716 - 720 от 953 поръчки

 • България 16 000 BGN 10.07.2019 17:30

  „Изграждане на система за видеонаблюдение на регистратура за класифицирана информация в районите; Средец, Овча купел, Люлин, Нови Искър, Връбница, Кремиковци,…

  Настоящата обществена поръчка включва Изграждане на система за видеонаблюдение на регистратура за КИ за районите: Средец, Овча купел, Люлин, Нови Искър, Връбница, Кремиковци, Панчарево, Банкя, в т.ч. изготвяне на технически проект оценен от компетентен орган, съгласно методиката на ДКСИ.
  Обхват и обем на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка e съгласно Техническото задание – Приложение №1 и Приложената КС – Приложение №2, неразделна част към настоящата документация.

  Референтен номер: 00087-2019-0055
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Гоце Делчев 106 924 BGN 28.06.2019 17:00

  Дейности по публичност и визуализация при изпълнението на трансгранични проекти, по които община Гоце Делчев е бенефициент

  Избор на изпълнител на дейности по публичност и визуализация при изпълнението на четири проекта, финансирани по програмите за териториално сътрудничество, по които община Гоце Делчев е бенефициент.

  Референтен номер: 00098-2019-0010
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 50 000 BGN 28.06.2019 17:00

  „Извършване текущ ремонт на пътища и улици на територията на община Нови пазар и полагане на хоризонтална маркировка.

  Извършване на текущ ремонт на пътища и улици на територията на Община Нови пазар и полагане на хоризонтална маркировка.Предмет на настоящата обществена поръчка е извършване текущ ремонт на пътища и улици на територията на община Нови пазар и полагане на хоризонтална маркировка, в това число:
  • изпълнение на строително-монтажни работи, включително доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всички услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с Техническите спецификации и количествените сметки;
  • гаранционна отговорност за периодите на оферираните от Изпълнителя гаранционни срокове за отделните видове строително - монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съобразно условията и…

  Референтен номер: 00450-2019-0009
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 90 000 BGN 27.06.2019 17:00

  “Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ 33 „Сребърни звънчета”

  Доставка на хранителни продукти за нуждите на детска градина № 33 Сребърни звънчета. При изпълнение на поръчката следва да се извърши периодична доставка на хранителни продукти по заявка с посочен асортимент. Количеството и обема на доставката е подробно описан в утвърдената документация.

  Референтен номер: 04620-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 86 600 BGN 01.07.2019 15:00

  Доставка на дигитализираща система за рентгенови изображения и система за архивиране,обработка и пренос на образни изследвания

  Доставка на дигитализирща система за рентгенови изображения и система за архивиране,обработка и пренос на образни изследвания,монтаж на същата, пускане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна подръжка на апаратурата.

  Референтен номер: 128-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки