666 - 670 от 953 поръчки

 • България 3 500 BGN 04.07.2019 17:00

  Доставка и монтаж на 2бр. ролетни гаражни врати с дистанционно заключване

  Доставка и монтаж на 2бр. ролетни гаражни врати с дистанционно заключване

  Референтен номер: 00145-2019-0078
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 3 050 BGN 02.07.2019 17:00

  „Осъществяване на дейности за информация и комуникация по проект „Повишаване на енергийната ефективност на сгради в гр. Берковица”по ОПРР 2014-2020г.…

  „Осъществяване на дейности за информация и комуникация по проект „Повишаване на енергийната ефективност на сгради в гр. Берковица”по ОПРР 2014-2020г. - част втора.
  В предмета на поръчката са включени дейности по изработване на информационни, рекламни материали (информационни табели, банер, химикалки, флаш-памет-и, чаши) организация и провеждане на пресконференции, и публикации на рекламно-информационни карета по проект "Повишаване на енергийната ефективност на сгради в гр. Берковица” по ОПРР 2014-2020 г. с цел да се осигури повишаване на информираността на населението на Община Берковица за ролята и приноса на ЕС за изпълнение на проекта и прозрачно изразходване на средствата, спазвайки хоризонталните принципи за прозрачност и…

  Референтен номер: 00017-2019-0009
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 96 000 BGN 01.07.2019 17:30

  „Доставка чрез покупка на нов автобус 30+1 места за нуждите на Сметната палата на Република България“

  „Доставка чрез покупка на нов автобус 30+1 места за нуждите на Сметната палата на Република България“.

  Референтен номер: 00769-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 200 000 BGN 02.07.2019 17:30

  „Работи по подравняване на пътна настилка през 2019 година"

  Обществената поръчка се възлага в изпълнение на договор „Работи по подравняване на пътна настилка през 2019 година“. Съществуващата трошенокаменна настилка по трасетата на улиците е изровена, с дълбоки дупки и неравности. Целта е да се осигури безопасно движение на МПС и пешеходци по тези улици, като се извърши подравняване и осигури повърхностно отводняване. Планира се извършване ремонт на трошенокаменните настилки по селата от Община Хасково, най близкото от които е на 8 км, а най-отдалеченото на 31 км от град Хасково и по трасетата на улиците в жилищните райони на гр. Хасково.

  Референтен номер: 00211-2019-0020
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 126 484 BGN 05.07.2019 17:30

  „Извършване на СМР на обект: „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Капитан Андреево”, в изпълнение на договор №26/07/2/0/00475 от…

  Предмет на поръчката е „Извършване на СМР на обект: „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Капитан Андреево”, в изпълнение на договор №26/07/2/0/00475 от 24.10.2018г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020”.
  Изграждане/реконструкция на водопроводна мрежа с дължина 5 099 м (без СВО), прилежащите СВО и съоръжения към тях съгласно инвестиционния проект.
  Задачите и дейностите по настоящата обществена поръчка са описани подробно в „Техническите спецификации“, част от документацията по настоящата обществена поръчка. Изпълнителят ще осъществява възложените му дейности съгласно изискванията на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

  Референтен номер: 00040-2019-0036
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки