681 - 685 от 986 поръчки

 • България 640 000 BGN 28.03.2019 17:00

  ИНЖЕНЕРИНГ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НА УЛ.“ХАН АСПАРУХ“ В ГР.ТЕРВЕЛ-ОСНОВНО ТРАСЕ

  В обхвата на поръчката са включени за изпълнение следните дейности: А)Изготвяне на Инвестиционен проект, фаза «Технически» за обект “ОСНОВЕН РЕМОНТ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НА УЛИЦА „ХАН АСПАРУХ“ В ГР.ТЕРВЕЛ“ с обем и съдържание в съответствие с изискванията на ЗУТ, Техническата спецификация на Възложителя и Наредба №4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти; Б)Обект на строителството след издаване на Разрешение за строеж е основен ремонт на улица „Хан Аспарух“ в гр.Тервел.Улицата е с приблизителна площ на директното трасе 15 650 кв. м. и със зауствания и паркинги с приблизителна площ от 1500 кв.м.Трябва да се предвиди и…

  Референтен номер: 00110-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 786 792 BGN 28.03.2019 17:00

  Избор на изпълнител при изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция и рехабилитация на улица „Васил Левски“ в това число и…

  Предметът на обществената поръчка е: Избор на изпълнител при изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция и рехабилитация на улица „Васил Левски“ в това число и на водопроводната мрежа към същата гр.Ракитово, общ.Ракитово“.
  Дължината на водопроводните клонове е 891,36 л.м.
  Дължината на асфалтобетоновия път е 916,40 м.
  За обекта е изготвен проект, който е достъпен в профила на купувача, и участниците следва да изпълнят предмета на поръчката съобразно предвиденото в него.
  Повече информация се съдържа в документацията за участие, достъпна в профила на купувача на община Ракитово.

  Референтен номер: 00149-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 25.03.2019 16:30

  „Доставка на логери без телеметрия за измерване и запис на налягане“

  „Доставка на логери без телеметрия за измерване и запис на налягане“. На доставчика не са гарантирани количества на възлаганите доставки по договора. Допълнителна информация може да се получи от преписката на процедурата в профила на купувача в сайта на "Софийска вода" АД.

  Референтен номер: 00435-2019-0022
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Габрово 1 500 000 BGN 01.04.2019 17:00

  Ремонт на публична инфраструктура – кв.Трендафил 1, град Габрово

  С поръчката се възлага за изпълнение ремонтни работи на територията на Община Габрово. Поръчката включва дейности, които са свързани с извършването на основен ремонт на уличната инфраструктура в кв.Трендафил 1, град Габрово. Основните видове дейности включват:
  -подсилване, ремонт или направа на нова трошенокаменна пътна основа; -основен ремонт и рехабилитация на улици;
  -направа на тротоарни настилки, монтаж и демонтаж на пътни и градински бордюри; -отводняване на уличното платно; повдигане на РШ, дъждоприемни шахти;
  -ремонт на укрепителни и декоративни стени, ремонт или възстановяване на съоръжения; -хоризонтална маркировка;
  -подмяна на сградни водопроводни отклонения; -допълване на съществуващи канализации с нови дъждовни клонове;
  -допълване на съществуваща мрежа на улично осветление;…

  Референтен номер: 00038-2019-0009
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 28.03.2019 17:00

  Извършване н аденонощна въоръжена физическа охрана на обекти, имущество и товари, разположени на територията на "Пристанище Бургас"ЕАД

  Целта на настоящата обществена поръчка е да бъде избран независим изпълнител за предоставяне на услуги по извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти, имущество и товари разположени на територията на "Пристанище Бургас"ЕАД

  Референтен номер: 3274-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки