636 - 640 от 718 поръчки

 • България 28.02.2020 16:00

  Доставка на 600т. карбамит /урея/ за нуждите на Топлофикация Русе ЕАД по техническо задание

  Доставка на 600т. карбамит /урея/ за нуждите на Топлофикация Русе ЕАД по техническо задание.До 50 т. месечно след заявка

  Референтен номер: 00678-2020-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 158 333 BGN 04.03.2020 16:30

  „Доставка на лабораторна апаратура: персонален настолен секвенатор от следващо поколение за нуждите на Лаборатория по медицинска генетика към „Специализирана болница…

  Предметът на обществената поръчка включва доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на персонала на лечебното заведение и гаранционно обслужване/поддръжка на един брой фабрично нов персонален настолен секвенатор от следващо поколение, с технически характеристики съгласно Техническа спецификация - Приложение № 1, неразделна част от настоящата документация.

  Референтен номер: 01667-2020-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 520 000 BGN 27.02.2020 16:00

  Доставка на мед. изделия - водачи, балони, катетри и други за нуждите на звено Инвазивна кардиология на МБАЛ Югозападна болница…

  Доставка на медицински изделия - водачи, балони, катетри и други за нуждите на звено Инвазивна кардиология, по периодични заявки, в зависимост от нуждите на възложителя, съгласно спецификация.

  Референтен номер: 00998-2020-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 21 000 BGN 06.03.2020 17:00

  „РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА МПС, ВКЛЮЧИТЕЛНО И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, за срок от 36 месеца, за нуждите на ТП ДГС Мездра”

  Услугите, предмет на поръчката , са за техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили на ТП ДГС Мездра, включително и резервни части , материали и консумативи, необходими за извършването им.

  Референтен номер: 02709-2020-0003
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 340 182 BGN 04.03.2020 16:00

  Изпълнение на СМР на обект „Реконструкция, ремонт и оборудване във връзка с изпълнение на мерки енергийна ефективност на обект.

  Пълно и детайлно специфициране на конкретните видове работи и съответните необходими количества за изпълнението на обекта на строителна интервенция е отразено в изготвената и одобрена пълна техническа документация - Технически спецификации и инвестиционен проект, с приложени обяснителни записки и количествени сметки, които са достъпни в профила на купувача на община Тополовград.

  Референтен номер: 00721-2020-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки