566 - 570 от 939 поръчки

 • България 42 000 BGN 13.05.2019 17:00

  „Поддръжка на МПС за срок от 36 месеца за нуждите на ДГС Троян“

  Услугите, предмет на поръчката, са за техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили на ДГС Троян, подробно описани в техническата спецификация,включително доставка на резервни части и консумативи, необходими за извършването им.Предметът на поръчката включва:
  1. Техническо обслужване на МПС, в пълен обем и периодичност, съгласно предписанията на производителя, за съответната марка автомобилна техника, състоящо се в извършване на проверка и оглед на системите, възлите и агрегатите за правилното им функциониране.
  2. Текущ ремонт - обхваща всички дейности по привеждането на системите, възлите и агрегатите на автомобилите в изправно състояние. Всички операции по ремонта на автомобилите трябва да се извършат в съответствие с…

  Референтен номер: 02709-2019-0046
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 498 000 BGN 09.05.2019 17:30

  Надграждане на системата за електронна автентикация (еАвт) и на свързаните с нея компоненти от средата на електронното управление за унифициране…

  Надграждане на системата за електронна автентикация (еАвт) и на свързаните с нея компоненти от средата на електронното управление за унифициране на интеграцията със средствата за електронна идентификация и информационните системи на електронното управление и за гарантиране на нейната работоспособност
  Основни дейности, които формират обхвата на поръчката:
  Дейност 1: Надграждане на системата за еАвтентикация (еАвт).
  Дейност 2: Гарантиране на работоспособността на системата за еАвтентикация (еАвт).
  Дейност 3: Консултантски услуги.
  Дейност 4: Изграждане на модул на хоризонталната система за еАвтентикация, чрез който да се предостави функционалност за двуфакторна автентикация на потребителите на електронни административни услуги.

  Референтен номер: 5397-2019-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 100 000 BGN 07.05.2019 14:00

  „Осъществяване на охрана физическа и със СОТ на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”.

  Откритата процедура е с цел избор на изпълнител за извършване на услугата охрана- физическа и със СОТ на „УМБАЛ Д-р Георги Страснски” ЕАД и сключване на договор, при условията и по реда на Закона за обществените поръчки.

  Референтен номер: 00178-2019-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 393 420 BGN 13.05.2019 16:00

  Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на териториалните поделения на територията на област Пазарджик” по обособени позиции

  Обществената поръчка е за избор на изпълнител,който да предоставя застрахователни услуги на териториалните поделения,находящи се на територията на област Пазарджик. Обществената поръчка е разделена на обособени позиции.

  Референтен номер: 02718-2019-0044
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 753 600 BGN 10.05.2019 16:00

  Пълно абонаментно обслужване с включени труд и резервни части на медицинска апаратура по 4 обособени позиции

  Пълно абонаментно обслужване с включени труд и резервни части на медицинска апаратура по 4 обособени позиции

  Референтен номер: 00085-2019-0014
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки