666 - 670 от 986 поръчки

 • България 1 142 000 BGN 28.03.2019 17:00

  „Извършване на СМР на обект: „Крайбрежен парк с. Лозенец” Община Царево”

  Предметът на обществената поръчка включва извършване на строителни и монтажни работи по изграждане на вътрешна пешеходна алейна мрежа за достъп към отделни зони за отдих и рекреация, предвидени в парковата среда.

  Референтен номер: 00079-2019-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 320 833 BGN 28.03.2019 17:00

  „Текущ ремонт на улици в населени места на Община Карлово, по обособени позиции”

  В обхвата на поръчката е предвидено текущ ремонт улици със съществуващите бетонови настилки и такива с пътни ивици, бордюри /където е необходимо/, както и всички съпътстващи дейности към тях. Приблизителната площ на разрушените настилки, подлежащи на възстановяване, установени към момента на изготвяне на заданието е около 3077 кв м. за всяка една от обособените позиции.

  Референтен номер: 00072-2019-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 01.04.2019 17:30

  „Доставка и монтаж на универсално съоръжение за складиране на течни торове, горива и др. на пристанищен терминал Русе - запад“

  Предметът на настоящата поръчка е инженеринг - проектиране, авторски надзор и изграждане на универсално съоръжение за складиране на течни товари с капацитет около 2000 тона на втори участък на пристанищен терминал Русе – запад.

  Референтен номер: 01158-2019-0009
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 638 883 BGN 01.04.2019 17:00

  „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за ТБО на територията на Община Сунгурларе“.

  Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител за извършване на строителни и рекултивационни работи във връзка с реализация на проект: „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за ТБО на територията на Община Сунгурларе“. Предметът на обществената поръчка включва и гаранционно поддържане на обекта, в съответствие с предложения от избрания изпълнител План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на изпълнения обект, в рамките на предложените от него гаранционни срокове.

  Референтен номер: 00047-2019-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 110 217 BGN 01.04.2019 17:00

  Аварийно-възстановителни работи на Църква „Света Параскева” - с. Козаревец

  Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Аварийно-възстановителни работи на Църква „Света Параскева” - с. Козаревец”.

  Референтен номер: 00137-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки