671 - 675 от 986 поръчки

 • гр. Левски 468 765 BGN 02.04.2019 17:00

  „Рекултивация на обект: Депо за твърди битови отпадъци на община Левски“

  Предмет на настоящата обществена поръчка е рекултивация на съществуващо, вече закрито, депо за ТБО на Община Левски, разположено в землището на гр. Левски, местност „Арабаджица”, отредено върху имоти, общинска собственост – ПИ№43236.346.503, ПИ№43236.292.417 и ПИ№43236.346.416 с начини на трайно ползване „сметище”. Отредената площ е 34,16дка. На по-малко от 155м. източно от депото, отстои повърхностен воден обект – река Осъм.Съгласно геодезично заснемане и експертна оценка, районът покрит с отпадъци е около 53,20 дка, а обемът на депонираните отпадъци е около 59 512 м3 неуплътнени отпадъци. Съществуващите отпадъци, подлежащи на прибутване, изгребване, натоварване и превозване са разпределени в четири зони с обща…

  Референтен номер: 00794-2019-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Левски 3 390 134 BGN 08.04.2019 17:00

  Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа гр. Левски, Община Левски по 6 обособени позиции

  Извършване на строително - монтажни работи по реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в гр.Левски община Левски по 6 обособени позиции. Видовете строителни и монтажни работи, които ще се изпълняват са подробно описани в Техническата спецификация. Количествата ще се доказват с протокол за действително извършени СМР, съставен по реда на Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

  Референтен номер: 00794-2019-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 4 000 BGN 28.03.2019 16:00

  „Текущ ремонт на сграда за нуждите на ТП ДГС Лом”

  В рамките на настоящата обществена поръчка изпълнителят е необходимо да извърши следните неизчерпателно изброени строителни и монтажни работи:
  № по ред Наименование на видовете С М Р Мярка Коли-чество
  1 Демонтаж и монтаж керемиди м2
  25
  2 Направа и монтаж на улама м.л.
  7
  3 Частичен ремонт на борд при калкан м.л.
  10
  4 Обшиввка от подцинкована ламарина по борд м.л.
  15
  5 Подмазване на покривни капаци с хоросан м2
  20
  6 Подмазване на покривни капаци с хоросан м.л.
  25
  7 Очукване на компроментирана мазилка м2 25
  8 Възтановяване на вътрешна мазилка м2 10
  9 Възтановяване на външна мазилка м2 15
  10 Подмяна на счупени керемиди м2 5
  11 Монтаж и демонтаж на строително скеле м2 50
  Забележка: Всички…

  Референтен номер: 02709-2019-0025
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 500 000 BGN 29.03.2019 17:00

  „Ремонт на улична и републиканска пътна мрежа в населени места на община Завет по 4 обособени позиции: Обособена позиция (ОП)…

  Избраният за изпълнител на обществената поръчка следва да извърши строителни дейности, както следва:
  По ОП № 1 - на улица с дължина 220,77 м.;
  По ОП № 2 - на улица с дължина 360,00 м.;
  По ОП № 3 - на улична мрежа в населени места на община Завет с приблизителна обща дължина 3910 м;
  По ОП № 4 - на републикански пътища в границите на гр. Завет с обща дължина 6,189 км. (дължина след приравняване = 7,732 км.)
  Обхватът на строителните дейности и изискванията към изпълнението на обществената поръчка (обособената позиция) са подробно описани и регламентирани в Техническите спецификации, неразделна част от документацията за…

  Референтен номер: 00485-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 02.04.2019 17:30

  „Изграждане на леки конструкции за покриване на складови площи до 1000 м? в Пристанищен терминал Русе – Запад“

  Предметът на настоящата поръчка е - проектиране, авторски надзор и изграждане на леки конструкции за покриване на складови площи до 1000 м? в пристанищен терминал Русе – запад.

  Референтен номер: 01158-2019-0010
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки