761 - 765 от 833 поръчки

 • България 16.12.2019 16:30

  Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обекти , собственост на ВиК ООД…

  Обхватът на поръчката включва доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор балансираща група за средно и ниско напрежение за обекти, описани в списък към Техническата спецификация.
  По време на изпълнение на договора, Възложителят може да променя броя и вида на обектите посочени в Техническата спецификация, до които се доставя електрическа енергия, при отпаднала необходимост от ползване на обекти, при придобиване на нови имоти и/или друга причина. При включване на нови обекти, Възложителят ще заплаща за доставената ел. енергия по договорената с Изпълнителя цена.

  Референтен номер: 00958-2019-0007
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 17.12.2019 16:45

  „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 40 броя нови електрически винтови крикове за повдигане на пътнически вагони във вагонните…

  „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 40 броя нови ел. винтови крикове за повдигане на пътнически вагони във вагонните депа на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”. Криковете ще бъдат използвани при технологичния процес за ремонт на пътн. вагони във вагоните депа на „БДЖ -Пътнически превози" ЕООД. Товароподемността им е необходимо да бъде не по-малка от 15т., за да изпълняват предназначението си. С тяхна помощ се повдигат кошовете на вагоните при всеки ремонт на талиги, колооси или спирачната им система. Криковете работят в комплект по четири на вагон, като осигуряват равномерното повдигане и спускане на коша върху талигите му. Техн.…

  Референтен номер: 01605-2019-0029
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 19.12.2019 16:30

  Инженеринг за реконструкция на въздушна електропроводна линия 110KV „КАЛИМАН“, включващ проектиране, строителство, доставка и монтаж на необходимите материали, съоръжения и…

  Предметът на поръчката включва изпълнението на следните основни дейности:
  1. Проектиране–изготвяне на работен проект за реконструкция на ВЕЛ „Калиман“,съдържащ всички проектни части,необходими за издаване на разрешение за строеж;
  2. Съгласуване на работния проект със съответните инстанции и процедиране издаването на разрешение за строеж;
  3. Доставка на необходимите материали, съоръжения и оборудване-отговарящи на изискванията на възложителя;
  4. Изпълнение на съответните демонтажни и строително монтажни работи, във връзка с реконструкцията на ВЕЛ „Калиман“ и въвеждането й в експлоатация;
  5. Осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на строителството;
  6. Изготвяне на екзекутивна документация;
  7. Окомплектоване и представяне в ДНСК на всички документи, съгласно Наредба 2 от 31 юли…

  Референтен номер: 01467-2019-0087
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 174 000 BGN 17.12.2019 17:00

  Доставка на техника за разделно събиране и транспортиране на зелени биоотпадъци – специализирани автомобили, по проект: „Проектиране и изграждане на…

  Общественаа поръчка включва изпълнението на следните дейности:
  •Доставка на 1 брой сметосъбиращ камион с товароносимост 1,4 тона за транспортиране на разделно събрани зелени отпадъци от контейнерите за разделно събиране на зелени битови отпадъци до компостиращата инсталация;
  •Доставка на 1 брой сметосъбиращ камион с товароносимост 5 тона за транспортиране на разделно събрани зелени отпадъци от зелени площи на територията на населените места в община Петрич до компостиращата инсталация.

  Референтен номер: 00212-2019-0019
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 128 000 BGN 17.12.2019 17:30

  „Абонаментно техническо поддържане и сервизно обслужване на копирни машини, мултифункционални устройства и принтери XEROX“

  Предметът на обществената поръчка е абонаментно техническо поддържане и сервизно обслужване на копирни машини, мултифункционални устройства и принтери XEROX“ за дирекциите на Столична община разположени на адреси: ул. „Московска“ №33, ул. „Московска „ №41, ул. „Париж“ №1, ул. „Париж“ №3, ул. „Париж“ №5, ул. „Оборище“ №44, ул. „Г.Бенковски“ №12, ул. „Будапеща“ №17, ул. „11 август“ №4, бул. „Ломско шосе“ №2а, бул. „Патриарх Евтимий“ №92, бул. „Цариградско шосе“ №17.
  Поръчката включва профилактика, ремонт, доставка на консумативи и резервни части, съгласно Техническата спецификация.

  Референтен номер: 00087-2019-0132
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки