746 - 750 от 953 поръчки

 • с. Сливница 2 981 432 BGN 09.07.2019 17:00

  „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и благоустрояване на улици в с. Сливница, общ. Кресна, обл. Благоевград ”

  Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „б” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е изпълнение на строителни и монтажни работи за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и благоустрояване на улици в с. Сливница, общ. Кресна.
  Настоящата поръчка има две обособени позиции.
  Обособена позиция номер 1: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и благоустрояване на улици, с. Сливница - етап I
  Обособена позиция номер 2: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и благоустрояване на улици, с. Сливница - етап II”.

  Референтен номер: 00611-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 45 000 BGN 09.07.2019 17:00

  Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обект: Административна сграда на РПС Пазарджик към ОПУ Пазарджик

  Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обект: Административна сграда на РПС Пазарджик към ОПУ Пазарджик

  Референтен номер: 00044-2019-0038
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Пловдив 315 000 BGN 09.07.2019 17:15

  „Проект., автор. надзор и стро-во на Съоръж.–пешех.надлез/пасарелка/над бул.Менделеев/бул.Асеновг.шосе/в ПИ56784.540.1063,УПИ V-524,1527, ет.гараж,спорт.зала,кв.1 по пл.на ж.к.Тракия 2 част и УПИІV550

  1.„Проектиране, авторски надзор и строителство на „Съоръжение – пешеходен надлез /пасарелка/ над бул. “Менделеев“ /бул.Асеновградско шосе/ в ПИ 56784.540.1063, УПИ V-524,1527, етажен гараж, спортна зала, кв.1 по плана на ж.к. Тракия - 2 част и УПИ IV-550, общ. обсл. функции, кв.4 по плана на ВСИ-МО, гр. Пловдив“. Видовете дейности са изчерпателно описани по вид и характеристики в Технич.насоки/спецификация, която е неразделна част от докум-ята за настоящата ОП-Обществена поръчка. 2. Срокът за изпълнение на ОП ще се оферира съгласно заложените календарни дни в технич. насоки и Техн. предл.-Образец на Възложителя. 3. Участникът ще оферира една обща цена за изпълнение на ОП,…

  Референтен номер: 00267-2019-0049
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 743 824 BGN 09.07.2019 17:00

  Избор на оператор за стопанисване и експлоатация на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово”

  Настоящата обществена поръчка е с предмет „Стопанисване и експлоатиране на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово” - имот № 004043, местността „Мокра поляна”, землището на с. Добротино ЕКТЕ 21687, Община Гоце Делчев, съгласно условията в издаденото Комплексно разрешително №353-Н1/2012г.“. Избраният изпълнител следва да има на разположение всички ресурси - човешки, материални и технически, описани в техническата спецификация, както и да извършва всички дейности по експлоатация на депото описани в техническата спецификация и инструкциите за експлоатация.

  Референтен номер: 00098-2019-0008
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 401 076 BGN 09.07.2019 17:00

  „Доставка на строителни материали и инструменти за нуждите на Община Гоце Делчев, включително общинските предприятия и второстепенните разпоредители с бюджетни…

  Настоящата обществена поръчка е с предмет:
  „Доставка на строителни материали и инструменти за нуждите на Община Гоце Делчев, включително общинските предприятия и второстепенните разпоредители с бюджетни средства по обособени позиции“ и включва извършване на периодични доставки на строителни материали, както и свързаните с тях изделия и помощни строителни материали и инструменти.
  Доставяните строителни материали и свързаните с тях изделия, помощни строителни материали и инструменти трябва да са оригинални и фабрично нови и да отговарят на всички нормативи и стандарти за качество в Република България и ЕС или еквивалентни. Същите при доставка трябва да бъдат придружени със съответните сертификати/декларации за съответствие, гаранционни карти…

  Референтен номер: 00098-2019-0009
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки