661 - 665 от 987 поръчки

 • България 2 700 000 BGN 03.04.2019 17:00

  „Доставка на фонокарти за провеждане на разговори на територията на Р България и извън нея, позволяващи ползване в апарати тип…

  Доставка на фонокарти за провеждане на разговори на територията на Р. България и извън нея, позволяващи ползването на апарати тип "Мобика", монтирани в местата за лишаване от свобода. Възложителят не е посочил ориентировъчни количества предвид това, че не може да прецени индивидуалната потребност от доставка на фонокарти (от 25 и/или 100 импулса) за периода на възлагане, предвид потребността на крайния получател - лица лишени от свобода. С оглед на което, посочените от възложителя фонокарти (от 25 и 100 импулса) ще се доставят по единични цени, предложени с процент търговска отстъпка от изпълнителя в ценовото му предложение.

  Референтен номер: 00537-2019-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Габрово 73 000 BGN 02.04.2019 17:00

  „Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане за нуждите на ТУ-Габрово по две обособени позиции

  За обособена позиция №1 - еднократна доставка и монтаж на мебелно обзавеждане за нуждите на Хотел към учебен корпус №6 на ТУ-Габрово, съгласно Техническите спецификации на възложителя.
  За обособена позиция № 2 - периодични доставки и монтаж по заявка на възложителя, в която са посочени вида и количеството на заявените артикули. Посочените прогнозни количества са приблизителни и възложителят си запазва правото да ги увеличава и/или намалява в зависимост от конкретно възникналите нужди. В този смисъл възложителят има право в срока на договора да не заяви в пълен обем даденото прогнозно количество стока, както и да заявява доставки на стоки след достигане…

  Референтен номер: 00574-2019-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 02.04.2019 16:30

  Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система, контрол на достъпа и периметрова охрана в п/ст Жеравица

  Настоящата поръчка ще се изпълни чрез инженеринг (проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация).По отношение на видовете дейности, изпълнението на обекта ще се реализира условно на два етапа:
  Първи етап: проектиране - изготвяне на работен проект;
  Втори етап: доставка на оборудване и помощни материали, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на системите за подстанцията.
  Изпълнението на поръчката включва следния обем работи: Изготвяне на работен проект, съгласно настоящите технически изисквания; доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на видеонаблюдение на ОРУ 110 kV; доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пожароизвестителна система в обекта; доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на сигнално-охранителна система; доставка, монтаж…

  Референтен номер: 01379-2019-0027
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 544 167 BGN 28.03.2019 17:00

  „Изпълнение на инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: ” Основен ремонт и реконструкция…

  Обхват на проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обекта:
  • Градски басейн, находящ се в ПИ 20465.502.248 по Кадастралната карта на гр.Девин, УПИ XXI, кв.62 по ПУП на град Девин.
  • Обслужваща сграда, находяща се в ПИ 20465.502.248 по Кадастралната карта на гр.Девин, УПИ XXI, кв.62 по ПУП на град Девин.
  • Външна връзка с уличната водопроводна мрежа.
  • Външна връзка с топлопровод за минерална вода.
  • Външна връзка с улична електроразпределителна мрежа.
  Основни дейности
  - Земни работи;
  - Кофражни работи;
  - Армировъчни работи;
  - Бетонови работи;
  - Хидроизолационни работи;
  - Зидарски работи;
  - Облицовъчни работи;
  - Бояджийски работи;
  - Направа на настилки;
  - Доставка и монтаж на дограма;
  - Топлоизолационни работи;
  - Мазачески…

  Референтен номер: 00009-2019-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 33 243 BGN 25.03.2019 17:00

  „Доставка на компютърно оборудване и друг хардуер за нуждите на ИВСС“

  Настоящата обществена поръчка е за доставка на нова, неупотребявана компютърна и друга офис техника за нуждите на Инспектората към Висшия съдебен съвет. Обществената поръчка се разделена на следните обособени позиции:
  № 1 „Доставка на сървър“
  № 2 „Доставка на баркод скенери и термопринтери“

  Референтен номер: 1599-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки