676 - 680 от 986 поръчки

 • България 106 559 BGN 25.03.2019 17:00

  Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за обекти на територията…

  Настоящата процедура за публично състезание е за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за обекти на територията на Община Тутракан". Обект на настоящата поръчка е доставка по чл.3, ал. 1, т.2 от ЗОП. Доставките ще бъдат извършвани по обекти на територията на Община Тутракан, посочени в техническата спецификация, неразделна част от документацията за обществената поръчка.

  Референтен номер: 00350-2019-0005
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 235 850 BGN 01.04.2019 17:00

  Доставка на флоуцитометър за определяне на количествен и качествен състав на фитопланктона за нуждите на международно плаване на НИК "Академик",…

  “Доставка на флоуцитометър за определяне на количествен и качествен състав на фитопланктона за нуждите на международно плаване на НИК "Академик", за изпълнение на проект от Националната пътна карта, за научна инфраструктура „Инфраструктура за устойчиво развитие в областта на морските изследвания, обвързана и с участието на България в Европейската инфраструктура (Euro-Agro) – (МАСРИ/MASRI)””
  При изпълнение на поръчката следва да се извърши доставка чрез покупка на 1 брой флоуцитометър (проточен цитометър) за определяне на количествен и качествен състав на фитопланктона за нуждите на международно плаване на НИК "Академик" по приложена техническа спецификация.
  Освен доставката, предметът на поръчката включва и изпълнение на общите и минимални…

  Референтен номер: 01142-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 119 850 BGN 25.03.2019 17:00

  Доставка чрез покупка на гориво за отопление- дърва за огрев от твърди широколистни (бук, дъб, цер и габър без акация)…

  Доставка чрез покупка на гориво за отопление- дърва за огрев от твърди широколистни (бук, дъб, цер и габър без акация) за отоплителен сезон 2019-2020г. за нуждите на Община Върбица“предмет на поръчката е доставка на дърва за огрев от твърди широколистни (бук, дъб, цер и габър без акация) с прогнозно количество от 705 пл.м3.Срок на доставка: Срокът на доставката не може да бъде по дълъг от 24 часа от момента на получаване на заявката.Място и начин на изпълнение на доставките – съгласно т.3.3 с транспорт на Изпълнителя; разходите по натоварването и транспорта са включени в доставната цена и не се дължат…

  Референтен номер: 00965-2019-0002
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 432 456 BGN 03.04.2019 16:30

  „Ремонт на улици в населени места в община Каолиново“, по обособени позиции

  Предмет на настоящата обществена поръчка е ремонт на улици в населени места в община Каолиново, по 3 (три) обособени позиции:
  Обособена позиция 1: Обект: „Реконструкция на улици в населени места на територията на община Каолиново - Етап 7 - подобект 7: Реконструкция на ул. „Панайот Волов“, село Браничево“ - Обща дължина – 635 м.; Обособена позиция 2: Обект: „Реконструкция на улици в населени места на територията на община Каолиново - Етап 14 - подобект 14: Реконструкция на ул. „Червен бряг“, село Пристое“- Обща дължина – 520. 65 м.; Обособена позиция 3: Обект: „Реконструкция на улици в населени места на територията на…

  Референтен номер: 00969-2019-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 160 000 BGN 26.03.2019 17:30

  „Периодични доставки на гориво за отопление на административни сгради на ТД на НАП Пловдив, според зададената техническа спецификация на поръчката”

  Периодични доставки на гориво за отопление с включена транспортна такса със шифър по ЕКП 2133420010, тарифен номер 2710 19 43 по Комбинираната номенклатура на ЕС или еквивалентен на административни сгради на ТД на НАП Пловдив в град Хасково, пл. Атлантически (Свобода) № 2; град Пазарджик, ул. Асен Златаров № 7; град Пловдив, ул. Радецки № 18а и град Кърджали, ул. Деспот Слав № 1 с прогнозно количество 80 000 литра ±20 % по градове, както следва: за сграда в гр. Хасково 26 000 литра ±20 %; за сграда в гр. Пазарджик 17 000 литра ±20 %; за сграда в гр.…

  Референтен номер: 00530-2019-0009
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки