556 - 560 от 971 поръчки

 • гр. Полски Тръмбеш 1 176 472 BGN 26.11.2018 17:00

  „Реконструкция на част от водопроводната мрежа в Община Полски Тръмбеш“, по обособени позиции

  Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „б” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е Реконструкция на част от водопроводната мрежа в Община Полски Тръмбеш
  В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на обществената поръчка са подробно индивидуализирани в Техническите спецификации на изискванията на Възложителя („Техническите спецификации“).
  Основните дейности предмет на поръчката са свързани с изграждане на тръбопроводи (вкл. доставка на всички материали, изкопни работи, инсталационни работи, строителни работи и възстановяване на пътната настилка ) с всички необходими връзки за къщите и сервизно обслужване.
  • Крайната цел при изпълнението…

  Референтен номер: 00352-2018-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 2 917 BGN 19.11.2018 17:00

  „Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК – Добрич, включително доставка и монтаж на резервни части“

  Предметът на обществената поръчка обхваща 47 компютърни конфигурации, 2 лаптопа, 24 принтера, 3 скенера, 12 UPS, 1 архивно дисково устройство, описани във файл: Технически изисквания и спецификация от документацията и включва:
  1. Диагностика и ремонт на посочената в документацията компютърна и периферна техника;
  2. Доставка и монтаж (при необходимост) на резервни части за посочената в документацията компютърна и периферна техника при заявена необходимост от Възложителя;
  3. Техническо освидетелстване на компютърни конфигурации (компютър, монитор, принтер, четец, модем).
  Следгаранционното сервизно обслужване обхваща всички дейности по привеждането на техниката в изправно състояние. Всички операции, свързани с обслужването трябва да се извършват в съответствие със стандартите и изискванията…

  Референтен номер: 207-2018-0095
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 16.11.2018 17:00

  ИЗРАБОТВАНЕ НА ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ДОИЗГРАЖДАНЕ НА КЕЙОВА СТЕНА НА 33-ТО КОРАБНО МЯСТО НА ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ „БУРГАС ИЗТОК - 2”,…

  Възложителят възнамерява да модернизира пристанищния терминал като доизгради съществуващата кейова стена за удължаване на Корабно Място № 33 на Пристанищен терминал „Бургас Изток - 2.
  Предмет на обществената поръчка е изработването на идеен проект за доизграждане на кейова стена на 33-то корабно място на Пристанищен терминал „Бургас – Изток – 2“, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение – Бургас.
  Доизграждането на кейова стена ще позволи увеличаване на прилежащите технологичните площи за обработка на товари и складови площи както и ще се подобри – модернизира технологията за обработка на различните видове товари.
  Бъдещото развитие на пристанищния терминал най-общо се изявява в…

  Референтен номер: 4077-2018-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 100 000 BGN 19.11.2018 17:00

  „Проектиране на преустройство на сгради за нуждите на Прокуратурата на Република България, находящи се на ул. "Монтевидео" № 21 и…

  „Проектиране на преустройство на сгради за нуждите на Прокуратурата на Република България, находящи се на ул. "Монтевидео" № 21 и ул. "Народно хоро" № 89б“, гр. София“
  Обществената поръчка с предмет: „Проектиране на преустройство на сгради за нуждите на Прокуратурата на Република България, находящи се на ул. "Монтевидео" № 21 и ул. "Народно хоро" № 89б“, включва изработване на инвестиционен проект във фази „Идеен“ и „Работен“. При разработване на проектната документация Изпълнителят следва да извърши предварително проучване на състоянието на сградите, съоръженията и техническата инфраструктура, което да включва геодезическо и архитектурно заснемане, изготвяне на конструктивно обследване с представяне на доклад, обследване…

  Референтен номер: 2538-2018-0024
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 2 200 BGN 21.11.2018 17:00

  „Периодична доставка, осъщ. чрез покупка на прогн. видове боя, цв. спрей-универсален и специализиран за маркиране на стояща дървесина в-ДГТ, във…

  „Периодична доставка, осъществена чрез покупка на прогнозни видове боя, цветен спрей-универсален и специализиран спрей за маркиране на стояща дървесина в гората - Държавна горска територия, във връзка с осъществяване стопанската дейност на ТП „ДГС Цонево" за 2018 година”

  Референтен номер: 02711-2018-0141
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки