561 - 565 от 712 поръчки

 • България 563 823 BGN 04.02.2019 17:30

  Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обектите на Община Павликени

  Предметът на обществената поръчка е доставка на нетна активна електрическа енергия в обектите на Възложителя, осъществявана чрез покупка съгласно чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и осъществяване задълженията на координатор на балансираща група.
  Предметът на обществената поръчка включва пълно администриране на информационния поток с „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД („ЕСО“ ЕАД), както и поемане на разходите за небаланси за обектите на Възложителя.

  Референтен номер: 00039-2018-0021
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 04.02.2019 16:00

  Осигуряване на болнични легла в зоната за неотложни защитни мерки и оказване на медицинска помощ на персонала на "АЕЦ Козлодуй"…

  Осигуряване на болнични легла в зоната за неотложни защитни мерки и оказване на медицинска помощ на персонала на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в случай на авария съгласно Националния авариен план, част III - Външен авариен план за АЕЦ "Козлодуй" и Аварийния план на АЕЦ "Козлодуй" ЕАД. Осигуряване и поддържане на 10 броя аварийни болнични легла. Леглата са предназначени за оказване на спешна медицинска помощ на персонал от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в случай на авария.

  Референтен номер: 00353-2018-0209
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 110 000 BGN 07.02.2019 17:30

  „Доставка на копирна хартия за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“

  Предметът на обществената поръчка включва (описание на дейностите по поръчката): Поръчката включва периодична доставка хартия за копиране. При изпълнение на поръчката, участниците, съответно избрания изпълнител, следва да спазват Техническата спецификация, в която са посочени спецификациите за хартия за копиране. Количествата и конкретните видове се определят от Възложителя по периодични заявки. Артикулите, предмет на обществената поръчка, следва да бъдат доставени в оригинални опаковки на производителя, които позволяват безпроблемно транспортиране, товарене, разтоварване, съхранение при обичайни условия и лесно пренасяне.

  Референтен номер: 00044-2018-0126
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 500 000 BGN 31.01.2019 16:00

  Доставка,монтаж и въвеждане в експлоатация на 22бр. апарати за хемодиализа,1бр. водоочистваща с-ма,8 бр. ел. хемодиализни столове и 16 бр. ел.…

  Предметът на обществената поръчка включва доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 22 бр. апарати за хемодиализа, 1 бр. водоочистваща система, 8 бр. електрически хемодиализни столове и 16 броя електрически легла за нуждите на отделение „Диализно лечение“, както и обучение на персонала за работа с апаратурата и гаранционен сервиз и поддръжка на същата в рамките на гаранционния срок. Оборудването, предмет на настоящата поръчка, е описано в раздел „Техническа спецификация” – Приложение № 1 на документацията за участие.

  Референтен номер: 00298-2018-0018
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 153 517 BGN 04.02.2019 16:15

  Абонаментно обслужване на съпровождащи дейности при ползване на софтуерни продукти, върху които УМБАЛ „Света Анна” – София АД е придобила…

  Предмет на обществената поръчка е осъществяването на абонаментно обслужване на съпровождащи дейности при ползване на софтуерни продукти, върху които УМБАЛ „Света Анна” – София АД е придобила лицензни права за ползване и закупуване на нови лицензи.
  Срокът за изпълнение на поръчката е 36 (тридесет и шест) месеца от нейното възлагане.

  Референтен номер: 00692-2018-0034
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки