661 - 665 от 712 поръчки

 • България 990 833 BGN 28.01.2019 17:15

  Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от Републиканска транспортна схема от квотата на Община Бургас по обособени…

  Предмет на обществената поръчка е извършването на обществен превоз на пътници по автобусни линии от Републиканската транспортна схема от квотата на Община Бургас. Поръчката има за цел да компенсира превозвачите, определени за изпълнители по настоящата процедура, за извършени разходи за превоз на лицата ползващи преференции по реда на НАРЕДБА за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други…

  Референтен номер: 00797-2018-0058
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Габрово 401 667 BGN 30.01.2019 17:00

  Ежедневно приготвяне и доставка на храна за Домашен социален патронаж, гр. Габрово

  Предметът на настоящата поръчка е Ежедневно приготвяне и доставка на храна за Домашен социален патронаж, гр. Габрово
  Обхватът на дейностите е подробно описан в Техническите спецификации .

  Референтен номер: 00038-2018-0050
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 25.01.2019 17:00

  Доставка на клеми първична комутация

  Предмет на настоящата поръчка е доставка чрез покупка на клеми първична комутация, съгласно техническите спецификации и е със срок на договора за 4 (четири) години. Доставките се извършват след изпращане на поръчка за конкретна доставка от възложителя. Очакваният обем на доставките, за срока на договора е 6000 бр.клеми. Количеството е прогнозно.

  Референтен номер: 01379-2018-0234
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 2 083 333 BGN 24.01.2019 17:30

  Основен ремонт на надлез „Катекс“ - участък от бул. „Розова долина“ от кръговото кръстовище с ул. „Бачо Киро“ до пътен…

  Целта настоящата процедура е да бъде избран изпълнител, който да извърши следните основни видове СМР:
  1. Разваляне на асфалтови и изравнителни пластове на съоръжението, хидроизолации, парапети, тротоари и дилатационните фуги;
  2.Повдигане на връхната конструкция на моста, ремонт на подвижните и неподвижни лагери и сваляне на същата;
  3.Обработка на бетоновите повърхности на конструкцията, вкл. обмазването им срещу карбонизация;
  4.Монтиране на отводнителните системи, парапети и стоманените предпазни огради;
  5.Изграждане на тротоари , изравнителни бетонови пластове, монтаж на дилатационните фуги, полагане на асфалтови пластове;
  6.Полагане на хоризонтална маркировка и поставяне на пътните знаци;
  7.Реконструкция на уличното осветление.

  Референтен номер: 00119-2018-0012
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 5 511 385 BGN 24.01.2019 17:30

  Извършване на СМР за изпълнение на проект “Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в населените места на Община Павликени“,…

  Предвидените в инвестиционния проект строително-монтажни работи се разделят в две обособени позиции:
  ? Обособена позиция 1: „Реконструкция и подмяна на амортизирана водопроводна мрежа в с. Караисен, община Павликени“, което включва:
  ? Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа на с.Караисен , община Павликени" - с разваляне и възстановяване на настилката - 17425,4 л.м.
  ? Обект:"Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа на с.Караисен , община Павликени" - без разваляне и възстановяване на настилката - 4076,2 л.м.
  ? Обособена позиция 2: „Реконструкция и подмяна на амортизирана водопроводна мрежа в гр. Бяла черква, община Павликени“, което включва:
  ? "Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа на гр.…

  Референтен номер: 00039-2018-0020
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки