656 - 660 от 987 поръчки

 • България 100 000 BGN 09.04.2019 17:30

  Проект за Общ устройствен план (ОУП) на община Бяла и Екологична оценка към него

  Предмет на настоящата обществена поръчка е изработване на проект за Общ устройствен план на община (ОУПО) Бяла, област Варна, включващ Екологична оценка (ЕО) и Оценка за съвместимост (ОС).
  Проектът на ОУПО Бяла трябва да обхване територията на община Бяла с нейните населени места и землищата им.
  Изработеният проект следва да бъде съобразен с плановото задание, с изискванията на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и съответните подзаконови нормативни актове, в т. ч. Наредба №7/2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони…

  Референтен номер: 00028-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 17.04.2019 16:30

  „Доставка на автоматични и товарови прекъсвачи ниско напрежение (НН) с лят корпус“

  Управителният съвет на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, като секторен възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), извършващ секторна дейност по чл. 123, т. 2 във връзка с чл. 125, ал. 1, т. 1 от ЗОП и § 2, т. 60 от ДР на ЗОП въз основа на специални или изключителни права по смисъла на § 2, т. 47 от ЗОП, открива и провежда “открита” по вид процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: „Доставка на автоматични и товарови прекъсвачи ниско напрежение (НН) с лят корпус“, реф. №…

  Референтен номер: 01467-2019-0010
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 700 000 BGN 04.04.2019 18:00

  Доставка на специализирано оборудване и обзавеждане за спортен комплекс „Хеброс“ - гр.Харманли с две обособени позиции

  Доставка на специализирано оборудване и обзавеждане за спортен комплекс „Хеброс“ - гр.Харманли с две обособени позиции:
  Обособена позиция № 1 „Доставка на специализирано оборудване по част „ОВК“ и
  Обособена позиция № 2 „Доставка на обзавеждане“

  Референтен номер: 56-2019-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 29.03.2019 17:00

  „Доставка на тръби от полиетилен висока плътност и фитинги в две обособени позиции"

  Предметът на поръчката включва доставка на HDPE PE 100 и РЕ 100 RC тръби, фитинги за свързването им, водовземни скоби и адаптори. Доставката на тръби от полиетилен висока плътност и фитинги ще се осъществява по преценка на Възложителя, в зависимост от обектите за изпълнение и характера на възникналите аварии. Посочените в документацията количества тръби и фитинги са прогнозни и Възложителят не е задължен да ги заяви, а при необходимост от по-големи доставки от някои артикули да надхвърля посочените количества.
  Доставката на изделията се осъществява след писмена заявка на Възложителя в зависимост от обектите за изпълнение и характера на авариите. Доставките трябва…

  Референтен номер: 688-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 15.04.2019 17:00

  „Доставка на тръби за нуждите на "ВиК" ЕООД – гр. Стара Загора”.

  Обществената поръчка е с пет обособени позиции, в зависимост от вида на изделията.
  Доставките по всяка една от обособените позиции ще се извършват по периодични заявки от страна на Възложителя при възникнали потребности от тях и в зависимост от финансовите му възможности. В заявката ще се упоменава конкретния вид изделие, от което Възложителят има нужда, както и точното му количество.
  Всяка една от заявките ще се връчва лично на упълномощен представител на изпълнителя, по пощата - чрез обратна разписка, на ръка срещу подпис, по факс или e-mail.

  Референтен номер: 00397-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки