561 - 565 от 971 поръчки

 • България 16.11.2018 17:30

  „ИЗРАБОТВАНЕ НА ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА НОВИ КЕЙОВИ СТЕНИ НА ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ „БУРГАС ЗАПАД”, ЧАСТ ОТ ПРИСТАНИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С…

  Предмет на обществената поръчка е изработването на идеен проект за изграждане на кейови места в Южната и Източна част на Пристанищен терминал „Бургас Запад“, като част от пристанище за обществен транспорт с национално значение – Бургас, както следва:
  Зона 1: разположена в южната част на терминал Бургас Запад, където се обособяват две нови корабни места (две нови кейови стени), с условно обозначение к.м. № 25А и к.м. № 26.
  Зона 2: разположена в източния край на терминал Бургас Запад, където се обособяват две нови, с условно обозначение к.м. № 27 и к.м. № 28.

  Референтен номер: 4077-2018-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 167 501 BGN 19.11.2018 17:00

  Доставка на експериментално оборудване за нуждите на Национален център по сеизмично инженерство (НЦСИ) на Университет по архитектура, строителство и геодезия…

  В своята дейност НЦСИ провежда взаимосвързани аналитични, числени и експериментални изследвания, насочени към подобряване на сеизмичната осигуреност на различните групи конструкции. Експерименталните изследвания се провеждат с мащабни модели в лабораторни условия и реални конструкции в полеви условия.
  Провеждането на експериментални изследвания е свързано с ползването на подходящо експериментално оборудване. В тази връзка Националният център по сеизмично инженерство кани заинтересовани лица за доставка на специализирано експериментално оборудване. Експерименталното оборудване за нуждите на Националния център по сеизмично инженерство се обособява предметно-технически в три групи:
  1. Оборудване за изследване поведението на сгради, съоръжения и земна основа при сеизмични и други динамични въздействия в полеви и…

  Референтен номер: 00859-2018-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 03.12.2018 16:30

  ДОСТАВКА НА РАБОТНО, СПЕЦИАЛНО РАБОТНО ОБЛЕКЛО И ОБУВКИ

  „ДОСТАВКА НА РАБОТНО, СПЕЦИАЛНО РАБОТНО ОБЛЕКЛО И ОБУВКИ”, разделено на следните обособени позиции: Обособена позиция - 1 Доставка на лични предпазни средства за цялото тяло и главата; Обособена позиция 2- Доставка на работно облекло; Обособена позиция - 3 Доставка на ръкавици; Обособена позиция - 4 Доставка на лични предпазни средства за краката и Обособена позиция - 5- Доставка на други лични предпазни средства за главата и ръцете.

  Референтен номер: 00203-2018-0029
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 32 500 BGN 30.11.2018 17:00

  "Доставка на електрическа енергия за нуждите на ТП ДГС Места за срок от 36 месеца

  предмет на процедурата е: "Доставка на електрическа енергия за нуждите на ТП ДГС Места за срок от 36 месеца.
  Пълният обхват на поръчката е съгласно техническата спецификация към одобрената документация за участие - приложение№2

  Референтен номер: 2724-2018-0096
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 297 590 BGN 03.12.2018 16:00

  Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров” ЕАД

  Предмет на процедурата е доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛИПБ "Проф. Иван Киров" ЕАД, с оглед обезпечаване нейното нормално функциониране за едногодишен период. Доставките ще се извършват на база периодични заявки съгласно нуждите на лечебното заведение. Настоящата поръчка е разделена на две обособени позиции, както следва:
  1-ва ОП: „Доставка на лекарствени продукти по Приложение 2 на Позитивния лекарствен списък”
  2-ра ОП: „Доставка на лекарствени продукти извън Приложение 2 на Позитивния лекарствен списък”. Количествата на лекарствените продукти са посочени в техническите спецификации, неразделна част от публикуваната на профила на купувача документация. Количествата са прогнозни и възложителят не се задължава да ги…

  Референтен номер: 01162-2018-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки