756 - 760 от 833 поръчки

 • България 18.12.2019 17:00

  „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на четири броя рентгеново оборудване със система за откриване на течни експлозиви, Стандарт 2,…

  Предметът на поръчката включва доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на четири броя рентгеново оборудване със система за откриване на течни експлозиви, Стандарт 2, тип „С”. Във връзка с нарастващия брой пътници, преминаващи през пунктовете за проверка за сигурност на пътници и ръчен багаж на Терминал 1 и Терминал 2, и спазване изискванията на Регламент (ЕО) № 300/2008 на Европейския парламент е необходимо закупуването на четири броя рентгеново оборудване със система за откриване на течни експлозиви, Стандарт 2, тип „С”.

  Референтен номер: 00533-2019-0047
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 172 700 BGN 18.12.2019 17:30

  „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на иновативна социална услуга „Център за подкрепа за лица с увреждания, в изпълнение…

  „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на иновативна социална услуга „Център за подкрепа за лица с увреждания, в изпълнение на проект № BG05M9OP001-2.008-0005 „Център за подкрепа на лица с увреждания – София“, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020“, в седем обособени позиции:
  Обособена позиция № 1: „Специализирано обзавеждане и оборудване“;
  Обособена позиция № 2: „Обзавеждане“;
  Обособена позиция № 3: „Техника“;
  Обособена позиция № 4: „Обзавеждане за баня“;
  Обособена позиция № 5: „Битово обзавеждане“;
  Обособена позиция № 6: „Сензорно обзавеждане и оборудване“;
  Обособена позиция № 7: „Градинска техника и оборудване“.

  Референтен номер: 00087-2019-0131
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 1 500 000 BGN 06.01.2020 17:00

  Доставка на стационарни компютри, преносими компютри и монитори

  Предмет на поръчката е доставка на стационарни компютри, преносими компютри и монитори.

  Референтен номер: 00222-2019-0042
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 18.12.2019 16:30

  Доставка на защитна каска и предпазен щит за лице (лицев екран)

  Целта на настоящата обществена поръчка е сключване на договор за доставка на защитни каски и предпазни щитове за лице (лицеви екрани)

  Референтен номер: 01467-2019-0089
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 12 240 BGN 17.12.2019 17:00

  „Извършване на сертифициращ одит и последващи годишни одити на управление на горите по FSC за нуждите на ТП „ДГС Якоруда““

  Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на услуги, свързани с осъществяване на независими одити на сертификация – основен одит (ресертификационен одит) върху изпълнението на въведените стандарти на FSC за управление на сертифицираните горски територии и осъществяване на годишни одити, включително и одити при изискани корективни действия.

  Референтен номер: 02724-2019-0081
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки