746 - 750 от 986 поръчки

 • България 3 411 278 BGN 08.04.2019 16:30

  Опазване на безлесни природни местообитания чрез ремонт и възстановяване на път„Беклемето“- хижа„Дерменка“ по Д-ст 6 от проект№BG16M1OP002-3.007-0006„Възст. и опазв. на…

  Настоящата общ. поръчка включва извършване на рем. – възстановителни работи на път „Беклемето” - хижа "Дерменка”.Ремонтно– възстановителните д - ти обхващат участък от км 0+000.00 до км 9+828.28. От км 0+000 до км 1+030 се предвижда фрезоване и преасфалтиране на съществуващата настилка. От км 1+030 до края ще бъде положена трошенокаменна настилка от заклинен трошен камък НТК с дебелина 37см на два слоя съответно с дебелини: 20см и 15см и повърхностна обработка 2,5л/м2 с фракция НТК 4- 12 с дебелина 0.02м. Банкетите от страната на канавката са с дебелината на настилката, а от страната на откоса - с дебелина 15см.…

  Референтен номер: 00500-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 25.03.2019 16:00

  Извършване на основен ремонт на подгреватели ниско налягане №2, 3, 4, подгреватели високо налягане №5, 6, 7 и охладител пара…

  Основен ремонт на подгреватели ниско налягане №2, 3, 4, подгреватели високо налягане №5, 6, 7 и охладител пара от уплътненията на ТА-6, съгласно обем ремонтни дейности и технически условия.

  Референтен номер: 00246-2019-0022
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 325 000 BGN 29.03.2019 17:00

  „Ремонт на общинска пътна мрежа през 2019 г., разделена на 2 /две/ обособени позиции”

  „Ремонт на общинска пътна мрежа през 2019 г., разделена на 2 /две/ обособени позиции”:
  ? Обособена позиция №1: „Ремонт на пътища: PVN1146 - /II-35/Плевен-Пелишат-Гр.общ.(Плевен-Пордим) – Вълчитрън-Борислав /LOV1065/; PVN1147 - /PVN1151/ Плевен-Къшин-Брестовец/III-3502/; PVN1150 - /II-35, Плевен-Ловеч/ - Бохот-Тученица-Радишево /PVN1146/; PVN2145 - /III-3402/ Славяново-граница общ.(Плевен-Пордим) – Тотлебен /I-3/; PVN3148 – /PVN3171, Плевен – Вълчитрън/Пелишат-Граница общ. (Плевен-Пордим) – Згалево – жп спирка Згалево”
  ? Обособена позиция №2: „Ремонт на пътища: LOV1054 – /LOV1052, Славяни-Ловеч/ Баховица-гр.общ.(Ловеч-Плевен)–Николаево-Ралево-/II-35/; PVN1042-/PVN1041/Рибен-Божурица-Гран.общ.(Долна Митрополия-Плевен)-Опанец /III-3004/; PVN1144 - /II-34, П.К.Гривица-Коиловци/-Върбица-Буковлък /III-3004/; PVN1151 - /II-35/ Плевен-Ясен/III-3005/; PVN2140 - /I-3, Плевен – п.к.Славяново/ - Гривица - /III-3501/”

  Референтен номер: 00226-2019-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 25.03.2019 16:30

  Доставка на редуцир вентили

  1. ДОСТАВКА НА МЕМБРАННИ РЕДУЦИР ВЕНТИЛИ С ИЗХОДЯЩО НАЛЯГАНЕ, МЕМБРАННИ РЕДУЦИР ВЕНТИЛИ С ВХОДЯЩО НАЛЯГАНЕ, МЕМБРАННИ РЕДУЦИР ВЕНТИЛИ С ВХОДЯЩО И ИЗХОДЯЩО НАЛЯГАНЕ.
  2. КОМБИНИРАНИ МЕМБРАННИ РЕДУЦИР ВЕНТИЛИ С ИЗХОДЯЩО НАЛЯГАНЕ И МЕХАНИЧЕН ВОДОМЕР.
  3. РЕДУЦИР ВЕНТИЛ С ДИРЕКТНО ДЕЙСТВИЕ.

  Референтен номер: 00435-2019-0019
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 837 000 BGN 28.03.2019 17:30

  Изпълнение на дейности по превантивно поддържане на улична мрежа на територията на град Шумен, по четири обособени позиции

  Предметът на обществената поръчка включва изпълнението и на следните дейности, които са свързани с изграждането на строежа:
  1. Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на техническите спецификации строителни продукти (строителни материали, включително асфалтови смеси, изделия, елементи, детайли, комплекти и др.);
  2. Изпълнение на строителните и монтажните работи с материали, изделия, продукти и други в съответствие със съществените изисквания към строежите, както и за спазване на технологичните изисквания за влагането им;
  3. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания;
  4. Своевременно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;
  5. Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и въвеждането му в…

  Референтен номер: 00138-2019-0011
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки