746 - 750 от 828 поръчки

 • България 10.06.2020 16:30

  "Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция на довеждащи водопроводи от ПС „Север“ до бул. „България“ гр.…

  "Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция на довеждащи водопроводи от ПС „Север“ до бул. „България“ гр. Пловдив“

  Референтен номер: 00197-2020-0008
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 13 000 BGN 02.06.2020 16:00

  “Доставка чрез закупуване на слама, фураж, фуражни растения и готови храни за животни за нуждите на ТП ДГС „Панагюрище”.

  “Доставка чрез закупуване на слама, фураж, фуражни растения и готови храни за животни за нуждите на ТП ДГС „Панагюрище”. Обект на обществената поръчка – „Доставка”.Наименование на стоката: Фуражно зърно – царевица и груб фураж люцерна;Количество:Царевица -19000 кг.Люцерна - 8000 кг.Характеристика: Доставка чрез покупка, съгласно чл.73, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл.18, ал.1,т.1 и чл.20, ал.1,т.1, б. „б” от ЗОП.Вид фуражи: Царевица и груб фураж люцерна.Качество: Да отговаря на изискванията за БДС за хранене на животни.Модул на делимост:Доставяне след представена месечна заявка. Предаване на стоката; Вид фураж: Царевица.Опаковка: в чували до 50 кг. eдинично тегло.Година на…

  Референтен номер: 02718-2020-0075
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 05.06.2020 18:00

  Доставка на проходни изолатори 110kV за нуждите на Електроразпределение Север АД.

  Предмета на поръчката предвижда да се извърши доставка на нови чрез покупка, неупотребявани проходни изолатори 110kV .
  Делът на продуктите с произход от трети страни, с които Европейският съюз или Република България няма сключено многостранно или двустранно споразумение, осигуряващо сравним или ефективен достъп, не трябва да надвишава 50 на сто от общата стойност на продуктите, включени в офертата на кандидата

  Референтен номер: 00609-2020-0016
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 2 500 BGN 04.06.2020 17:30

  “Изработване и доставка на промоционални материали; организация, анонсиране и провеждане на информационни събития; публикации в медиите за осигуряване на информация…

  “Изработване и доставка на промоционални материали; организация, анонсиране и провеждане на информационни събития; публикации в медиите за осигуряване на информация и публичност по проект „Център за социално включване и развитие -Пазарджик” - ВG05М9ОР001-2.004-0009-C01“.Обществената поръчка предвижда изпълнение на следните дейности:• Изработване по дизайн на изпълнителя на 100 бр. химикалки по проекта–пластмасови;• Изработване по дизайн на изпълнителя на 40 бр.рекламни USB флаш-памет по проекта, с метален корпус, лазерно гравирани, обем 16 GB;• Организация, анонсиране и провеждане на информационен ден „Ден на отворените врати в ЦСВР-Пазарджик”;• Организация, анонсиране и провеждане на заключителна пресконференция с цел представяне на резултатите от реализирания проект, обхванатите целеви…

  Референтен номер: 00385-2020-0016
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 975 BGN 04.06.2020 17:30

  “Изработване и доставка на печатни рекламни материали за осигуряване на информация и публичност по проект „Център за социално включване и…

  Настоящата обществена поръчка е запазена, предназначена за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение на основание чл. 12 от ЗОП. Дейностите предвидени за изпълнение са както следва:
  o Изработени и предоставени на всички заинтересовани промоционални и рекламни материали, както следва: брошури с информация за проекта, дейностите и услугите, които предоставя ЦСВР – Пазарджик;
  o Папки – 100 бр;
  o Тефтери – 100 бр;
  o Изработване на плакати - 7 броя;
  o Отпечатани 500 броя брошури.
  Обхватът на обществената поръчка е подробно…

  Референтен номер: 00385-2020-0017
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки