691 - 695 от 712 поръчки

 • България 1 966 667 BGN 24.01.2019 17:30

  Избор на изпълнител за разработване и въвеждане/внедряване на национални номенклатури, здравно-информационни стандарти, идентификация, автентикация и базова функционалност на ядрото на…

  Разработване и въвеждане на национални номенклатури, задължителни за използване в сектора на здравеопазването по отношение на медицинската информация и обмена ? в реално време; Разработване и въвеждане на национални здравно-информационни стандарти за обмен на медицински данни в реално време; Разработване и внедряване на базовата функционалност на ядрото на НЗИС – единна среда за обмен на медицински данни; Разработване и внедряване на подсистема за идентификация и автентикация (single sign-on) и единен пациентски идентификатор; Интеграция на НЗИС и Развитие на модулите на ядрото на НЗИС.

  Референтен номер: 00080-2018-0027
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 25.01.2019 16:00

  Извършване на изкопни и възстановителни работи на територията на КЕЦ Калояново от лицензионната територия на „Електроразпределение Юг“ ЕАД

  Извършване на изкопни и възстановителни работи на територията на КЕЦ Калояново от лицензионната територия на „Електроразпределение Юг“ ЕАД
  Някои от дейностите по предмета на процедурата са:
  - Трасиране и направа на изкопи за кабели с широчина до 0,45m (b), без повторно запълване;
  - Трасиране и направа на изкопи за кабели с широчина b>0,45m, без повторно запълване;
  - Извозване на извадената от изкопите земна маса;
  - Повторно запълване на изкопи за кабели,
  Конкретните количества са посочени в образеца на Ценово предложение.

  Референтен номер: 00143-2018-0064
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 285 000 BGN 24.01.2019 17:00

  „Сметосъбиране, сметоизвозване и депонирането на ТБО, почистването на местата за обществено ползване, почистване на нерегламентирано замърсени с отпадъци общински терени,…

  В предмета на обществената поръчка са включени следните дейности:
  1. Дейности по сметосъбиране, сметоизвозване и депонирането на неопасни битови отпадъци до Регионалното депо в с. Гарваново, община Хасково от всички 12 населени места в Община Минерални бани. Сметосъбирането и извозването включва изпразване и превоз на събрания отпадък от обичайната човешка дейност от съдовите за битови отпадъци в общината , които са тип „Бобър“ с вместимост от 1100 куб.м. , както и дезинфекция на съдовете и почистване на пространството около тях. Съдовете за смет предвидени за изпълнение на поръчката ще се осигурят от Общината и от избрания изпълнител, по населени места и…

  Референтен номер: 00514-2018-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 25.01.2019 17:00

  Следгаранционна поддръжка на релейни защити, локални контролери и централни станции на управляващи системи, производство на Сименс

  Следгаранционна поддръжка на релейни защити, локални контролери и централни станции на управляващи системи, производство на Сименс, състояща се от изпълнение на конкретни заявки на Възложителя (когато има повредени устройства) и включваща ремонт на повредено устройство или доставка на устройство, с което да се подмени повредено такова.

  Референтен номер: 01379-2018-0228
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 150 000 BGN 29.01.2019 17:00

  „Рек-я и модернизация на спортна площадка, изграждане на детска площадка и благоустрояване на междублоково пространство в кв. 117 по плана…

  Предмет на настоящата обществена поръчка е реконструкция и модернизация на спортна площадка, изграждане на детска площадка и благоустрояване на междублоково пространство в кв. 117 по плана на гр. Нови пазар.

  Референтен номер: 00450-2018-0045
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки