571 - 575 от 752 поръчки

 • България 96 602 BGN 28.01.2019 17:00

  «Доставка на нетна електрическа енергия на свободен пазар и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Летница…

  Предметът на настоящата процедура е доставка на електрическа енергия ниско напрежение за нуждите на Община Летница, осигуряване на услугата по прогнозиране на потреблението, изготвяне и подаване на товарови графици от координатора на балансиращата група, поемане на отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие в либерализираният пазар на електрическа енергия на Възложителя.
  В обхвата на поръчката се включва доставката на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на обекти на Община Летница.
  За срока на договора, Възложителят ще…

  Референтен номер: 00823-2019-0001
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 079 787 BGN 04.02.2019 17:30

  „Изпълнение на строително - монтажни работи за възстановяване на училище за градска художествена галерия, кв. 42, УПИ IХ, гр. Елена,…

  Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „б” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е „строителство“ - изпълнение на строеж: „Изпълнение на строително - монтажни работи за възстановяване на училище за градска художествена галерия, кв. 42, УПИ IХ, гр. Елена, Община Елена по проект „Култура във вечността“ - код на проекта ROBG - 423, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България 2014-2020 г.“, изпълняван съгласно сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 10072 / 05.09.2018 г.
  Застроената площ на галерията е 410,32 м2, а разгъната застроена площ…

  Референтен номер: 00619-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 29.01.2019 16:00

  Доставка на технически батерии с азот

  Доставка на технически батерии с азот съгласно спецификация и технически изисквания, дадени като Приложение 1 към документацията за участие.

  Референтен номер: 00246-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 250 000 BGN 24.01.2019 17:30

  „Организиране на събития за нуждите на ОПТТИ 2014-2020“

  Основната цел на обществената поръчка е организиране, логистичното и техническо обезпечаване и провеждане на събития с различен формат. Събитията могат да бъдат следните видове: заседание на комитет за наблюдение на ОПТТИ, годишно (голямо) публично събитие, семинар, пресконференция, обучение, дискусия, работна срещa, форум, кръгла маса, конференция, публична лекция, информационна кампания, изложба, обучение за изграждане на умения и усъвършенстване компетенциите за работа в екип, както и други.

  Референтен номер: 00042-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 100 000 BGN 25.01.2019 16:30

  Доставка на оборудване за информационни технологии за нуждите на Технически университет - Варна

  Доставка на нови настолни и преносими компютри, монитори и мултимедийни устройства, съгласно Техническата спецификация и в зависимост от нуждите на Възложителя.

  Референтен номер: 00966-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки