576 - 580 от 971 поръчки

 • гр. София 40 650 BGN 28.11.2018 17:30

  „Основен ремонт на помещения, находящи се в ФХФ, собственост на СУ „Св. Климент Охридски“.

  Основен ремонт на помещения, находящи се в ФХФ, собственост на СУ „Св. Климент Охридски", както следва:
  1. Основен ремонт на помещения №144-145 и адаптирането им в лаборатория -„Охарактеризиране и качествен контрол на продукти“.
  2. Основен ремонт на помещение М6 и адаптирането му в лаборатория „Оценка на безопасност на продукти“.

  Референтен номер: 00640-2018-0023
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Стара Загора 10 000 BGN 27.11.2018 17:30

  “Оценяване съответствието на инвестиционния проект съгласно чл.142, ал.11 от ЗУТ и упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително -…

  “Оценяване съответствието на инвестиционния проект съгласно чл.142, ал.11 от ЗУТ и упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително - монтажни работи за обект: „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст в УПИ III-251, кв. 15 „Зора“, по плана на гр. Стара Загора, община Стара Загора”
  Предвидено е строежът „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“ да се изгради в УПИ III-251, кв. 15 „Зора“, гр. Стара Загора.
  Преходните жилища ще се състоят от помещения, които териториално и функционално ще са обединени в самостоятелен обект, предназначен за задоволяване нуждите на потребителите с препоръчителна разгъната-застроена площ (РЗП)…

  Референтен номер: 00774-2018-0064
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Стара Загора 10 000 BGN 27.11.2018 17:30

  “Оценяване съответствието на инвестиционния проект съгласно чл. 142, ал. 11 от ЗУТ и упражняване на строителен надзор при изпълнение на…

  “Оценяване съответствието на инвестиционния проект съгласно чл. 142, ал. 11 от ЗУТ и упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително - монтажни работи на обект: „Преустройство, ремонт и реконструкция на сградата на ДДЛРГ „Незабравка“, кв. „Самара“, гр. Стара Загора в създаване на следните услуги – Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, ЦСРИ за деца с аутизъм и Център за обществена подкрепа“
  Сградата на ДДЛРГ „Незабравка“, кв. „Самара“ е разположена в УПИ I-детско заведение, кв.449 с идентификатор 68850.520.168 по плана на гр.Стара Загора. Година на построяване 1975 година.
  Основни обемнопланировъчни и функционални показатели:
  1. Площи:
  Застроена площ 950,00 кв.м
  Разгъната…

  Референтен номер: 00774-2018-0061
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Стара Загора 10 000 BGN 27.11.2018 17:30

  “Оценяване съответствието на инвестиционния проект съгласно чл.142, ал.11 от ЗУТ и упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително -…

  “Оценяване съответствието на инвестиционния проект съгласно чл.142, ал.11 от ЗУТ и упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително - монтажни работи за обект: „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст в село Богомилово“ в УПИ V-444, кв. 14, община Стара Загора”
  Предвидено е строежът „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“ да се изгради в УПИ V-444, кв. 14, с.Богомилово, община Стара Загора.
  Преходните жилища ще се състоят от помещения, които териториално и функционално ще са обединени в самостоятелен обект, предназначен за задоволяване нуждите на потребителите с препоръчителна разгъната-застроена площ (РЗП) - 180-230м2.

  Референтен номер: 00774-2018-0062
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 27 250 BGN 29.11.2018 17:30

  „Избор на изпълнител за доставка на компютърна техника за нуждите на Общинска администрация – гр. Благоевград, на детските и социални…

  „Избор на изпълнител за доставка на компютърна техника за нуждите на Общинска администрация – гр. Благоевград, на детските и социални заведения на територията на Община Благоевград“

  Референтен номер: 00109-2018-0056
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки