16 - 20 от 20 поръчки

 • България 18 394 BGN 31.08.2020 17:30

  “Изпълнение на дейности за пътна безопасност и публичност на проект ROBG 390 “Основен ремонт на път II 81 Костинброд -…

  прод. от поле II.1.1...финансиран по Програма Интеррег V A Румъния - България 2014 – 2020“
  Предметът на настоящата обществена поръчка е “Изпълнение на дейности за пътна безопасност и публичност на проект ROBG 390 “Основен ремонт на път II 81 Костинброд - Берковица - Монтана от км 94+000 до км 101+199.48, област Монтана”, финансиран по Програма Интеррег V A Румъния - България 2014 - 2020.
  Целта на обществената поръчка е да бъде определен изпълнител и да се сключи договор за изпълнението на следните дейности: подобряване на пътната безопасност и изработване и доставяне на рекламни материали. Изпълнението на обществената поръчка ще допринесе за популяризиране…

  Референтен номер: 00044-2020-0051
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Габрово 105 203 BGN 01.09.2020 17:00

  „Доставка на канцеларски материали, тонер касети, мастилници за печатащи устройства, носители за съхраняване на данни и различни видове хартия за…

  В предмета на обществената поръчка се включват следните дейности: доставка на канцеларски материали, тонер касети и мастилници за печатащи и копирни устройства, носители за съхраняване на данни и различни видове хартии и картони за нуждите на Технически университет - Габрово и неговия разпоредител с бюджет по пет обособени позиции.
  Изпълнението ще се извършва по писмени заявки, подадени от Възложителя. Доставката следва да бъде извършена от Изпълнителя в срок от 3 (три) работни дни за обособени позиции № 1, 3, 4, 5 и в срок от 2 (два) работни дни за обособена позиция № 2, считано от получаване на конкретна заявка от…

  Референтен номер: 00574-2020-0029
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Костинброд 400 000 BGN 27.08.2020 17:00

  Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и улиците в населените места на територията на Община Костинброд за 1…

  Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и улиците в населените места на територията на Община Костинброд за 1 зимен сезон: от 11.2020г., до 03.2021г, включително” в две обособени позиции: № 1: Зимно поддържане и снегопочистване на територии за обществено ползване (улична мрежа) на територията на гр. Костинброд; № 2: Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласна пътна мрежа, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата, в обхвата на Техническите спецификации и изискванията към изпълнението от документацията.Териториален обхват за 1 обособена позиция: 176,656 дка; за 2 обособена позиция: 246 дка.При необходимост ще се извършва почистване и…

  Референтен номер: 00035-2020-0009
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 80 000 BGN 01.09.2020 17:00

  „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ, СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ОБЩИНСКА И УЛИЧНА ПЪТНА МРЕЖА ПРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2020/2021г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. РАКОВСКИ…

  1. Разчистване на пътищата от сняг (снегопочистване)
  Зимното снегопочистване се извършва при необходимост по всяко време на денонощието. За целта се използват подходящи за това високопроходими машини. Снегопочистването се извършва дотогава, докато се осигури нормална проходимост по общинските пътища при зимни условия. Да се спазват всички Правила за безопасност на движение по пътищата и Правилата за безопасност на труда.
  2. Опесъчаване на пътната настилка
  Опесъчаването се извършва при необходимост по всяко време на денонощието. Опесъчаването на конкретен участък от пътната мрежа се извършва само при изрично получено от възложителя нареждане. Опесъчаването се извършва механизирано или ръчно, като се спазват всички Правила за безопасност…

  Референтен номер: 00575-2020-0010
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 18.09.2020 17:00

  ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ИДЕЕН ПРОЕКТ НА ОБЕКТ:ПАМЕТНИК НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ В ГРАД ГАБРОВО

  Референтен номер: 00038-2019-0051
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки