681 - 685 от 712 поръчки

 • България 772 666 BGN 24.01.2019 16:30

  Доставка на лекарствен продукт PEMBROLIZUMAB 100 mg за УМБАЛ ”Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД

  Предметът на обществената поръчката е "Доставка на лекарствен продукт PEMBROLIZUMAB 100 mg за УМБАЛ ”Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД". Обхватът и основните параметри на поръчката е подробно описан в Раздел ХІ. Техническа спецификация за изпълнение на обществената поръчка от документацията за участие.

  Референтен номер: 00494-2018-0025
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 970 000 BGN 31.01.2019 17:30

  Oпределяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка строителството на 6 /шест/ обекта – Лот 31, Лот 32, Лот 33,…

  Предмет на настоящата обществ.поръчка е определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка строителството на 6 обекта – Лот31,Лот32,Лот33,Лот 34,Лот35 и Лот36 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 по обособени позиции:Обособена позиция 1–„Лот31 Път II-53 Поликраище - Елена - Сливен от км 34+400 до км 46+290 и от км 72+200 до км 87+301, с обща дължина 26,991 км, области Сливен и В. Търново“;Обособена позиция 2 –„Лот32 Път II-23 Русе – Кубрат от км 0+030 до км 21+550,с обща дължина 21,520 км, област Русе“;Обособена позиция 3 –„Лот33 Път II-23 Русе – Кубрат от км 21+550 до км 46+771,с обща дължина 25,221…

  Референтен номер: 00044-2018-0121
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 957 000 BGN 24.01.2019 17:30

  „Изработване на технически проекти за извършване на основен ремонт (рехабилитация) по три обособени позиции“

  Предметът на обществената поръчка, за всяка обособена позиция, включва (описание на дейностите по поръчката):
  а)Запознаване със Заданието за проектиране ; посещение на обекта на място и в случай,че възникне необх. от извършване на допълн. проектантски работи по съотв.обособена позиция,неупоменати в Заданието,но св. с изпълнението на предмета на поръчката,касаещи техн. инфра-ра или др.,Изпълнителят няма да има никакви претенции към Възложителя.
  б) Извършване на:геодезически измервания,полска работа,конструктивно обследване на съоръженията,инженерно-геоложки проучвания и изработване на Инвестиционен(Техн.)проект,съгласно изискванията на Възл.и изискванията на действащите към момента нормативни документи,в обем и съдържание,определени в Заданието за проектиране.Забележка № 1: Само за Обособена позиция № 2 се изисква конструктивно обследване на…

  Референтен номер: 00044-2018-0122
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 25.01.2019 16:30

  „Изготвяне на работен проект за изграждане на навес за специлизирана техника в п/ст Казичане”

  Предмет на проектиране е изготвянето на работен проект за навес за специална техника на територията на п/ст Казичане на МЕР София град
  В момента наличния автопарк от товарни автомобили и специална механизация (автокранове и автовишки) се паркират на открит паркинг с чакълена настилка на територията на п/ст Казичане. За осигуряване на нормална работа при обслужването на техниката и предпазване през зимния период е целесъобразно същата да е под покрив.
  Размерите на навеса да се съобрази с наличната площ на открития паркинг , както и с вида и габаритите на товарните автомобили с приблизителни размери дължина 24м широчина 10м и височина 7м разположен…

  Референтен номер: 01379-2018-0232
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 500 BGN 30.01.2019 16:00

  Следгаранционно сервизно обслужване на сградна климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК-Търговище, включително доставка и монтаж…

  Следгаранционно сервизно обслужване на сградна климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК-Търговище, включително доставка и монтаж на резервни части. Климатици в работни помещения- 16 броя. Климатици в сървърни помещения- 1 брой.

  Референтен номер: 207-2018-0135
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки