696 - 700 от 953 поръчки

 • България 01.07.2019 17:00

  Доставка на водомери за питейна вода,водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода с възможност за дистанционно отчитане с радиосигнал…

  Предметът на поръчката включва доставка на водомери и радиомодули за водомери за питейна вода, водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода с възможност за дистанционно отчитане с радиосигнал и устройства за измерване на потока
  Доставките ще се извършват периодично, до складовата база в гр. Търговище, указано от Възложителя, след направена заявка от Възложителя.
  Доставяните стоки трябва да отговарят на посочените в документацията технически спецификации, да са нови, неизползвани и с гарантиран произход.
  Всички водомери и устройства за измерване на потока да се доставят директно от производителя или от оторизиран дистрибутор на производителя, съобразно текущите нужди на Възложителя.

  Референтен номер: 00856-2019-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 97 800 BGN 03.07.2019 17:00

  „Доставка на слънчев/лунен/небесен фотометър (радиометър)“

  Поръчката включва доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на слънчев/лунен/небесен фотометър (радиометър) за нуждите на Лаборатория "Лазерна локация" при Институт по електроника към БАН.
  Необходимо изискване към апарата, предмет на обществената поръчка е да съответства напълно на изискванията на описанието в Техническата спецификация /Приложение № 1а/ и да е настроен за автоматична работа, следвайки стандартите на ACTRIS и AERONET.

  Референтен номер: 01496-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 240 000 BGN 03.07.2019 17:30

  „Извършване на услуги за подготовка на терени за озеленяване, отдих, площадки и други, уплътняване /валиране/ на площи, включително и доставка…

  Предметът на обществена поръчка „Извършване на услуги за подготовка на терени за озеленяване, отдих, площадки и други, уплътняване /валиране/ на площи, включително и доставка на хумус за зелени площи” обхваща извършване на следните дейности:
  1. Подготовка на терени за озеленяване, отдих, площадки и други, включваща:
  Машинно подравняване на терени за озеленяване, отдих, площадки и други, включително отнемане на земни маси и дребна растителност и извозването на същите до обособена площадка на растояние приблизително до 5 км. от съответната работна площадка.
  2. Уплътняване / валиране/ на площи
  3. Доставка на хумус за зелени площи.

  Референтен номер: 00580-2019-0017
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 30 000 BGN 02.07.2019 18:00

  „Упражняване на строителен надзор при изпълнението на СМР на обект: Рехабилитация и реконструкция на улици и паркинги на територията на…

  Предметът на обществената поръчка касае : „Упражняване на строителен надзор при изпълнението на СМР на обект: Рехабилитация и реконструкция на улици и паркинги на територията на град Харманли, Община Харманли, Област Хасково“ като включва дейност по упражняване на строителен надзор по време на строителство.

  Референтен номер: 56-2019-0016
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Добрич 1 150 868 BGN 01.07.2019 17:00

  „Преустройство на съществуваща сграда в арест и пробационна служба гр. Добрич, в поземлен имот с идентификатор 72624.606.1131.7.3, гр. Добрич, ул…

  Предмет на настоящата обществена поръчка е преустройство на съществуваща сграда в арест и пробационна служба. Предвижда се вътрешно преустройство и ремонт на помещенията, разположени в първия и втория от трите надземни етажа на сградата и част от сутерена, изграждане на санитарни възли в спалните помещения със съответните довършителни дейности във всички помещения, подмяна на ВиК, ОВК и Ел. инсталации, смяна на дограма, саниране, ремонт на помещенията с подмяна на настилки и облицовки, изграждане на електро-специални инсталации. Проектното решение е съобразено с извършеното обследване и оценка на техническото състояние на сградата.

  Референтен номер: 02030-2019-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки