711 - 715 от 987 поръчки

 • България 200 000 BGN 27.03.2019 17:30

  „Рeмонт на видеонаблюдение в отдел СДВНЧ- Любимец“

  Предметът на обществената поръчка включва работи по обновяването на системата за сигурност в отдел СДВНЧ-Любимец, както следва: демонтаж, доставка, инсталация/монтаж, настройване, конфигуриране, тестване, пускане в експлоатация на системата за видеонаблюдение. Също така и гаранционна поддръжка на система за видеонаблюдение.

  Референтен номер: 5615-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 451 425 BGN 01.04.2019 16:00

  „ Основен ремонт на Дом за деца лишени от родилтеска грижа "Другарче" и промянана предназначение в детска градина, с местонахождение…

  При изпълнение на поръчката следва да се извърши " Основен ремонт на Дом за деца лишени от родилтеска грижа "Другарче" и промянана предназначение в детска градина, с местонахождение ПИ 10135.2558.90, кв. 665, по плана на 6-ти м.р, ул. Генерал Колев №90, гр. Варна" а именно: Демонтажни работи; Хидроизолация; Зидарии, мазилки, шпакловки, облицовки, настилки; Обзавеждане на санитарни възли и коридори; Изолация по фасади; Парапети и предпазни елементи; Метална стълба и Стълбища; Покривни работи; Дограма; Изкопи; Покрив; Достъпна среда; Огради; Перголи; Пожарна безопасност; ВиК; ОВК; Електро; Пожароизвестяване; Мълнезащитна инсталация; Домофонна система; Видеонаблюдение; Настилки; игрища; озеленяване; парково обзавеждане и други съгласно проекта и…

  Референтен номер: 02766-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 148 200 BGN 27.03.2019 17:30

  „Доставка на компютърна техника и периферия за нуждите на дирекция „Миграция“ по обособени позиции

  Предметът на обществената поръчка включва доставка на компютърна техника и периферия за нуждите на дирекция „Миграция“ по обособени позиции:
  Обособена позиция 1 – Доставка на компютърни конфигурации - 50 броя
  Обособена позиция 2 – Доставка на копирни машини, принтери и скенери – 8 броя копирни машини, 8 броя мрежови принтери, 11 броя настолни скенери, 47 броя лазерни принтери.
  Обособена позиция 3 – Доставка на таблети – 2 броя таблети
  Обособена позиция 4 – Доставка на устройство за архивиране и съхранение на данни – 1 брой

  Референтен номер: 5615-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Генерал Тошево 605 317 BGN 02.04.2019 17:00

  „Ремонт на общински пътища и улици на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции“

  Работите по тази поръчка са разделени на обособени позиции, описани в Раздел II.2 от настоящото обявление, както следва: ОП1:„Осн.ремонт на улици гр. Ген.Тошево”и „Осн.ремонт асфалтова настилка на ул.„Ивайло”,кв. Пастир”;ОП2: „Осн.ремонт на асфалтова настилка площад с.Изворово”;ОП3:„Ремонт на път DOB 3042 /III 2904 Кардам-Бежаново/ с. Вичево км 1+500 до 5+000” и „Ремонт на път DOB 3043 /III-2904 Спасово- Бежаново/ с. Александър Стамболийски от км 0+000 до км 2+400”;
  ОП4:„Ремонт на път DOB 3048/III-296 Василево-Каварна/с.Средина от км 0+000 до км 4+700;ОП5:„Ремонт на път DOВ 3037/ II-29/Кардам – Горняк от км.0+000 до км 0+450”;ОП6„Ремонт на улици Седма, Осма и за гробищен парк с. Йовково” и…

  Референтен номер: 00964-2019-0008
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 180 000 BGN 25.03.2019 17:30

  „Доставка на строителни материали за нуждите на Общинско предприятие „БКРД”, гр. Карнобат и община Карнобат 2019 - 2020 г.”

  Предметът на поръчката са периодични доставки по предварителни заявки на строителни материали за нуждите на Общинско предприятие „БКРД”, гр. Карнобат и община Карнобат през 2019 - 2020 г. по три обособени позиции - инертни материали, бетонови изделия и строителни материали. Заявката се предоставя в писмена форма по електронен път/ факс/ електронна поща на представител на Изпълнителя, изготвена по установен от страните образец, който съдържа подробно описание на заявените артикули и техните количества.

  Референтен номер: 00190-2019-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки