776 - 780 от 833 поръчки

 • България 17.12.2019 16:00

  Доставка и монтаж на елементи за изграждане на магистрални, разпределителни и присъединителни трасета на топлопреносни мрежи и съоръжения на лицензионната…

  Доставка и монтаж на елементи за изграждане на магистрални, разпределителни и присъединителни трасета на топлопреносни мрежи и съоръжения към тях на лицензионната територия на ЕВН ТР, община Пловдив по две обособени позиции, както следва:
  1. Обособена позиция 1 (ОП 1)- Доставка и монтаж на елементи за изграждане на магистрални, разпределителни и присъединителни трасета на топлопреносни мрежи и съоръжения към тях, Източен район на лицензионната територия на ЕВН България Топлофикация ЕАД;
  2. Обособена позиция 2 (ОП 2) - Доставка и монтаж на елементи за изграждане на магистрални, разпределителни и присъединителни трасета на топлопреносни мрежи и съоръжения към тях, Западен район на лицензионната територия…

  Референтен номер: 00129-2019-0010
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 07.01.2020 17:00

  Доставка на индустриални UPS с гелови акумулаторни батерии

  Поръчката е за доставка чрез покупка на индустриални UPS (след успешно преминали приемни изпитания) с ориентировъчен обем 11 броя, доставки на лицензиран, инсталационен програмен продукт за конфигуриране на индустриални UPS, доставки на резервни модули за индустриални UPS и резервни блокове за акумулаторни батерии за срок от четири години.
  Поръчката включва монтаж и въвеждане в експлоатация на ориентировъчен обем 2 броя UPS с провеждане на обучение на специалисти на Възложителя за срока на договора.

  Референтен номер: 01379-2019-0236
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 850 000 BGN 17.12.2019 17:00

  Разширяване на платформа за наблюдение, анализ и контрол на логове, мрежови трафик, системни файлове и управление на инциденти по три…

  Поръчката има за цел да осигури разширяване на съществуващата в ДП РВД платформа за наблюдение, анализ и контрол на логове, мрежови трафик, системни файлове и управление на инциденти (по-долу само „платформа за наблюдение“). Предметът на поръчката обхваща доставка на необходимите устройства (хардуер) и софтуер (включително всички необходими софтуерни лицензи), тяхното внедряване и конфигуриране за постигане на целта на поръчката. Софтуерните лицензи трябва да са с включена софтуерна осигуровка за 24 месеца. Предметът на поръчката включва гаранционна техническа поддръжка (24 часа/7 дни в седмицата) в рамките на 24 месеца, на внедрения хардуер и софтуер и обучение на 10 служители на Възложителя…

  Референтен номер: 00222-2019-0041
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 875 000 BGN 16.12.2019 17:00

  „Предоставяне на застрахователни услуги - групова рискова застраховка „Живот” за служителите на ГД „Изпълнение на наказанията” и териториалните й служби”…

  Предметът на настоящата обществената поръчка включва предоставяне на застрахователни услуги - групова рискова застраховка „Живот” за служителите на ГД „Изпълнение на наказанията” и териториалните й служби”за срок от 3 /три/ години“.
  В обхвата на обществената поръчка се включва сключване на групова рискова застраховка „Живот” за 4 454 /четири хиляди четиристотин петдесет и четири/ служители на ГД „Изпълнение на наказанията” и териториалните й служби”. Категориите служители, покритите рискове и отговорности, застрахователните суми, начина и сроковете за плащане на премии и обезщетения са описани подробно в техническата спецификация.

  Референтен номер: 02030-2019-0016
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 17.01.2020 16:30

  „Доставка и монтаж на Метални комплектни трансформаторни постове /МКТП/ и Комплектни метални табла-трансформатор“

  Управителният съвет на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, като секторен възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), извършващ секторна дейност по чл. 123, т. 2 във връзка с чл. 125, ал. 1, т. 1 от ЗОП и § 2, т. 60 от ДР на ЗОП въз основа на специални или изключителни права по смисъла на § 2, т. 47 от ЗОП, открива и провежда “открита” по вид процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: „Доставка на Метални комплектни трансформаторни постове /МКТП/ и Комплектни метални табла-трансформатор“, реф. № PPD…

  Референтен номер: 01467-2019-0085
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки