556 - 560 от 864 поръчки

 • България 252 270 BGN 17.12.2019 17:00

  «Избор на изпълнител за зимно поддържане и снегопочистване на пътна и улична мрежа на територията на Община Исперих за 2020год.»…

  Извършване на дейности, свързани с осигуряване на проходимостта на общинските пътища и улици понаселени места при зимни условия и премахване или ограничаване на неблагоприятното влияние на снега и леда върху условията на движение, които дейности включват подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия, осигуряване на необходимите материали, зимно поддържане на общинските пътища и улици по населени места, снегопочистване (патрулно и периодично) на пътищата и улиците, разчистване на снежни валове, преспи и снегонавявания и отстраняване на уплътнени снежно-ледени пластове; обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане: разпръскване на минерални материали и химични вещества.

  Референтен номер: 00864-2019-0011
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 50 000 лв. 12.12.2019 16:30

  Възложителят извършва периодичен анализ на трансформаторното масло, съгласно действащите нормативни изисквания (чл. 732 и чл. 912 от НАРЕДБА № 9…

  Възложителят извършва периодичен анализ на трансформаторното масло, съгласно действащите нормативни изисквания (чл. 732 и чл. 912 от НАРЕДБА № 9 от 9.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи) в акредитирана химическа лаборатория. Предметът на поръчката е разделен в 2 (две) обособени позиции, както следва:Обособена позиция 1: „Извършване на независим анализ и контрол на техническите параметри на трансформаторно масло от силови трансформатори от акредитирана химическа лаборатория“;Обособена позиция 2: „Извършване на качествен анализ на доставено свежо трансформаторно масло от акредитирана химическа лаборатория“.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 68 500 лв. 11.12.2019 15:00

  Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ № 149 " Зорница"

  Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ № 149 " Зорница"

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Шумен 70 000 лв. 13.12.2019 16:45

  „Предоставяне на застрахователни услуги за застраховка на имущество, работници и служители на ДП „Кабиюк“ през 2020 год. за срок от…

  „Предоставяне на застрахователни услуги за застраховка на имущество, работници и служители на ДП „Кабиюк“ през 2020 год. за срок от 12 /дванадесет/ месеца“ Застрахователните услуги, които трябва да извърши определеният изпълнител /застраховател/ включват следните видове застраховки: 1.Задължителна Застраховка ”Трудова злополука” по смисъла на Наредбата за задължително застраховане на работници и служители за риск ”Трудова злополука”; 2. Застраховка „Животни“ собственост на ДП „Кабиюк“ гр. Шумен като Обект на застраховката са Селскостопански животни собственост на ДП „Кабиюк“3. Застраховка: „Земеделски култури“, включваща есенници и пролетници – 2019-2020 год. като Застрахователната сума следва да покрива стойността на посевите и разходите по засаждането им съгласно…

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Пловдив 60 000 лв. 11.12.2019 17:00

  „Доставка на нетна електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за обектите, предоставени за ползване на…

  „Доставка на нетна електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за обектите, предоставени за ползване на Окръжна прокуратура – гр.Пловдив“.

  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки