691 - 695 от 990 поръчки

 • България 3 333 BGN 03.07.2019 17:00

  „СЛЕДГАРАНЦИОННО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЛЕКИ СЛУЖЕБНИ АВТОМОБИЛИ В РЗОК- ЛОВЕЧ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, КОНСУМАТИВИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ…

  Следгаранционното сервизно обслужване обхваща:
  техническо обслужване, периодична проверка и оглед на системите, възлите и агрегатите с цел правилното им функциониране, текущ ремонт, периодични технически прегледи.
  Техническото обслужване включва: смяна на масла и филтри /въздушен, маслен, поленов, горивен филтър и масла/, смяна на автомобилни гуми, смяна на антифриз и други консумативи.
  Текущият ремонт - обхваща всички дейности по привеждането на системите, възлите и агрегатите в изправно състояние. Всички операции, свързани с ремонта трябва да се извършват в съответствие със стандартите и изискванията на производителя за съответната марка автомобили.
  Периодичните технически прегледи – по съгласуван с Възложитела график обхващат диагностика на основни възли и системи, свързани…

  Референтен номер: 207-2019-0043
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Брезово 140 000 BGN 04.07.2019 16:00

  Доставка на употребявано мултифункционално пътно превозно средство с допълнително оборудване за зимно поддържане на общинската пътна мрежа в Община Брезово

  Предмет на поръчката е доставка на употребявано мултифункционално пътно превозно средства с допълнително оборудване за нуждите Община Брезово.
  Работните и функционални характеристики на ППС, са посочени в техническата спецификация.

  Референтен номер: 00362-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 157 000 BGN 04.07.2019 17:00

  "Доставка на специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване"

  Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е Доставка на специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване.

  Референтен номер: 00532-2019-0017
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 08.07.2019 16:30

  Доставка на нова надстройка водоноска и монтаж на надстройката на съществуващо товарно шаси

  Доставка на нова надстройка водоноска и монтаж на надстройката на съществуващо товарно шаси

  Референтен номер: 00435-2019-0042
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 01.07.2019 17:00

  Доставка на флокуланти за оптимизиране на процесите на пречистване на отпадъчни води, уплътняване и обезводняване на утайките на ПСОВ към…

  Предметът на поръчката включва доставка на флокуланти - железен трихлорид (FeCl3) и полиелектролит (течен и сух), необходими за оптимизиране на процесите на пречистване на отпадъчни води, уплътняване и обезводняване на утайките на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Русе и на ПСОВ – Бяла към „ВиК“ ООД - Русе.
  Доставката на флокуланти ще се осъществява по преценка на Възложителя, в зависимост от моментната необходимост, определена на база постъпващите водни количества в ПСОВ и качествения състав на обработваната вода.

  Референтен номер: 688-2019-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки