736 - 740 от 986 поръчки

 • България 660 000 BGN 03.04.2019 16:00

  Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на четири броя парно-вакуумни стерилизатори за нуждите на „УМБАЛСМ Н.И. Пирогов” ЕАД

  Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на четири броя парно-вакуумни стерилизатори за нуждите на „УМБАЛСМ Н.И. Пирогов” ЕАД

  Референтен номер: 00693-2019-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 4 889 323 BGN 08.04.2019 17:00

  "ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ИМОТ № 000001 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КОШАРИТE, СОБСТВЕНОСТ НА…

  "ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ИМОТ № 000001 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КОШАРИТE, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА РАДОМИР"

  Референтен номер: 00535-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 280 000 BGN 02.04.2019 17:00

  „Избор на изпълнител за доставка на бетонови изделия на територията на Община Поморие за период от 36 (тридесет и шест)…

  Описание на настоящата поръчка с предмет „Избор на изпълнител за доставка на бетонови изделия на територията на Община Поморие за период от 36 (тридесет и шест) месеца” е доставка на бетонови изделия, подробно описани като асортимент и изисквания за доставката им в Техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие.
  Доставката на бетонови изделия ще се осъществява по предварителни писмени заявки за нуждите на Общинско предприятие „Благоустройство, комунални и строително-ремонтни дейности”, гр. Поморие и Община Поморие.

  Референтен номер: 00712-2019-0008
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 75 000 BGN 01.04.2019 17:30

  „Продължаване правото на ползване на налични в НАП софтуерни лицензи VMware”

  Предметът на поръчката включва продължаване правото на ползване и осигуряване на стандартна техническа поддръжка за срок от 12 месеца, считано от датата на подписване на протокола за активиране на следните налични в НАП софтуерни лицензи:
  - VMware vSphere 6 with Operations Menagement Enterprise Plus for 1 processor – 31 броя;
  - VMware vCenter Server 6 Standard for vSphere 6 (Per Instance) – 1 брой.
  Стандартната техническа поддръжка следва да предоставя възможност за поддръжка при проблеми и актуализации, и трябва да се състои от:
  ? Поддръжка на актуализациите, фиксове (поправки) и предизвестия за информационна сигурност;
  ? Обновявания;
  ? Съдействие при подаване на заявки за техническа помощ 8…

  Референтен номер: 00530-2019-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 364 198 BGN 01.04.2019 16:30

  „Доставка на лекарствени продукти / лекарствени продукти, лечебни храни, диагностични средства и други нетерапевтични продукти / за нуждите на МБАЛ…

  „Доставка на лекарствени продукти / лекарствени продукти, лечебни храни, диагностични средства и други нетерапевтични продукти / за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово” разделена в 13 броя позиции и съответните подпозиции, подробно описани в ГЛАВА ?? ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

  Референтен номер: 00748-2019-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки