581 - 585 от 735 поръчки

 • България 110 000 BGN 27.05.2019 17:30

  Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обектите, предоставени за управление на Министерството на…

  Настоящата поръчка е за избор на изпълнител за доставка на нетна активна електрическа енергия, който да е и координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на МТСП. Доставката включва: доставка на електрическа енергия ниско напрежение, оформяне на документи и регистрация при първоначалната смяна на доставчика; планиране и прогнозиране от името на клиента; изготвяне и подаване на почасови товарови графици от името на клиента, като рисковете, свързани с прогнозирането и небалансите остават за сметка на изпълнителя, и участие във фирмената балансираща група. Изпълнителят следва…

  Референтен номер: 00422-2019-0005
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 276 037 BGN 27.05.2019 17:00

  „Избор на изпълнител за извършване на Ремонт и обновяване на сградата на Oбщина Елин Пелин, находяща се в УПИ III-за…

  Предмет на настоящата обществена поръчка e:
  „Избор на изпълнител за извършване на Ремонт и обновяване на сградата на Община Елин Пелин, находяща се в УПИ III-за административен център, кв. 165, по плана на гр. Елин Пелин, Община Елин Пелин”.

  Референтен номер: 00024-2019-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 4 400 BGN 27.05.2019 17:00

  „Упражняване на строителен надзор на обект: „Ремонт на участъци от уличната мрежа и част от четвъртокласна пътна мрежа от територията…

  Упражняване на строителен надзор по време на строителството до приемане и въвеждане в експлоатация на строежите – предмет на поръчката; Изпълняване функциите на Координатор по безопасност и здраве; Управление на процесите на въвеждане в експлоатация на строежите до издаване на Разрешение за ползване на строежите; Управление на процесите по отстраняване на дефекти на строежа в гаранционните срокове.

  Референтен номер: 00630-2019-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 116 000 BGN 27.05.2019 17:30

  „Доставка на зимно работно облекло за нуждите на ДФ „Земеделие“

  Основният артикул предмет на поръчката е доставка на 360 бр. зимно яке – унисекс за служителите на Дирекция „Технически инспекторат” на ДФ „Земеделие“, подходящо за преходи и работа в зимни условия (ниски температури, висока влажност, вятър и др.), чието подробно описание се съдържа в Техническата спецификация на Възложителя от Глава Вора "Технически спецификации и изисквания към изпълнението" към Документацията за участие.

  Референтен номер: 00737-2019-0008
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 58 560 BGN 29.05.2019 17:00

  Осигуряване на комуникационна свързаност от оператор на фиксирани услуги за нуждите на община град Добрич

  Пълният обхват на поръчката включва осъществяване на входящи и изходящи гласови, телефонни и факс обаждания от и към всички национални фиксирани, мобилни и международни мрежи за провеждане на селищни, междуселищни и международни разговори и разговори към мобилни оператори, чрез използване на телефонна и достъп до Интернет.

  Референтен номер: 00383-2019-0007
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки