696 - 700 от 712 поръчки

 • България 24 000 BGN 08.02.2019 17:00

  „Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ – Варна, по обособени позиции“

  Периодични доставки на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ-Варна, определени детайлно по видове, технически характеристики и прогнозно количество в Приложения № 1 и 2 към Техническите спецификации за изпълнение на поръчката. Количествата са прогнозни за 24 месеца, като доставките се извършват по писмена заявка на Възложителя и се осъществяват със собствен транспорт и за сметка на Изпълнителя, франко склада на Възложителя на адрес: гр. Варна, ул. “Охрид“ № 6 . Възложителят си запазва правото да не заявява артикули от посочените прогнозни количества или да заявява и над тези количества, в зависимост от нуждите на…

  Референтен номер: 00145-2018-0215
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 4 950 000 BGN 24.01.2019 17:00

  Строителство на обекти: ”Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на селата Драговищица и Голяновци, Община Костинброд „

  Строителство на обекти: ”Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на селата Драговищица и Голяновци, Община Костинброд „, подробно индивидуализирани в Техническите спецификации в ТОМ II-КНИГА II от документация и проектната документация.Предмета е разделен на: Обособена позиция 1. включва: Частична подмяна на улична, водопроводна мрежа на село Драговищица, без клонове:
  •Гл.кл. от 161d до 164d с DN 125 PN 10, L=334 m.
  • Клон 22 от 111d до 141d c DN90 PN10, L =294m.
  • Клон 30 от 115d до 114 c DN90 PN10, L =107m.
  • Клон 33 от 111d до 116d c DN90 PN10, L=202m.
  • Клон 34 от 121d до 117d c DN…

  Референтен номер: 00035-2018-0011
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 31.01.2019 17:00

  Изграждане, ремонт, рехабилитация и/или реконструкция на уредби, сгради и обекти на територията на електрически подстанции за напрежение 110 kV, 220…

  Предметът на поръчката включва строителни и монтажни работи по изграждане, ремонт, рехабилитация и/или реконструкция на уредби, сгради и обекти на територията на електрически подстанции за напрежение 110 kV, 220 kV и 400 kV, включващи работи по заземителна и мълниезащитна инсталации; портални конструкции в открита разпределителна уредба; опорни конструкции за монтаж на съоръжения (масички) и за монтаж на твърди шинни системи; стоманобетонни ивични фундаменти и котловани за силови трансформатори, реактори, трансформатори собствени нужди; трансформаторни противопожарни стени; пътища, пътни подходи и площадки; ВиК инсталации и съоръжения; пожарогасителна инсталация; огради; линейни апаратни сгради за управление; командно-административни сгради; закрити разпределителни уредби и/или комплектни разпределителни…

  Референтен номер: 01379-2018-0229
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 2 477 347 BGN 28.01.2019 17:30

  „Изграждане на системи за видеонаблюдение на ГКПП Малко Търново и разширение на техническите възможности и функционалността на централната сървърна компонента“

  Обществената поръчка с предмет „Изграждане на системи за видеонаблюдение на ГКПП Малко Търново и разширение на техническите възможности и функционалността на централната сървърна компонента“, включва изпълнение на дейностите“:Доставка и инсталация на оборудване и софтуер на централно ниво,с място на изпълнение гр.София;Доставка,изграждане и въвеждане в експлоатация на система за видеонаблюдение на ГКПП Малко Търново,нейната интеграция към ИСВЦН,с място на изпълнение ГКПП Малко Търново,обновяване на сървърно помещение и провеждане на теоретически и практически обучения за работа с изградената система за видеонаблюдение и инфраструктурна среда на локално ниво на минимум 5 служители;Разширение на техническите възможности и функционалността на централната сървърна компонента и провеждане…

  Референтен номер: 05401-2018-0029
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 25 000 BGN 25.01.2019 17:30

  „Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на РЗОК-…

  Изпълнението на предмета на поръчката включва извършването на следните основни дейности:
  1.Изготвяне на всички необходими документи за регистрация на обекта на Възложителя за смяна на доставчика на елекроенергия.
  2.Включване на Възложителя като непряк член на балансиращата група на Изпълнителя съгласно “Правилата за търговия с електрическа енергия“ (ПТЕЕ), без Възложителят да заплаща такса за регистрация и участие.
  3.Енергиен мониторинг, прогнозиране потреблението на електрическа енергия на Възложителя и съставяне на почасови графици на потребление. Известяване (регистриране) на почасовите графици в MMS на ЕСО както и извършване на всички необходими дейности, свързани с участието на Възложителя на свободния пазар на електрическа енергия, съгласно ПТЕЕ, ЗЕ и…

  Референтен номер: 00207-2018-0128
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки