561 - 565 от 939 поръчки

 • с. Стряма 47 677 лв. 22.04.2019 16:00

  „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ "РАДОСТ" село Стряма, община Раковски, област Пловдивска” със следните обособени позиции:- Обособена…

  „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ "РАДОСТ" село Стряма, община Раковски, област Пловдивска” със следните обособени позиции:- Обособена позиция № 1 „Хляб и хлебни продукти”- Обособена позиция № 2 „Месо и месни продукти” - Обособена позиция № 3 „Мляко и млечни продукти”- Обособена позиция № 4 „Пакетирани продукти”- Обособена позиция № 5 „Други хранителни продукти”- Обособена позиция № 6 „Пресни плодове и зеленчуци”

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 671 490 BGN 10.05.2019 16:15

  Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника за УМБАЛ „Света Анна” – София АД

  Предмет на обществената поръчка е доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника за УМБАЛ „Света Анна” – София АД по предварителна заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 /двадесет и четири/ месеца от подписване на договор при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът за доставка е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 48 часа от получаване на писмена заявка от Възложителя. Оставащият срок на годност на канцеларските материали и консумативи следва да е не по-малък от 75% от обявения от…

  Референтен номер: 00692-2019-0011
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 200 000 BGN 09.05.2019 17:30

  Поддръжка на съществуващ хардуерен FireWall Checkpoint и добавяне на функционалност (Upgrade).

  Предметът на обществената поръчка представлява реализиране на мястото на експлоатация на цялостно и напълно обезпечено с всички необходими продукти (предложено от Участника) техническо решение за осигуряване от страна и за сметка на Изпълнителя на заявените: продължение на съвместното пълно сервизиране и техническо поддържане от страна на Производителя и Изпълнителя на оборудването предмет на обществената поръчка, необходимите обновяване на фърмуера, добавяне на функционалност (Upgrade) и провеждане на съответно обучение за служители на Възложителя, както и пакет от заявени допълнителни услуги.

  Референтен номер: 00145-2019-0012
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 141 665 BGN 13.05.2019 16:45

  Консулт.услуга за оценка на съответствието с осн.изискв.към строежите съгласно ЗУТ,извършв.на стр.надзор и упр-ние изпълн.на д-ра за проект.и стр.на обект „Реконструкция…

  В поръчката с предмет„Консултантска услуга за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите съгласно ЗУТ,извършване на строителен надзор и управление изпълнението на договора за проектиране и строителство на обект„Реконструкция на гаров комплекс Нова Загора“са вкл.:
  1.Подготв.д-сти;2.Коорд.и контрол на изп.на д-ра за проект.и стр-ство;3.Преглед и съгласув.на проектната докум-ция и изг.на Докл.за оц.на съответствието с осн.изисквания към строежите съгл.ЗУТ на Техн.проекти(вкл.изготвяне на оценка на съответствието по част„Конструктивна“ и част„Енергийна ефективност“),изготвен за обект „Реконструкция на гаров комплекс Нова Загора“;4.Упражн.на строит.надзор по време на стр-ството;5.Проверка и контрол на дост.и влагани в строежа строит.продукти;6.Изп.на функциите на координатор по безопасност и здраве;7.Коорд.на д-ра за проект.и стр-ство…

  Референтен номер: 00233-2019-0042
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 300 000 BGN 08.05.2019 17:00

  Сметосъбиране и сметоизвозване но твърди битови отпадъци от населените места на територията на община Долна Митрополия до Регионално депо -…

  Кметът на Община Долна Митрополия в качеството си на Възложител по чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП ще проведе открита процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗОП с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване но твърди битови отпадъци от населените места на територията на община Долна Митрополия до Регионално депо - Плевен“

  Референтен номер: 00601-2019-0008
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки