736 - 740 от 953 поръчки

 • България 65 661 BGN 28.06.2019 16:00

  Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект: "Реконструкция на общински път MOН 1132 /III - 114/ Сталийска…

  В обхвата на обществената поръчка се включват дейностите по упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т .1 от ЗУТ в задължителния обхват, регламентиран в чл. 168, ал. 1, ал. 3 и ал. 6 от ЗУТ.

  Референтен номер: 00946-2019-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 000 BGN 01.07.2019 17:00

  „Упражняване на инвеститорски контрол при изпълнение на строителство за нуждите на ТП на НОИ – Габрово“

  Поръчката има за цел упражняване на инвеститорски контрол на следните видове дейности за изпълнение на строителство в административната сграда на ТП на НОИ – Габрово, находяща се на адрес гр. Габрово, ул. “Николаевска” № 17, ет. 3 и ет. 4:
  1.Демонтаж и складиране на страта алуминиева дограма, изработка и монтаж на нова алуминиева дограма /около 262кв.м/.
  2.Монтаж на вътрешни алуминиеви щори /около 216кв.м./.

  Референтен номер: 00145-2019-0075
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 517 700 BGN 01.07.2019 16:00

  „Основен ремонт на съществуващи площадни и алейни настилки в „УПИ II – Медицински техникум“ в кв. 41 по плана на…

  Обектът представлява пешеходна зона пред сграда и свързва столовата на Медицински колеж – гр. Пловдив с централния вход на учреждението и паркинга пред него, както и алеята към МБАЛ „Свети Панталеймон“.Обемът на ремонтните работи включват следното: Демонтаж на съществуващи тротоарни настилки; Изкоп до постигане на проектни коти и направа на основа от трошен камък; Направа на нова настилка от бетонови павета, съгласно изготвения проект; Направа на обслужващ път за зареждане барче към стола.

  Референтен номер: 00512-2019-0017
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 130 198 BGN 01.07.2019 18:00

  „Доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Харманли на 3 /три/ обособени позиции"

  „Доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Харманли на 3 /три/ обособени позиции":
  1. Обособена позиция №1: Контейнери за разделно събиране на битови отпадъци с обем 1 500 литра – Модул S;
  2. Обособена позиция №2: Контейнери тип „БОБЪР" /метални/ с обем 1 100 литра;
  3. Обособена позиция №3: Пластмасови кофи тип „КАРНОБАТСКИ" с обем 120 литра.

  Референтен номер: 56-2019-0015
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 601 921 BGN 02.07.2019 17:00

  „Изграждане на подпорни стени по две обособени позиции:

  Изпълнение на предвидените СМР за обект: „Изграждане на подпорни стени по две обособени позиции: Обособена позиция 1 - Подпорни стени в имот №109001, землище на с.Кърланово в ляво при км 3+000, имот №000010, землище на с.Любовище и Обособена позиция 2 - Подпорни стени в имот №000041, землище на с.Рожен, в ляво и дясно на входа и изхода на земен тунел при км 6+520 от общински път BLG 1246 /III-109/ - Мелник – Рожен – Любовище -Кашина, община Сандански”
  Строежът е трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „а” от ЗУТ .и чл. 6, ал. 1, т. 1 от…

  Референтен номер: 00572-2019-0010
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки