691 - 695 от 987 поръчки

 • България 25.03.2019 16:30

  Доставка на жиба, фланшови съединения и други от сив и сферографитен чугун и от стомана

  Процедурата се обявява на две обособени позиции: позиция 1 - Доставка на жиба, фланшови съединения и други от сив чугун и от стомана; позиция 2 - Доставка на жиба, фланшови съединения и други от сферографитен чугун. Доставките се осъществяват след заявки на възложителя за видове, диаметри, налягане и количества в съответствие с експлоатационната необходимост и финансовата му обезпеченост, с транспорт на изпълнителя франко склада на възложителя, в срок съгласно офертата на изпълнителя, но не по-дълъг от 5 дни.

  Референтен номер: 00796-2019-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Габрово 93 583 BGN 26.03.2019 17:00

  „Доставка на работно облекло и лични предпазни средства по 6 обособени позиции

  Предметът на процедурата касае доставка на работно облекло и лични предпазни средства по 6 обособени позиции:
  Обособена позиция № 1 „Доставка на работно облекло и лични предпазни средстава за нуждите на ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци“ - Габрово;
  Обособена позиция № 2 „Доставка на работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на „Общински спортни имоти“;
  Обособена позиция № 3 „Доставка на работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на ОП „Гробищни паркове“ – Габрово;
  Обособена позиция № 4 „Доставка на работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на ОП „Благоустрояване“ – Габрово;
  Обособена позиция № 5 „Доставка на работно облекло по…

  Референтен номер: 00038-2019-0013
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 885 814 BGN 29.03.2019 17:30

  Реконструкция и доизграждане на вътрешната ВиК мрежа на гр.Оряхово "Битова канализационна мрежа - Клон 15-Iб, клон 6-IIб, сградни канализационни отклонения,…

  Настоящия проект обхваща строителни дейности по трасетата на улица “Арх. Д. Цолов“ от кръстовището с ул.“6-ти септември“ до кръстовището с ул.“Андрей Чапразов“. След полагане на новите тръбни участъци на ВиК мрежата посочената улица ще може да бъде рехабилитирани изцяло с нова асфалтова настилка. За по-доброто повърхностно отводняване и насочване на водата по регулите и към дъждоприемните шахти се предвижда поставяне на нови тротоарни бордюри по улицата там където липсват към момента.

  Референтен номер: 00491-2019-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Враца 1 576 000 BGN 01.04.2019 17:00

  „Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с процедура ВG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на…

  Продължава от II.1.1....за възрастни и хора с увреждания“, и реализацията на проект ВG16RFOP001-5.002-0005 „Нова възможност за възрастни и хора с увреждания в община Враца“ по оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 година по три обособени позиции“
  Настоящата обществена поръчка обхваща проектиране - изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „технически проект”, изпълнение на строителство - ремонтни дейности, за преустройство и смяна предназначението на бивша детска градина в „Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства, с капацитет 30 места, за дневна грижа и 60 места за консултативни услуги”, на първи етаж и „Център за обществена подкрепа (ЦОП)…

  Референтен номер: 00814-2019-0008
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 000 000 BGN 28.03.2019 17:00

  „Инженеринг – проектиране,упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с основен ремонт на волейболна зала в спортен…

  Целта на настоящата обществена поръчка е проектиране и извършване на основен ремонт на волейболна зала в спортен комплекс „Христо Ботев“ гр. Враца по ПМС № 315 от 19 декември 2018 г.“

  Референтен номер: 00814-2019-0009
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки