576 - 580 от 939 поръчки

 • България 427 BGN 12.05.2019 17:00

  „Изпълнение на механизирани противопожарни мероприятия, включващи лесокултурни прегради и минерализовани ивици“

  „Изпълнение на механизирани противопожарни мероприятия, включващи лесокултурни прегради и минерализовани ивици“

  Референтен номер: 2716-2019-0033
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 88 000 BGN 07.05.2019 17:30

  „Разработване и внедряване на софтуерна инфраструктура за семантичен граф, разработване на корпус с лингвистични фрагменти, рефериращи към графа, и интеграция…

  „Разработване и внедряване на софтуерна инфраструктура за семантичен граф, разработване на корпус с лингвистични фрагменти, рефериращи към графа, и интеграция на данни за културно-историческо наследство със семантичния граф“.

  Референтен номер: 4147-2019-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 50 000 BGN 07.05.2019 17:30

  „Разработване и внедряване на софтуерна инфраструктура за семантичен граф, разработване на корпус с лингвистични фрагменти, рефериращи към графа, и интеграция…

  „Доставка на хардуер и периферни устройства за националната инфраструктура КЛаДА-БГ за нуждите на ИИКТ-БАН“.
  Включва закупуване/доставка/ на компютърен сървър и свързана техника, настолни и преносими компютри и принтери с две обособени позиции:
  1. Обособена позиция 1: “Доставка на компютърен сървър и свързана техника“;
  2. Обособена позиция 2: “Доставка на настолни и преносими компютри и периферни устройства ”;

  Референтен номер: 4147-2019-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 15.05.2019 17:00

  Доставка на електрозащитни средства

  Предмет на поръчката е доставка чрез покупка на електрозащитни средства, разделен в четири обособени позиции:
  Обособена позиция № 1 "Доставка на преносими заземители и клеми за преносими заземители";
  Oбособена позиция № 2 "Доставка на щанги изолиращи за поставяне на преносими заземители";
  Oбособена позиция № 3 "Доставка на указатели за напрежение и щанги изолиращи оперативни";
  Oбособена позиция № 4 "Доставка на диелектрични ръкавици, боти, ботуши и килимчета".
  Доставките ще се осъществяват чрез отделни поръчки за доставка от възложителя за срока на договора.

  Референтен номер: 01379-2019-0053
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 9 000 BGN 15.05.2019 17:00

  Доставка, демонтаж, монтаж и баланс на гуми за автомобили, собственост на ТП "ДЛС Несебър", за срок от 12 месеца.

  Предмет на обществената поръчкат е избор на изпълнител, който да извърши доставка, демонтаж, монтаж и баланс на 96 бр. гуми за автомобили, собственост на ТП "ДЛС Несебър", за срок от 12 месеца.

  Референтен номер: 02716-2019-0034
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки