661 - 665 от 990 поръчки

 • България 223 500 BGN 08.07.2019 17:00

  Инж.–проектиране,изпълн. на СМР и упр-не на авт. надзор на обект „Подмяна на водопр., изгр. на дъждопр. канализ., отводнит. канавка, тротоар…

  Предмет на настоящата обществена поръчка е проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор на обект: „Подмяна на водопровод, изграждане на дъждоприемна канализация, отводнителна канавка, тротоар и полагане на асфалтова настилка по улица „Чавдар Войвода“ с. Памукчи, Община Нови пазар“ в това число: ДЕЙНОСТ I. Разработване на инвестиционен проект; ДЕЙНОСТ II. Изпълнение на СМР; ДЕЙНОСТ III. Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР.

  Референтен номер: 00450-2019-0011
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 138 380 BGN 08.07.2019 17:00

  „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор на обект „Основен ремонт на улица „Раковски“ с.…

  Предмет на настоящата обществена поръчка е проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор на обект: „Основен ремонт на улица „Раковски“ с. Памукчи, Община Нови пазар“ в това число: ДЕЙНОСТ I. РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ; ДЕЙНОСТ II. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР; ДЕЙНОСТ III. УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР. Пълната информация относно обхвата, обема и изискванията към изпълнението на обществената поръчка, е подробно описана и регламентирана в утвърдена Техническа спецификация/Техническо задание за проектиране, неразделна част от документацията за обществена поръчка.

  Референтен номер: 00450-2019-0012
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 11.07.2019 16:00

  Доставка на местими фургони (на шейна)

  Доставка чрез покупка на местими фургони (на шейна). Предмета на поръчката е разделен на следните обособени позиции:
  обособена позиция №1: Доставка на местими фургони (на шейна), оборудвани с климатик, съгласно техническата спецификация за обособена позиция №1, неразделна част от документацията за участие.
  обособена позиция №2: Доставка на местими фургони (на шейна) - баня и тоалетна, съгласно техническата спецификация за обособена позиция №2, неразделна част от документацията за участие.
  обособена позиция №3: Доставка на местими фургони (на шейна) - баня, съгласно техническата спецификация за обособена позиция №3, неразделна част от документацията за участие.

  Референтен номер: 00265-2019-0040
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 05.07.2019 16:00

  Доставка на лични предпазни средства

  Доставка чрез покупка на лични предпазни средства. Предмета на поръчката е разделен на следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Доставка на индивидуални средства за защита-противогаз граждански; Обособена позиция № 2 -Доставка на антифони - вътрешни и външни; Обособена позиция № 3 - Доставка на цяла маска за дихателна защита и газов филтър тип АХ за маската. Подробно описание съгласно технически спецификации и условия за изпълнение в документацията за участие.

  Референтен номер: 00265-2019-0041
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 274 622 BGN 08.07.2019 17:00

  Доизграждане на Националната интегрирана система за електронна сигурност на съдебните сгради /НИСЕССС/ на територията на Апелативен район София - Съдебна…

  Поръчката е доизграждане на Националната интегрирана система за електронна сигурност на съдебните сгради /НИСЕССС/ на територията на Апелативен район София - Съдебна палата-София, чрез доставка и въвеждане в експлоатация на крайни компоненти от подсистеми – СОТ, КД и видеонаблюдение, описани в Техническата спецификация, на местата посочени в Работният проект и обяснителната записка към него. Поръчката включва изпълнението на следните дейности:
  - проверка на съществуващата кабелна мрежа и подмяна на централните съоръжения;
  - подмяна на дефектирали крайни компоненти и монтаж на нови;
  - приемане на дейностите, чрез провеждане на функционални изпитания в експлоатационни условия;
  - обучение на администратори и потребители на системите;
  - гаранционна поддръжка.

  Референтен номер: 02022-2019-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки