656 - 660 от 712 поръчки

 • България 176 000 BGN 29.01.2019 17:30

  Доставка на полицейски униформи – обувки специални тактически - зимни и летни

  Поръчката включва доставка на полицейски униформи - обувки специални тактически - зимни и летни, обособени в 2 (две) позиции, както следва:
  Позиция 1. Обувки специални тактически - зимни - общо 250 чифта;
  Позиция 2. Обувки специални тактически - летни - общо 350 чифта;

  Референтен номер: 02851-2018-0036
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 214 488 BGN 25.01.2019 17:30

  Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване за нуждите на СУ ”Св. Климент Охридски” по две обособени позиции

  Предметът на обществената поръчка е: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване за нуждите на СУ ”Св. Кл. Охридски” по две обособени позиции:
  1. Позиция: Оборудване на две дигитални микроскопски лаборатории за микробиология за Биологическия факултет
  2. Позиция: Оборудване на лаборатория по фармакогнозия към Факултет по химия и фармация
  Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Избраният изпълнител следва да осигури доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на оборудването, обучение за управление на специалист на възложителя и гаранционно обслужване на оборудване за две дигитални микроскопски лаборатории за микробиология за Биологически…

  Референтен номер: 00640-2018-0036
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 75 000 BGN 28.01.2019 17:30

  „Доставка на специализиран софтуер за съхранение на RDF и свързани данни“

  Предметът на настоящата обществена поръчка е „Доставка на специализиран софтуер за съхранение на RDF и свързани данни“ във връзка с изпълнението на проект “Национална интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ).”. Предметът включва доставката на 1 бр. лиценз с валидност 2 години, инсталация и обучение за работа.
  Предметът на настоящата обществена поръчка е „Доставка на специализиран софтуер за съхранение на RDF и свързани данни“ във връзка с изпълнението на проект “Национална интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана…

  Референтен номер: 04147-2018-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 29 167 BGN 24.01.2019 17:00

  Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на РЗОК-Шумен

  1. Изпълнението на предмета на поръчката включва извършването на следните основни дейности:
  1.1. Доставка на необходимите количества нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение, посочени в т. 2.4 от Технич. изисквания и спецификации.
  1.2. Изготвяне на всички необходими документи за регистрация на обектите на Възложителя на свободния пазар на електроенергия и извършване пълната процедура по тяхната регистрация.
  1.3. Включване на Възложителя като непряк член на балансиращата група на Изпълнителя съгласно “Правилата за търговия с електрическа енергия“ (ПТЕЕ), без Възложителят да заплаща такса за регистрация и участие.
  1.4. Енергиен мониторинг, прогнозиране потреблението на електрическа енергия на Възложителя и съставяне на почасови графици на потребление. Известяване…

  Референтен номер: 00207-2018-0137
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 2 157 626 BGN 24.01.2019 17:30

  „Доставка на хранителни продукти”

  Предмет на процедурата е определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет ,,Доставка на хранителни продукти” за нуждите на детските заведения /ЦДГ и ОДЗ/ и заведенията за социални услуги на територията на община Пазарджик, съгласно ,,Списък на детските заведения на територията на община Пазарджик” /Приложение № 1/ и ,,Списък на заведенията за социални услуги на територията на община Пазарджик” /Приложение № 2/ към указанията за участие.
  Поръчката е разделена на обособени позиции, както следва:
  Обособена позиция 1 – „Хляб и хлебни изделия”; Обособена позиция 2 – „Месо, месни продукти”; Обособена позиция 3 – „Мляко и млечни продукти”; Обособена позиция 4 – „Зеленчуци…

  Референтен номер: 00385-2018-0020
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки