641 - 645 от 718 поръчки

 • България 16 651 793 BGN 09.03.2020 17:30

  „Изпълнение на СМР за изграждане на обект: "Център за Растителна Системна Биология и Биотехнологии в УПИ II-540.1208 от кв. 27-нов,…

  Предвижда се да бъде изграден нов Център за растителна системна биология и биотехнологии в УПИ II-540.1208, обществено и делово обслужване от кв.27-нов /кв.1-стар, ж.гр. А-7,8/ по плана на ЖР "Тракия", гр. Пловдив, Община Пловдив. Категорията на строежа е трета, съгласно издадено Разрешение за строеж № 153/19.06.2019 г. Предвидените в инвестиционния проект строително-монтажни работи за изпълнение на строежа се разделят в осем подобекта. Пълната разгъната застроена площ на сградите, включително оранжериите, възлиза на 10032,93 кв.м., а застроената площ е 7122,34 кв.м. Извън тези площи, в парцела са предвидени: - Паркинг за 120 автомобила с площ 2865,31 кв.м.; - Благоустрояване с водна…

  Референтен номер: 5541-2020-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 460 000 BGN 12.03.2020 16:30

  „Доставка на комбинирани фуражи и фураж-млекозаместител за нуждите на животновъдството в Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево“

  Обществената поръчка е за доставка на комбинирани фуражи: Стартерна смеска за агнета - гранули в чували по 20 кг. – 10 тона; КФ за шилета угояване - гранули в чували по 20 кг. – 20 тона; КФ за лактиращи крави (18 % суров протеин) – 910 тона и доставка на фураж-млекозаместител – 9000 кг.

  Референтен номер: 00507-2020-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 040 000 BGN 11.03.2020 16:30

  „ПОКУПКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НА СВОБОДНИЯ ПАЗАР ЗА НУЖДИТЕ НА „УМБАЛ – БУРГАС” АД”

  .2. Техническа спецификация:
  Предметът на обществената поръчка е сключване на договор за покупко-продажба на електрическа енергия по свободно договорени цени съгласно чл.100, чл.101, чл.102 и чл.103 от ЗЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия, за захранване на комплекса от сгради, включени в състава на „УМБАЛ – Бургас” АД, разположени на територията на гр. Бургас, с административен адрес: бул. „Стефан Стамболов” № 73, и присъединени към мрежа Ср.Н със собствена кабелна мрежа. Изпълнителят извършва доставка, за период от 24 /двадесет и четири/ месеца, на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение за броя 7 бр. обекти…

  Референтен номер: 00301-2020-0003
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 24 000 BGN 04.03.2020 17:00

  „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на моторни превозни средства (в т.ч. автомобили и мотоциклети), включително доставка…

  Обществената поръчка включва: Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на моторни превозни средства (в т.ч. автомобили и мотоциклети), включително доставка на резервни части и консумативи за превозните средства собственост на ЮЦДП – Смолян, стопанисвани от ТП „ДГС – Първомай“, за срок от 24 месеца, съгласно Техническа спецификация - Приложение № 10 от Документацията за участие.

  Референтен номер: 02718-2020-0006
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 8 000 BGN 04.03.2020 17:00

  „Доставка чрез закупуване на гуми за превозни средства – автомобили (в т.ч. монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми, изправяне на…

  Обществената поръчка включва: Доставка на нови външни гуми (зимни, летни и всесезонни, вкл. демонтаж на стари, монтаж, баланс и смяна на вентил на нови гуми за автомобили и мотоциклети; Ремонт на стари аварирали гуми за автомобили и мотоциклети (монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми, изправяне на джанти и др.) Примерно описание на използваните гуми за превозни средства, се съдържа в Техническата спецификация – Приложение № 10. ТП „ДГС – Първомай” ще заявява гуми/услуги при възникнала необходимост. Доставяните гуми трябва да бъдат от висок клас, да са нови и неупотребявани, да отговарят за съответната марка автомобил и да са произведени през…

  Референтен номер: 02718-2020-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки