731 - 735 от 990 поръчки

 • България 30 000 BGN 27.06.2019 17:00

  „Доставка на нов автомобил по проект BG05M9OP001-2.040-0090 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Велики Преслав“

  С изпълнението на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Велики Преслав“ ще бъдат създадени иновативни за общината мобилни форми на социални услуги, които се фокусират върху предоставяне на грижа и подкрепа за хора в напреднала възраст в тяхната домашна среда, както и мобилни почасови здравно-социални услуги за лица с физически увреждания. Основната цел на обществената поръчка е закупуване на транспортно средство за извършване на мобилната работа по проекта.

  Референтен номер: 00303-2019-0009
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 17 200 BGN 28.06.2019 17:00

  „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на проект на община Девин „Въвеждане на енергоефективни мерки на…

  Описание на дейностите, предмет на възлаганата обществена поръчка :
  - отговорност за законосъобразно започване на строежа;
  - отговорност за контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;
  - спиране на строежите, които се изпълняват при условията на чл.224а и чл.225а и в нарушение на изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ;
  - изпълнение на строежа съобразно одобрения инвестиционен проект и в съответствие с изискванията (по чл.169, ал.1 и ал.3 на ЗУТ) на нормативните актове и техническата спецификация;
  - контрол при влагането на строителните продукти и материали, оценени за съответствието им със съществените изисквания към строежите и съответствието им…

  Референтен номер: 00009-2019-0011
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 695 043 BGN 01.07.2019 17:00

  „Закриване и рекултивация на депо за ТБО, имот 000105 землището на с. Радловци м.“Гладни рид“, община Кюстендил“

  Предмет на настоящата поръчка е: „Закриване и рекултивация на депо за ТБ имот 000105 землището на с. Радловци м.“Гладни рид“, община Кюстендил“ със следните подобекти: Подобект 1 Техническа рекултивация и Подобект2 Биологична рекултивация,
  Обхвата на обществената поръчка включва извършване на техническа рекултивация, свързаните с нея СМР и биологична рекултивация в съответствие с одобрения Технически инвестиционен проект. Строежът е втора категория съгласно издадено разрешение за строеж № 130 от 26.10.2018 г. на главен архитект на Община Кюстендил. Задачите и дейностите по настоящата обществена поръчка са описани подробно в техническата спецификация.
  Рекултивацията включва зони и дейности върху обща площ от 69,751 дка, която след…

  Референтен номер: 00426-2019-0013
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 2 500 BGN 28.06.2019 17:00

  Следгаранционно сервизно обслужване на сградна климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК - Пловдив, включително доставка…

  Следгаранционното сервизно обслужване на климатиците в работните и сървърни помещения на РЗОК ПЛОВДИВ включва следните основни дейности:
  - профилактика, настройки и подмяна на резервни части и консумативи;
  - диагностика и отстраняване на възникнали повреди;
  - измерване на параметрите на изходящата струя на въздуха – температура и напор;
  - почистване на филтрите;
  - контрол на ел. захранването и захранващ блок;
  - контрол превключване на режимите на работа – лято/зима;
  - дозареждане с фреон;
  - изготвяне на констативни протоколи за експлоатационнното състояние на обслужваните климатици, при установяване на негодност за експлоатация и/или по целесъобразност съответния климатик да се извади от експлоатация, както и на други документи, изискани от Възложителя.

  Референтен номер: 00207-2019-0042
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 166 667 BGN 27.06.2019 17:00

  Доставка на 50 бр. 3 куб.м. подземни контейнери за разделно събиране на отпадъци с усилен чувал

  Предмет на възлагане на настоящата поръчка е „Доставка на 50 бр. 3 куб.м. подземни контейнери за разделно събиране на отпадъци с усилен чувал".

  Референтен номер: 00846-2019-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки