет на поръчката е изпълнение на строително-монтажни работи за „Канализация с. Каблешково, общ. Черноочене“

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 2 347 лв. 22.04.2019 17:30

  Доставка и монтаж на 3 броя климатици за Център за подготовка и възстановяване - Балчик по проект ROBG-351 „Рационализиране на…

  Доставка и монтаж на 3 броя климатици за Център за подготовка и възстановяване - Балчик по проект ROBG-351 „Рационализиране на съвместните действия при възникване на извънредни ситуации”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество „Интеррег V-A Румъния-България“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския фонд за регионално развитие

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки