666 - 670 от 712 поръчки

 • България 180 000 BGN 29.01.2019 17:00

  "Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за сградата на „МБАЛ-Самоков”ЕООД“

  Предметът на поръчката обхваща: Доставка на догов.те кол.ва елек. енергия в мястото на доставка, съгласно ПТЕЕ. Участие на Въз.ля в пазара на бал. енергия, като непряк член на стандартна бал. група с коорд.р ИЗ/ЛЯ, без ВЪЗ/ЛЯ да заплаща такса за участие. Рег.я на Въз.ля на своб.я пазар на електр.енергия, съгласно дейст.те към момента ПТЕЕ така, че да осигури изпъл.то на наст.я договор по проц.та.Изготвяне на дн.те почас. Товар. графици за периода на изп.е на договора. Този дн. график ще бъде общ вид на очак.я час. Енерг. товар. Днев.ят график обхваща 24 часа, зап. от 00:00 ч. до 24:00 ч. за…

  Референтен номер: 505-2018-0005
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 01.02.2019 17:00

  Осигуряване на самолетни билети

  Поръчката включва предоставяне на услуги по осигуряване на самолетни билети при служебни пътувания на служители на ЕСО ЕАД.

  Референтен номер: 01379-2018-0233
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 25 000 BGN 29.01.2019 17:00

  Избор надоставчик наактивнанетнаелектрическаенергия и координатор набалансиращагрупа заниско напрежениезануждите на РЗОК-Кърджали

  Възлагането на обществената поръчка има за цел да бъде сключен договор за доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на РЗОК - Кърджали, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на електрическа енергия на Възложителя.Изпълнителят се задължава да достави нужното количество електроенергия за нуждите на Възложителя, за денонощие, за месец и за целия период на договора. За срока на договора Възложителят има право да присъединява нови обекти и/или отделя…

  Референтен номер: 207-2018-0133
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 27 470 887 BGN 28.02.2019 16:45

  „Реконструкция на стрелковото развитие на гара Зимница и рехабилитация на контактната мрежа в гарите Зимница и Стралджа” по проект „Рехабилитация…

  Обществената поръчка обхваща следните основни дейности, обособени в етапи, както следва:
  ЕТАП I: Проектиране и подготовка на документи за издаване на разрешение за строеж:
  ЕТАП II: Строителство
  ЕТАП III: Получаване на разрешение за ползване на обекта и подготовка на доказателства за получаване на сертификат за оперативна съвместимост

  Референтен номер: 00233-2018-0077
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 3 750 BGN 29.01.2019 17:00

  Следгаранционно сервизно обслужване на сградна климатична инсталация и климатици в работните и сървърните помещения на РЗОК- Кърджали, включително доставка и…

  Следгаранционното сервизно обслужване включва поддръжка и профилактика на климатици в работни и сървърни помещения със следните дейности:
  Шестмесечно абонаментно следгаранционно сервизно обслужване на климатиците в работните и сър¬вър¬ни¬те помещения на РЗОК– Кърджали, включително доставка и монтаж на резервни части, се състои от:
  - Шестмесечни профилактични дейности:
  = проверка на електрозахранване и оперативни вериги;
  = проверка на електронното управление;
  = почистване и подмяна (при необходимост ) на въздушните филтри на климатиците;
  = констатация на възникнали повреди;
  = изготвяне на протокол за извършения преглед.
  -Ремонтни дейности:
  = отстраняване на повреда на място или при необходимост в сервизната база на Изпълнителя / смяна на платка вътрешно тяло, смяна на компресор, смяна на…

  Референтен номер: 207-2018-0139
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки