741 - 745 от 987 поръчки

 • България 1 676 700 BGN 08.04.2019 17:30

  “Доставка на компютърна техника по проект BG05M90P001-1.004-0001 “Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на…

  Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка се провежда с цел доставка на компютърна техника и софтуер за нуждите на АЗ, както следва: Компютърни конфигурации - 1599 броя и монитори - 1599 броя, Преносими компютри - 264 броя. Оборудването да отговоря на всички стандарти в Република България относно ергономичност, пожаро-безопасност, норми за безопасност и включване към електрическата мрежа. Устройствата трябва да бъдат нови, неупотребявани и нерециклирани. Да не са свалени от производство и да са в актуалната продуктова листа на производителя към датата на подписване на Обобщения приемо-предавателен протокол за цялостната доставка. За повече информация виж документацията за участие!

  Референтен номер: 00311-2019-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 935 182 BGN 29.03.2019 17:00

  „Благоустрояване на централен градски парк, гр. Раднево“

  Предмета на поръчката включва строително-ремонти дейности във връзка с благоустрояване на Централен градски парк, находящ се в гр Раднево. Изпълнението им следва да се осъществява съгласно предвидените проектни решения в одобрения тенически проект и съгласно всички действащи и приложими нормативни актове, които са в сила в Република България и относими към предмета на поръчката. Територията на парка е с обща площ от 30 105м2. Предвижда се централната пешеходна алея на парка да се изгради с настилки от цветни павета с размер 20/10/6 см, а второстепенните алеи – с асфалтова настилка, като в по-голямата си част ще са успоредни на главната…

  Референтен номер: 00662-2019-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Доспат 189 167 BGN 29.03.2019 17:00

  „Ремонт и реконструкция на сграда попадаща в имот с идентификатор

  Във връзка с съществуващото положение и установеното е необходимо да се извършат следните дейности:Изграждане на система за видео наблюдение, която да включва : камери и консумативи – 20 бр. ; ДВР окомплектовка – 1 комплект / захранване, ЮПС, памет и PFM /; периферия за камери / антени с комутатор и захранване / ; свързващи кабели – 1500м. ; Доставка и подмяна на съществуващ асансьор с нов такъв – 1бр. с параметри 1.50 / 1.30м. светъл отвор на шахтата; 10 бр. спирки; демонтаж на съществуващ; доставка и монтаж на нов; Изграждане на поливна система на терена на сградата включваща доставка и…

  Референтен номер: 00166-2019-0008
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • с. Цонево 189 352 BGN 01.04.2019 17:00

  „Ремонт и рехабилитация на улици и общинска пътна мрежа в община Дългопол“

  Обектът на обществената поръчка е изпълнение на строителство по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
  Ремонт и рехабилитация на улици и общинска пътна мрежа в община Дългопол подробно описани в техническата спецификация.

  Референтен номер: 00127-2019-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 99 990 BGN 28.03.2019 16:30

  Текущ ремонт и почистване на съществуващи горски пътища, строителство на нови горски пътища, осигуряващи достъп до обектите и в обектите…

  Текущ ремонт на съществуващи горски пътища,строителство на нови горски пътища,осигуряващи достъп до обектите и в обектите включени за ползване през 2019/2020г.,както и пътища обслужващи ловностопанската дейност на територията на ТП ДЛС ВИТИНЯ в две обособени позиции:
  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: ,,ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ГОРСКИ ПЪТИЩА: ГСУ „ВИТИНЯ“, ГСУ,,ВРАЧЕШ“ И ГСУ,,ТЪРСАВА“.
  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: ,,СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ ГОРСКИ ПЪТИЩА: ГСУ„ВИТИНЯ“, ГСУ,,ВРАЧЕШ“ И ГСУ,,ТЪРСАВА“.

  Референтен номер: 02709-2019-0023
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки