556 - 560 от 752 поръчки

 • България 122 130 BGN 25.01.2019 16:00

  „Периодична доставка на медицински газове за нуждите на УМБАЛ "КАНЕВ" АД“

  Предметът на обществената поръчка е: „Периодична доставка на медицински газове за нуждите на УМБАЛ "КАНЕВ" АД“ за период от 24 месеца по предварителни писмени заявки за нуждите на лечебния процес в УМБАЛ „Канев“ АД.
  Поръчката съдържа 3 (три) самостоятелно обособени позиции.
  Описание: Периодична доставка по предварителна заявка на течен кислород от газификатор, кислород – газ – в бутилки и райски газ в бутилки и предоставяне на оборудване за тяхното съхранение и консумация за нуждите на „УМБАЛ „Канев“ АД.
  Продуктите, предмет на настоящата поръчка, са посочени по обособени позиции Приложение № 8 „Техническа спецификация” на документацията за участие.

  Референтен номер: 00298-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 96 000 BGN 28.01.2019 17:00

  „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за обекти на „Софийски…

  Обществената поръчка включва доставка на необйодимите прогнозни количества нетна активна електрическа енергия за всички тарифни зони (върхова, дневна и нощна) за обекти на "Софийски имоти" ЕАД, присъединени на ниво ниско напрежение, подробно изброени и описани в Приложение № 1- "Техническа спецификация".

  Референтен номер: 02885-2019-0001
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 212 981 BGN 25.01.2019 16:30

  „Периодична доставка на eднократни, стерилни операционни комплекти /сетове/ и хирургични престилки за нуждите на

  Периодична доставка на eднократни, стерилни операционни комплекти /сетове/ и хирургични престилки за нуждите на
  “МБАЛ - Шумен” АД

  Референтен номер: 00444-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 150 000 BGN 25.01.2019 17:00

  „ЛАНДШАФТНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ В ГРАД КАРЛОВО - 2019 г.“

  В изпълнение на предмета на обществената поръчка, Изпълнителят следва да извърши следните дейности:1.Поддържане на зелени площи - дейностите по поддържане на зелени площи и градини включват:-косене на тревните площи;-събиране и извозване на окосената трева;-поливане;-подхранване с тор;-засаждане на нова или подмяна на същесвуваща храстова и дървестна растителност.2.Озеленяване в т.ч. поддържане на цветни лехи, фигури и жив плет на територията на гр. Карлово:-Зацветяване с включен посадъчен материал;- поддържане на цветни лехи, фигури и жив плет, находящи се в зелените площи;-оформяне на короните на дърветата и премахване на остарели, болни и опасни дървета в зелените площи;-окопаване и плевене на цветя;-поливане на цветни фигури;-торене…

  Референтен номер: 00072-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 182 600 BGN 25.01.2019 17:00

  Охрана на обекти на бюджетна издръжка към Община Горна Оряховица и обекти към второстепенни разпоредители с бюджети за периода 2018/2019…

  Настоящата обществена поръчка се открива с оглед необходимостта от охрана и стопанисване на общинско имущество.
  По обособена позиция № 1 охраната на обектите, които попадат в обхвата на позицията ще се извършва, чрез сигнално охранителна техника. Същата е собственост и за сметка на избрания за Изпълнител. Обектите предмет на обособената позиция са съгласно Приложение № 4 към Техническата спецификация.
  Охраната по обособена позиция № 2 ще се осъществява чрез, автопатрул и физическа охрана, в зависимост от предвидения режим на охрана за всеки обект, описани в Техническа спецификация – Приложение № 5 към настоящата обществена поръчка.

  Референтен номер: 00413-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки