581 - 585 от 986 поръчки

 • България 4 686 317 BGN 04.04.2019 17:00

  Изпълнение на СМР по проект "Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище Поморие" - II етап: „Западен предпазен мол от профил…

  Предметът на поръчката е свързан с избор на изпълнител, който да извърши необходимото строителство, за да се постигне основната цел на проекта, а именно модернизация и реконструкция на рибарското пристанище Поморие - II етап: „Западен предпазен мол от профил 1 до профил 5“.

  Референтен номер: 00712-2019-0012
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 100 000 BGN 03.04.2019 17:00

  Упражняване на строителен надзор по проект "Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище Поморие" - II етап

  Предметът на поръчката е свързан с избор на изпълнител, който да упражни строителен надзор по време на строителството на обект: „Западен предпазен мол от профил 1 до профил 5“ и на обект: „МЕТАЛНО ХАЛЕ/РАБОТИЛНИЦА ЗА РИБАРСКИ СЪДОВЕ-етап втори, Рибарско пристанище-Поморие в УПИ V-459, 465, 466, 467, 545, 555, 556, в кв. 19а по плана на гр. Поморие“, които се намират на една строителна площадка - рибарското пристанище в град Поморие по време на реализацията на проекта на Община Поморие, финансиран от ПМДР 2014 - 2020 г.

  Референтен номер: 00712-2019-0013
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 2 000 000 BGN 02.04.2019 17:00

  Доставка на техническо оборудване, резервни части и материали за нуждите на БНТ.

  Доставка на техническо оборудване, резервни части и материали за нуждите на БНТ с прогнозна стойност 2 050 000 лв. без ДДС - по обособени позиции.
  ОП 1: Телевизионно технологично оборудване и инсталационни материали с прогнозна стойност 2 000 000 лв. без ДДС;
  ОП 2: Резервни светлинни източници, филтри, батерии и акумулаторни батерии с прогнозна стойност 30 000 лв. без ДДС;
  ОП 3: Електроматериали за поддръжка на сградния фонд с прогнозна стойност 10 000 лв. без ДДС;
  ОП 4: Климатична техника и резервни части за нея с прогнозна стойност 10 000 лв. без ДДС.
  Обособени позиции 2, 3 и 4 ще бъдат възложени по реда на…

  Референтен номер: 00388-2019-0008
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 000 000 BGN 28.03.2019 17:30

  Отпечатване и доставка на нормативно регламентирани формуляри и ваучери за изпълнение на дейности по закон от Агенция за социално подпомагане

  Обект на обществената поръчка е отпечатването и доставянето до ЦУ на АСП и до 28-те РДСП в страната на нормативно регламентираните видове формуляри и ваучери във връзка с изпълнение дейностите по закон от Агенцията за социално подпомагане по закон.

  Референтен номер: 00496-2019-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 74 400 000 BGN 11.04.2019 17:30

  "ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ…

  продължава от поле II.1.1...ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН,СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ, СЪГЛАСНО ЧЛ.19,АЛ.1,Т.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА,ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ,КАКТО СЛЕДВА:
  •Обособена позиция №1–ОПУ ВЕЛИКО ТЪРНОВО;
  •Обособена позиция №2–ОПУ ГАБРОВО;
  •Обособена позиция №3–ОПУ РАЗГРАД;
  •Обособена позиция №4-ОПУ РУСЕ и
  •Обособена позиция №5–ОПУ СИЛИСТРА".
  •ОПУ В. ТЪРНОВО е с дължина на пътната мрежа 963,921км.
  •ОПУ ГАБРОВО е с дължина на пътната мрежа 503,741км.
  •ОПУ РАЗГРАД е с дължина на пътната мрежа 505,400км.
  •ОПУ РУСЕ е с дължина на пътната мрежа 496,583км.
  •ОПУ СИЛИСТРА е с дължина на пътната мрежа 506,075км.
  Целта на общ. поръчка е да бъде определен изп-л за извършването на поддържане (превантивно,текущо,зимно и ремонтно-възстановителни работи при авар. ситуации) на…

  Референтен номер: 00044-2019-0009
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки