656 - 660 от 1230 поръчки

 • България 105 000 BGN 14.04.2020 13:00

  “Доставка на продукти за растителна защита за нуждите на ЗИ-Шумен,

  Активно вещество Наименование на продукта и/или негов еквивалент Гранични стойности в кг. литри Необхо-дими количества
  84г/л епоксиназол+250 г/л фенпропиморф Опус ТОП Литри 205
  Флорасулам – 54 г/ кг, тритосулфурон – 714 г / кг Биатлон 4Д Килограм 18
  Флуксапироксад – 75 г/л +пираклостробин – 150 г/л Приаксор ЕК Литри 45
  310 г/л тиофанат – метил +187 г/л епоксиконазол Дует Ултра Литри 155
  500 г/кг Флумиоксазин Пледж 50 ВП Килограм 15
  720г/л диметенамид Спектрум Литри 185
  40 г/л имазамокс Листего 40, Пулсар 40,
  Пасат 40 Литри 100
  22,5 г/л форамсулфорон+ изоксадифен-етил(антидот -22,5 г/л) Екип ОД Литри 585
  360/л глифозат Наса 36СЛ Литри 1000
  Бромоксинил октаноат/хептаноат – 400,8 г/л (съответстващо на 280 г/л…

  Референтен номер: 724-2020-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 360 189 BGN 21.04.2020 17:30

  Благоустройствени дребномащабни мерки в населените места на община Самоков” по 6 обособени позиции;

  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „Благоустрояване на градинката и изграждане на зона за отдих в северната част на с. Ковачевци (входно-изходното пространство на пътя за с. Ярлово), община Самоков”.
  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „Изграждане на спортна площадка 31м./22м. в двора на училище „Кирил и Методий” в с. Марица, община Самоков”.
  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 „Изграждане на спортна площадка 25м./15м. западно от сградата на кметството в с. Долни Окол, община Самоков”.
  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 „Изграждане на детска площадка западно от блок 1 в кв. „Възраждане”, община Самоков.
  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 „Благоустрояване на междублоково пространство около бл. 2, бл. 4 и бл. 6, западно от…

  Референтен номер: 00580-2020-0010
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 24 300 BGN 27.04.2020 17:00

  Упражняване на строителен надзор в три обособени позиции:

  Упражняване на строителен надзор в три обособени позиции: 1. “Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР за реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа по улици „Симов дол“, ул.“Петко Д. Петков“ и ул.“Кирил и Методий“ в гр.Луковит“ 2. „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор ЗА ОБЕКТ: „Изграждане на пристройка и надсройка на съществуващи сгради на ЦДГ „Слънце“ гр. Луковит““ 3. “Пристрояване към съществуваща сграда към НУ „Инж. Георги Ив. Вълков“ гр. Луковит“. Избраният изпълнител трябва да извършва консултантска дейност и упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г.;…

  Референтен номер: 00369-2020-0008
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 199 690 BGN 14.04.2020 16:00

  „Приготвяне и ежедневна доставка на храна по определени диети за пациентите на МБАЛ „Свети Пантелеймон – Пловдив“ ЕООД”

  Ежедневно приготвяне и доставяне на храна за пациенти в индивидуални термоустойчиви полипропиленови кутии /контейнери/, след получена от възложителя писмена заявка. Храната се приготвя чрез използване на висококачествени продукти, несъдържащи вредни за здравето примеси и добавки и съгласно „Сборник рецепти за диетични ястия за заведенията за обществено хранене и лечебно-профилактичните заведения”, изд. 1984 г. на МЗ.

  Референтен номер: 01020-2020-0003
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 299 210 BGN 16.04.2020 17:00

  Извършване на строително - монтажни работи в община Левски по обособени позиции

  Извършване на строително - монтажни работи по пътни настилки в община Левски по 5 обособени позиции. Видовете строителни и монтажни работи, които ще се изпълняват са подробно описани в Техническата спецификация. Количествата ще се доказват с протокол за действително извършени СМР, съставен по реда на Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

  Референтен номер: 00794-2020-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки