766 - 770 от 833 поръчки

 • България 03.01.2020 17:00

  „Изграждане /строителство/ на обект: „Пречиствателна станция за питейни води за Водоснабдителна система Шумен“ гр. Шумен

  Предметът на настоящата обществена поръчка е „Изграждане /строителство/ на обект: „Пречиствателна станция за питейни води за Водоснабдителна система Шумен“ гр. Шумен.

  Референтен номер: 00550-2019-0012
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 729 950 BGN 07.01.2020 17:00

  Доставка на контролно-измервателна апаратура и принадлежности

  Предмет на поръчката е доставка на контролно-измервателна апаратура и принадлежности. Поръчката е разделена на 11 обособени позиции, като предметът на позиции от № 1 до № 10 представлява доставка на Оборудване, а на позиция № 11 – доставка на софтуер, съгласно технически и количествени спецификации, подробно описани в Приложение № 1 към документацията за обществената поръчка.

  Референтен номер: 00222-2019-0043
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 4 000 000 BGN 17.12.2019 17:30

  „Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски”" по 10 обособени позиции

  Избраният Изпълнител следва да осигури доставка на хранителни продукти, след подаване на конкретната заявка от Възложителя, по 10 обособени позиции: ОП №1: „Доставка на хляб и хлебни изделия”, ОП №2: „Доставка на мляко и млечни продукти”, ОП №3: „Доставка на месо и продукти от месо”, ОП №4: „Доставка на риба”, ОП №5: „Доставка на пилета и продукти от пилешко месо”, ОП №6: „Доставка на тестени и сладкарски изделия”, ОП №7: „Доставка на зеленчукови и плодови консерви”, ОП №8: „Доставка на пресни плодове и зеленчуци”, ОП №9: „Доставка на други храни”, ОП №10: „Доставка на напитки”. Посочените позиции от стоки не…

  Референтен номер: 00640-2019-0038
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 450 BGN 18.12.2019 17:00

  „Доставка чрез закупуване на косачка за нуждите на ТП "ДЛС Дикчан"

  „Доставка чрез закупуване на косачка за нуждите на ТП "ДЛС Дикчан"

  Референтен номер: 2724-2019-0082
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 18.12.2019 16:30

  Денонощна, въор. физич. охр. и охр. със СОТ на ел.табла и траф., на прилеж. ел.мрежа и охр. на служ. при…

  Предметът на поръчката е свързан с осъществяване на денонощна, въоръжена физическа охрана и изграждане на СОТ (където и когато е необходимо), охрана с наличен или изграден СОТ на табла за електромери и трафопостове, както и охрана на прилежащата електроразпределителна мрежа и охрана на служители при изпълнение на служебните им задължения, на територията на Възложителя, с цел поддържане на загубите на електрическа енергия в охраняваните обекти в размер до 7% за месечна база.

  Референтен номер: 01467-2019-0088
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки