661 - 665 от 1230 поръчки

 • България 120 967 BGN 13.05.2020 17:30

  Разработване на Методика за работа на непедагогич.персонал и обучителна програма към нея;обучение на непедагогич.персонал и на др.заинтересовани страни;разработване на сборник„Добри…

  Предмет на поръчката е избор на изпълнител, който да: - разработи Методика и обучителна програма към нея за работа на непедагогически персонал и на други заинтересовани лица за прилагане на форми и методи за взаимодействие между детска градина и родителите, на деца от уязвимите общности, изработена на базата на национално изследване на средата на взаимодействието „детска градина – семейство; -проведе обучения за непедагогическия персонал (медиатори, социални работници и помощници на учителите) и други заинтересовани страни (родители и/или авторитети от и за общността, представители на НПО) за придобиване на умения за работа с родители на деца от уязвими групи (вкл. и…

  Референтен номер: 02152-2020-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 15.04.2020 16:30

  Избор на застраховател за „Топлофикация - Разград” АД за сключване на комбинирана застрахователна полица, включваща „Имущество” и „Прекъсване на дейността”

  Предмет на обществената поръчка е комбинирана задтраховка „Имущество“ и „Прекъсване на дейността“

  Референтен номер: 3671-2020-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 15 000 BGN 29.04.2020 17:00

  Доставка на прогнозни видове и количества хранителни продукти, плодове и зеленчуци , алкохолни и безалкохолни напитки за осъществяване на обслужващи…

  Доставка на прогнозни видове и количества хранителни продукти, плодове и зеленчуци , алкохолни и безалкохолни напитки за осъществяване на обслужващи дейности при провеждане на организиран ловен туризъм за нуждите на ТП „ДЛС Шерба

  Референтен номер: 02711-2020-0087
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 2 445 BGN 29.04.2020 17:00

  Изпълнение на агротехнически услуги за 2020 година в поземлени имоти , предоставени за управление на ТП ДЛС Шерба - жътва…

  Изпълнение на агротехнически услуги за 2020 година в поземлени имоти , предоставени за управление на ТП ДЛС Шерба - жътва на пшеница , съгласно техническа спецификация

  Референтен номер: 02711-2020-0088
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 666 952 BGN 14.04.2020 17:30

  Pемонт и възстановяване на бързотока на язовир "Елешница", находящ се в с. Цонево, общ. Дългопол, обл. Варна

  Pемонт и възстановяване на бързотока на язовир "Елешница", находящ се в с. Цонево, общ. Дългопол, обл. Варна. В Техническа спецификация (раздел X) към документацията се съдържа информация за вида и обема на необходимите ремонтно-възстановителни работи по обекта – предмет на обществената поръчка.

  Референтен номер: 02023-2020-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки