671 - 675 от 990 поръчки

 • България 96 000 BGN 01.07.2019 17:30

  „Доставка чрез покупка на нов автобус 30+1 места за нуждите на Сметната палата на Република България“

  „Доставка чрез покупка на нов автобус 30+1 места за нуждите на Сметната палата на Република България“.

  Референтен номер: 00769-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 200 000 BGN 02.07.2019 17:30

  „Работи по подравняване на пътна настилка през 2019 година"

  Обществената поръчка се възлага в изпълнение на договор „Работи по подравняване на пътна настилка през 2019 година“. Съществуващата трошенокаменна настилка по трасетата на улиците е изровена, с дълбоки дупки и неравности. Целта е да се осигури безопасно движение на МПС и пешеходци по тези улици, като се извърши подравняване и осигури повърхностно отводняване. Планира се извършване ремонт на трошенокаменните настилки по селата от Община Хасково, най близкото от които е на 8 км, а най-отдалеченото на 31 км от град Хасково и по трасетата на улиците в жилищните райони на гр. Хасково.

  Референтен номер: 00211-2019-0020
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 126 484 BGN 05.07.2019 17:30

  „Извършване на СМР на обект: „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Капитан Андреево”, в изпълнение на договор №26/07/2/0/00475 от…

  Предмет на поръчката е „Извършване на СМР на обект: „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Капитан Андреево”, в изпълнение на договор №26/07/2/0/00475 от 24.10.2018г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020”.
  Изграждане/реконструкция на водопроводна мрежа с дължина 5 099 м (без СВО), прилежащите СВО и съоръжения към тях съгласно инвестиционния проект.
  Задачите и дейностите по настоящата обществена поръчка са описани подробно в „Техническите спецификации“, част от документацията по настоящата обществена поръчка. Изпълнителят ще осъществява възложените му дейности съгласно изискванията на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

  Референтен номер: 00040-2019-0036
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 250 000 BGN 01.07.2019 17:00

  „Доставка на плодове, зеленчуци и подправки за нуждите на детските градини на територията на Столична община район „Илинден“

  доставка след предварителна заявка от страна на детските градини находящи се на територията на Столична община – район „Илинден” плодове, зеленчуци и подправки, съгласно техническата спецификация към документацията за участие в процедурата.

  Референтен номер: 1257-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 4 758 BGN 03.07.2019 17:00

  Изпълнение на СМР за обект: “Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сграда на държавната и общинска администрация,…

  Изпълнителят на настоящата поръчка ще извършва надзор по време на строителството, съгласно чл.166 от ЗУТ до издаване Удостоверение за въвеждане в експлоатация по смисъла на чл. 177, ал. 3 от ЗУТ върху всички видове СМР, които се изпълняват от строителя на обекта в съответствие със законовите права и задължения на изпълнителя като лице, упражняващо строителен надзор на строеж, регламентирани в чл.168 от ЗУТ, а именно:
  1.законосъобразно започване на строежа;
  2.осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;
  3.спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 от ЗУТ и чл. 225,…

  Референтен номер: 00017-2019-0010
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки