616 - 617 от 617 поръчки

 • България 90 000 BGN 30.01.2020 17:30

  „Избор на изпълнител на консултантска услуга /строителен надзор/ за строителството на обект: Път III-667 „Плодовитово-Асеновград“. Мост над р.Марица при км…

  1. Упражняване на строителен надзор по време на строителството в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове (вкл. и контрол на Строителните продукти, влагани в Строежа, както и на извършените СМР);
  2. Изготвяне на Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите , включително технически контрол по част „Конструктивна”;
  3. Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи, съгласно изискванията на Законовите разпоредби, включително Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (обн. ДВ. бр.72 от 15 август 2003г. с последващите изменения…

  Референтен номер: 00044-2019-0136
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 280 000 BGN 07.02.2020 16:00

  Доставка на медицински изделия за нуждите на отделение по Хемодиализа към "МБАЛ Карнобат" ЕООД

  Периодична доставка на медицински изделия за нуждите на отделение по Хемодиализа към "МБАЛ Карнобат" EООД, по обособени позиции, подробно описани в документацията за участие.

  Референтен номер: 00163-2019-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки