551 - 555 от 794 поръчки

 • България 14 940 BGN 29.05.2020 17:00

  Доставка на отоплителни материали за нуждите на РДГП-Драгоман

  Предмета на обществената поръчка включва доставка на 166 (сто шестдесет и шест) пространствени кубични метра дърва за горене за нуждите на РДГП-Драгоман за отоплителен сезон 2020-2021 г., разпределени на шест обособени позиции, съгласно техническа спецификация/приложение 1.1./към документация за обществена поръчка.

  Референтен номер: 02849-2020-0023
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 6 720 BGN 01.06.2020 17:30

  Изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обект "Основен ремонт на…

  Изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обект "Основен ремонт на конферентна зала, представляваща част от сградата на Община Провадия, пл. №879 в УПИ V, кв.59, по плана на гр. Провадия"- В обхвата на поръчката са включени изпълнение на следните дейности:
  - изготвяне на технически проект по всички части за обект "Основен ремонт на конферентна зала, представляваща част от сградата на Община Провадия, пл. №879 в УПИ V, кв.59, по плана на гр. Провадия";
  - осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на строително-монтажни работи на обект "Основен ремонт на конферентна зала,…

  Референтен номер: 00392-2020-0008
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 05.06.2020 17:30

  Доставка на високочувствителна ролна термохартия за производство на термохартиени ролки за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“…

  Предметът на обществената поръчка включва доставка на високочувствителна ролна термохартия за производство на термохартиени ролки за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД”. Място на изпълнение - СП"БФН" към „Български пощи“ ЕАД, находящо се в гр. София 1612, район Красно село, ул.„Хайдушка поляна“ № 8. Доставките ще се извършват в работното време и ще се предават на определено от Възложителя материално-отговорно лице, след предварително уговорени дата и час за това. Доставките се удостоверяват с подписване на приемателно-предавателен протокол за доставената хартия.

  Референтен номер: 00276-2020-0009
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 28.05.2020 17:00

  Доставка на софтуерни пакети за управление на електронна поща

  1.Обновяване и осигуряване на 12 месечна активна поддръжка от производителя или негов правоприемник, включваща право на всички нови версии на платформата за всички налични лицензи - IBM LOTUS CEO COMMUNICATIONS – 590 броя;
  2. Обновяване и осигуряване на 12 месечна активна поддръжка от производителя или негов правоприемник, включваща право на всички нови версии на платформата за всички налични лицензи - IBM LOTUS CEO CONNECTIONS – 590 броя;
  3. Обновяване и осигуряване на 12 месечна активна поддръжка от производителя или негов правоприемник, включваща право на всички нови версии на платформата за всички налични лицензи - IBM DOMINO Utility Express Server (PVU) – 100…

  Референтен номер: 01351-2020-0047
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 125 000 BGN 08.06.2020 17:30

  Основен ремонт тротоарни настилки по улици "Бойчо Желев", "Хаджи Димитър" и "Георги Димитров" в гр. Провадия

  Основен ремонт тротоарни настилки по улици "Бойчо Желев", "Хаджи Димитър" и "Георги Димитров" в гр. Провадия - в рамките на обществената поръчка е предвидено извършване на основен ремонт на тротоарни настилки, вкючващо изпълнение на следните дейности: демонтаж тротоарна, бетонова и асфалтова настилка, тънък изкоп за подравняване, подравняване и уплътняване с пясък до 10 см., настика с нови бетонови плочи с размер 40/40/5, фугиране с циментов разтвор 1:1, натоварване и превоз на строителни материали. Прогнозното количество на тротоарни настилки, на които следва да бъде извършен основен ремонт е 3023.70 кв.м.

  Референтен номер: 00392-2020-0009
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки