711 - 715 от 990 поръчки

 • България 10 000 BGN 12.07.2019 17:00

  „Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали"

  Доставка на стоки по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП подробно описани в техническата спецификация към документацията.

  Референтен номер: 02716-2019-0081
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 987 458 BGN 15.07.2019 17:00

  Проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена…

  Основната цел на проекта е осигуряване на съвременна, подходяща и ефективна социална инфраструктура на територията на Община Велико Търново, която да допринесе за постигане на целите на Националната стратегия за дългосрочна грижа и на общинските стратегически и планови документи, а именно – създаване на условия за независим и достоен живот на възрастните хора и хората с увреждания, посредством предоставяне на качествени, достъпни и устойчиви услуги за дългосрочна грижа, според индивидуалните им потребности, при достигане на по-добър баланс между качество на услугите и ефективното и ефикасното им предоставяне.
  В предмета на позиция №1 е включено изготвяне на работен проект, строителство и упражняване…

  Референтен номер: 00073-2019-0024
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 17 790 500 BGN 01.08.2019 16:45

  „Проект. и внедр. на Системама за управл. на влаковата работа в ДП НКЖИ,вкл. Системама за монитор и контрол на параметри…

  Обществената поръчка включва следните обособени позиции:
  Обособена позиция 1: Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа в ДП НКЖИ;
  Обособена позиция 2: Наблюдение и контрол по изпълнението на договор с предмет „Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа в ДП НКЖИ”;
  Обособена позиция 3: Изпълнение на мерки за визуализация и публичност за договор с предмет „Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа в ДП НКЖИ”;
  Обособена позиция 4: Изграждане на Система за мониторинг и контрол на параметри на подвижен железопътен състав в движение;
  Обособена позиция 5: Наблюдение и контрол по изпълнението на договор с предмет „Изграждане…

  Референтен номер: 00233-2019-0053
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 885 356 BGN 10.07.2019 17:30

  „Реконструкция и модернизация на център за повишаване готовността на населението за реакция при наводнение – гр. Враца: Учебен център; Учебно-тренировъчен…

  Предметът на настоящата обществена поръчка е извършването на довършителни ремонтни работи с цел реконструкция и преустройство на център за обучение на населението в Северозападен регион и изграждане на учебно тренировъчен комплекс, за подготовката на населението за адекватна реакция при наводнения и последващи кризи, които застрашават живота и здравето на хората, и намаляването на последиците от наводнения, ограничаване на евентуални щети и жертви, при възникване на бедствена ситуация, по проект: „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения", финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г."
  Обособена позиция № 1: Реконструкция и модернизация на учебен център за повишаване готовността на…

  Референтен номер: 02443-2019-0022
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Стара Загора 55 500 BGN 09.07.2019 17:30

  „Инженеринг /проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор/ за преустройство, ремонт и реконструкция на сградите за приют за…

  Обект: Преустройство, ремонт и реконструкция на сградата за приют за безстопанствени кучета- Етапно I + II“, с. Могила.
  Дейност 1- проектиране:
  Проектът следва да бъде изготвен етапно:
  Етап I - Да се разработи работен проект за преустройство на съществуващите сгради за настаняване на 50 броя кучета.
  Етап II - Да се разработи работен проект за преустройство на съществуващите сгради за настаняване до 150 броя кучета общо.
  Изготвяне на инвестиционен проект в фаза „Работен проект“
  Дейност 2: Изпълнение на СМР, предвидени в проекта
  Дейност 3: Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителството

  Референтен номер: 00774-2019-0025
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки