571 - 575 от 971 поръчки

 • България 450 000 BGN 26.11.2018 17:30

  „Внедряване на система за наблюдение на правилното функциониране и използване на софтуера в ИСУН2020“

  За постигне на заложените цели в настоящата поръчка е необходимо да бъдат извършени следните основни дейности:
  1. Изготвяне на план за внедряване на решението отчитайки текущото състояние и конфигурацията на ИТ инфраструктурата и приложенията в ИСУН2020. Планирането на дейностите спомага и за намаляване на възможните грешки и провали при извършване на дейностите по проекта.
  2. Инсталация и конфигурация на софтуерната системата за наблюдение и управление на приложенията и извършване на основните настройки.
  3. Конфигурация на наблюдението на потребителските действия при ползване на приложенията стриктно спазвайки плана за внедряване.
  4. Извършване на функционални тестове демонстриращи работоспособност и правилно функциониране на система за наблюдение правилното функциониране…

  Референтен номер: 00270-2018-0021
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 3 000 000 BGN 26.11.2018 17:30

  Инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) за обект: „Цялостна реконструкция и модернизация на ГКПП „Станке Лисичково“

  Обхватът на обществената поръчка включва следните дейности:
  Дейност I – Изготвяне на инвестиционен проект;
  Дейност II - Изпълнение на СМР по реализиране на строителството на обекта;
  Дейност III - Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта.
  Настоящата обществена поръчка включва дейности с повече от един обект по чл. 3 от ЗОП, с оглед на което и в съответствие с чл. 11, ал. 1 от ЗОП поръчката се възлага по реда, приложим за обекта, който характеризира дейностите - основен предмет на поръчката.

  Референтен номер:
  Сектори:
  Строителство и недвижими имоти Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 80 000 BGN 26.11.2018 17:30

  „Изв. на оценка на съответствието и осъщ. на стр. надзор при изп. на инженеринг (проектиране, строителство и осъщ. на авт.…

  Предметът на поръчката включва изпълнението на следните дейности:
  Дейност I – Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти, при спазване на изискванията на чл. 142 от ЗУТ;
  Дейност II – Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ в задължителния обхват, регламентиран в чл. 168, ал. 1, 3 и 6 от ЗУТ;
  Дейност III – Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявили се дефекти през гаранционните срокове, съобразно с чл. 168., ал. 7 от ЗУТ.

  Референтен номер: 00334-2018-0062
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 165 701 BGN 26.11.2018 17:00

  Доставка на обзавеждане и оборудване в рамките на проект BG16RFOP001-1.034-0001 “Модернизирана образователна инфраструктура в град Лом” по 3 (три) обособени…

  Обществената поръчка обхваща осигуряването на необходимите дейности по доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за ПГ „Найден Геров”; СОУ „Д. Маринов” (малка сграда); I ОУ „Н. Първанов”; II ОУ „К. Фотинов”; IIIСОУ „Отец Паисий”; ЦДГ 1 „Снежанка”; ЦДГ 7 „Калинка” и Детска ясла 1, при условия, в количества и с качество, в пълно съответствие с изискванията, посочени в Техническа спецификация, кореспондиращи на нуждите на Община Лом за реализацията на проекта.

  Референтен номер: 00116-2018-0038
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 640 575 BGN 27.11.2018 17:30

  „Изпълнение на проектиране и строителство за обект „Ремонт и функционално оформление на помещения в сгради на Биологическия факултет на СУ…

  „Изпълнение на проектиране и строителство (изготвяне на работен проект, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор) за обект „Ремонт и функционално оформление на помещения в сгради на Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

  Референтен номер: 00640-2018-0022
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • Изтеглете детайлни указания и цялата необходима документация за кандидатстване за избраната от Вас обществена поръчка само за 6 лв. с ДДС.

  За целта изпратете SMS с текст:
  biz-doc-:procurement_id- и вашият email адрес на номер: 1982.

  Например, ако вашият имейл адрес е ivan.petrov@email.com, трябва да изпратите SMS с текст:
  biz-doc-:procurement_id-ivan.petrov@email.com на номер: 1982

  След като заплатите таксата с SMS, ще получите email с всички необходими документи.

  Ако имате въпроси може да се свържете с нас на телефон 02 / 426 9120 или на email office@bizportal.bg

  Пълна информация за актуални и възложени поръчки с подобен предмет на дейност за последните 12 месеца само за 6 лв. с ДДС. е достъпна в рамките на няколко клика! За всяка възложена поръчка информацията включва и наименование и адрес на изпълнителите на подобните поръчки.

  За целта изпратете SMS с текст:
  biz-rel-:procurement_id- и вашият email адрес на номер: 1982.

  Например, ако вашият имейл адрес е ivan.petrov@email.com, трябва да изпратите SMS с текст:
  biz-rel-:procurement_id-ivan.petrov@email.com на номер: 1982

  След като заплатите таксата с SMS, ще получите email с детайли за актуални и възложени поръчки с подобен предмет и насоченост.

  Ако имате въпроси може да се свържете с нас на телефон 02 / 426 9120 или на email office@bizportal.bg