741 - 745 от 990 поръчки

 • България 517 700 BGN 01.07.2019 16:00

  „Основен ремонт на съществуващи площадни и алейни настилки в „УПИ II – Медицински техникум“ в кв. 41 по плана на…

  Обектът представлява пешеходна зона пред сграда и свързва столовата на Медицински колеж – гр. Пловдив с централния вход на учреждението и паркинга пред него, както и алеята към МБАЛ „Свети Панталеймон“.Обемът на ремонтните работи включват следното: Демонтаж на съществуващи тротоарни настилки; Изкоп до постигане на проектни коти и направа на основа от трошен камък; Направа на нова настилка от бетонови павета, съгласно изготвения проект; Направа на обслужващ път за зареждане барче към стола.

  Референтен номер: 00512-2019-0017
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 130 198 BGN 01.07.2019 18:00

  „Доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Харманли на 3 /три/ обособени позиции"

  „Доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Харманли на 3 /три/ обособени позиции":
  1. Обособена позиция №1: Контейнери за разделно събиране на битови отпадъци с обем 1 500 литра – Модул S;
  2. Обособена позиция №2: Контейнери тип „БОБЪР" /метални/ с обем 1 100 литра;
  3. Обособена позиция №3: Пластмасови кофи тип „КАРНОБАТСКИ" с обем 120 литра.

  Референтен номер: 56-2019-0015
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 601 921 BGN 02.07.2019 17:00

  „Изграждане на подпорни стени по две обособени позиции:

  Изпълнение на предвидените СМР за обект: „Изграждане на подпорни стени по две обособени позиции: Обособена позиция 1 - Подпорни стени в имот №109001, землище на с.Кърланово в ляво при км 3+000, имот №000010, землище на с.Любовище и Обособена позиция 2 - Подпорни стени в имот №000041, землище на с.Рожен, в ляво и дясно на входа и изхода на земен тунел при км 6+520 от общински път BLG 1246 /III-109/ - Мелник – Рожен – Любовище -Кашина, община Сандански”
  Строежът е трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „а” от ЗУТ .и чл. 6, ал. 1, т. 1 от…

  Референтен номер: 00572-2019-0010
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 2 166 667 BGN 08.07.2019 17:00

  Ремонт на Съдебна палата - гр. София, бул. „Витоша“ №2, съгласно работен проект.

  Предметът на обществената поръчка е изпълнение на строеж: „Ремонт на Съдебна палата - гр. София, бул. „Витоша“ №2, включващ фасади към вътрешни дворове, покрив на сградата, настилки на вътрешни дворове и проходи и втори етаж на сградата (откъм ул. „Лавеле“), стаи с №№ 26, 27, 28 и 29 на I-ви сутерен (откъм ул. „Алабин“) и преустройство на две гаражни клетки в работни помещения“, съгласно работен проект.

  Референтен номер: 01029-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 03.07.2019 17:00

  Възстановяване на износена хоризонтална маркировка, изпълнена с термопластична боя на ПИК–машинно на подходите за кацане и част от страничните линии,…

  Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на строителни работи, свързани с възстановяване на износената хоризонтална маркировка, изпълнена с термопластична боя на пистата за излитане и кацане (ПИК) на летище София – машинно на подходите за кацане и част от страничните линии, както и ръчно изпълнена хоризонтална маркировка на стрелки и цифри, в съответствие с изискванията на Техническото задание на Възложителя. Пълният обхват на поръчката включва също изготвяне на екзекутивна документация на изпълнените работи въз основа на извършено заснемане преди възстановяването и след възстановяването на хор. маркировка с термопластична боя. Видовете и количествата работи са определени в Техническото задание от документацията…

  Референтен номер: 00533-2019-0012
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки