731 - 735 от 1042 поръчки

 • България 362 000 BGN 30.09.2019 17:00

  „Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните заведения на територията на община Сандански”

  Предметът на настоящата обществена поръчка е „Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните заведения на територията на община Сандански”Социалните заведения на територията на община Сандански за които ще се осъществяват доставки са : Домашен социален патронаж /ДСП/-, ВХПР – с. Петрово, общ.Сандански, ЦНСТ за ВХПР „Надежда” – с. Петрово, общ.Сандански, ДЦДВУ – Сандански, ДЦВУ – с.Ласкарево, общ. Сандански и ЦНСТ и Защитено жилище в село Вълково и МБАЛ Югозападна Болница .

  Референтен номер: 00572-2019-0015
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 592 917 BGN 07.10.2019 17:30

  „Модернизация, дооборудване и разширяване обхвата на дейност на национални еталонни лаборатории в Български институт по метрология”, по обособени позиции"

  Изпълнителят следва да достави цялостно технологично оборудване за Националната еталонна лаборатория за температурни измервания и технологично оборудване по Обособени позиции за Националната еталонна лаборатория за електрични измервания в Български институт по метрология.

  Референтен номер: 01200-2019-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 280 000 BGN 04.10.2019 17:00

  Изработка и доставка на униформено облекло за нуждите на Общинa Несебър.

  Предмет на обществената поръчка е: .Изработка и доставка на униформено облекло за нуждите на Община Несебър:
  Структурни звена с нужда от работно/униформено облекло
  1. ОП ,,УОГСГС“
  2. ОП ,,БКСО“, в т.ч. гробари – 3 гробари
  3. ОП ,,Управление на отпадъците“ – предпазно облекло
  4. Звено за самоохрана
  5. Общински автогари
  6. Медицински сестри
  7. Деловодство, в т.ч. касиери от фронт-офисите на ЦАИО и шофьорите
  8. Служителите в ТИЦ.

  Референтен номер: 00126-2019-0021
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 11 720 BGN 04.10.2019 17:30

  „Доставка на бизнес чанти за лаптоп“

  Доставка бизнес чанти за лаптоп - 950 бр.
  Поръчката е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно Решение № 591 от 18 юли 2016 г. за определяне на списък на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки.

  Референтен номер: 02443-2019-0037
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 5 300 000 BGN 04.10.2019 17:30

  Доставка на високопроходими леки автомобили

  Доставка на високопроходими леки автомобили ще се извършва чрез поетапни доставки, като видът, размерът и количеството на съответните артикули ще се конкретизира за всеки отделен случай, чрез подаване на заявка от Възложителя или определени със заповед от него лица по Процедура № BG16M1OP002-4.006 „Интегриране, надграждане и оптимизация на процесите по превенция, готовност и реагиране на рискове от природен характер“ по приоритетна ос „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

  Референтен номер: 02443-2019-0038
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки